BuiSyPhong

Differences between revisions 1 and 9 (spanning 8 versions)
Revision 1 as of 2006-04-01 23:29:15
Size: 1380
Editor: seg75-1-81-57-242-17
Comment:
Revision 9 as of 2006-08-10 11:17:20
Size: 415
Editor: mol92-2-82-66-98-141
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
School : www.masters.epita.net
Line 9: Line 8:
=== English === * [https://wiki.ubuntu.com/VietnameseTeam / VietnameseTeam]
Line 11: Line 10:
I'm Bui Sy Phong. I'm just a vietnamese contributor of Ubuntu Linux.
Line 13: Line 12:
I'm vietnamese but i live now in French.

I want to create a Vietnamese Team for Ubuntu Community.

My major : Network and Security, Master in EPITA, a private school for computer science.

=== Tiếng Việt ===

Tôi là Bùi Sỹ Phong, tôi là người Việt nhưng hiện tại đang sinh sống tại Pháp.

Mục đích của tôi là muốn khởi tạo một cộng đồng Ubuntu Việt nhằm phát triển rộng rãi ý tưởng cũng như lợi ích của Ubuntu Linux và mã nguồn mở đối với mọi người nói chung và người Việt nói riêng.

Hiện tại tôi đang theo học Thạc sỹ về Quản trị và Bảo mật Mạng tại trường EPITA, Paris, Pháp.

=== Français ===

Salut tout le monde,

Chuis Sy Phong, chuis vietnamien et puis chuis maintenant à Paris.

Actuellement, je fais mes études supérieures à l'EPITA Master (Ecole pour l'Informatique et les Techniques Avancées), option "Administration des Systèmes Informatiques"

Mon but principal est de déclencher une communauté des utilisateurs vietnamiens du système d'exploitation "Ubuntu Linux".
My OpenPGP key : [http://keyserver.ubuntu.com:11371/pks/lookup?op=get&search=0x845AB45A1A9B16E1CA56384BD928280F8D3D0D5F / 8D3D0D5F]

BuiSyPhong (last edited 2009-04-28 20:52:55 by 212-198-215-14)