BuiSyPhong

Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2006-04-02 13:04:39
Size: 1814
Editor: seg75-1-81-57-242-17
Comment:
Revision 5 as of 2006-07-28 23:44:28
Size: 1790
Editor: seg75-1-81-57-242-17
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 29: Line 29:
Hiện tại tôi đang theo học Thạc sỹ về Quản trị và Bảo mật Mạng tại trường EPITA, Paris, Pháp. Tôi đã theo học Thạc sỹ về Quản trị và Bảo mật Mạng tại trường EPITA, Paris, Pháp.
Line 35: Line 35:
Chuis Sy Phong, chuis vietnamien et puis chuis maintenant à Paris. Chuis Sy Phong, chuis vietnamien et puis chuis actuellement à Paris.
Line 37: Line 37:
Actuellement, je fais mes études supérieures à l'EPITA Master (Ecole pour l'Informatique et les Techniques Avancées), option "Administration des Systèmes Informatiques" J'ai fait mes études supérieures à l'EPITA Master (Ecole pour l'Informatique et les Techniques Avancées), option "Administration des Systèmes Informatiques"

Bui Sy Phong's Homepage - VietnameseTeam

Email: MailTo(buisyphong AT SPAMFREE gmail DOT com)

* [https://wiki.ubuntu.com/VietnameseTeam / VietnameseTeam]

* [http://www.masters.epita.net / My school]

English

I'm Bui Sy Phong.

I'm vietnamese but i live now in French.

I want to create a Vietnamese Team for Ubuntu Community.

My major : Network and Security, Master in EPITA, a private school for computer science.

Tiếng Việt

Tôi là Bùi Sỹ Phong, tôi là người Việt nhưng hiện tại đang sinh sống tại Pháp.

Mục đích của tôi là muốn khởi tạo một cộng đồng Ubuntu Việt nhằm phát triển rộng rãi ý tưởng cũng như lợi ích của Ubuntu Linux và mã nguồn mở đối với mọi người nói chung và người Việt nói riêng.

Tôi đã theo học Thạc sỹ về Quản trị và Bảo mật Mạng tại trường EPITA, Paris, Pháp.

Français

Salut tout le monde,

Chuis Sy Phong, chuis vietnamien et puis chuis actuellement à Paris.

J'ai fait mes études supérieures à l'EPITA Master (Ecole pour l'Informatique et les Techniques Avancées), option "Administration des Systèmes Informatiques"

Mon but principal est de déclencher une communauté des utilisateurs vietnamiens du système d'exploitation "Ubuntu Linux".

Skills

Windows : Windows 2000, Windows XP, Windows 2003

Unix & Linux : OpenBSD, NetBSD, Red Hat, Mandriva, Ubuntu, Gentoo

Network : Protocols, Switchs, Routers, LAN, WAN

Network security : Wifi, Firewall, Proxy, VPN, SSH, SSL, PKI, Crypto

Programmation : C, C++, Java, Unix , Shell, Java script, PHP

Database : MySQL, Oracle


CategoryHomepage

BuiSyPhong (last edited 2009-04-28 20:52:55 by 212-198-215-14)