BuiSyPhong

Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2006-08-07 10:45:05
Size: 1023
Editor: mol92-2-82-66-98-141
Comment:
Revision 7 as of 2006-08-07 10:46:25
Size: 368
Editor: mol92-2-82-66-98-141
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:
=== English ===

I'm Bui Sy Phong.

I'm vietnamese but i live now in French.

I want to create a Vietnamese Team for Ubuntu Community.
Line 22: Line 14:

=== Tiếng Việt ===

Tôi là Bùi Sỹ Phong, tôi là người Việt nhưng hiện tại đang sinh sống tại Pháp.

Mục đích của tôi là muốn khởi tạo một cộng đồng Ubuntu Việt nhằm phát triển rộng rãi ý tưởng cũng như lợi ích của Ubuntu Linux và mã nguồn mở đối với mọi người nói chung và người Việt nói riêng.

Tôi đã theo học Thạc sỹ về Quản trị và Bảo mật Mạng tại trường EPITA, Paris, Pháp.

Bui Sy Phong's Homepage - VietnameseTeam

Email: MailTo(buisyphong AT SPAMFREE gmail DOT com)

* [https://wiki.ubuntu.com/VietnameseTeam / VietnameseTeam]

* [http://www.masters.epita.net / My school]

My major : Network and Security, Master in EPITA, a private school for computer science.


CategoryHomepage

BuiSyPhong (last edited 2009-04-28 20:52:55 by 212-198-215-14)