BuiSyPhong

Revision 6 as of 2006-08-07 10:45:05

Clear message

Bui Sy Phong's Homepage - VietnameseTeam

Email: MailTo(buisyphong AT SPAMFREE gmail DOT com)

* [https://wiki.ubuntu.com/VietnameseTeam / VietnameseTeam]

* [http://www.masters.epita.net / My school]

English

I'm Bui Sy Phong.

I'm vietnamese but i live now in French.

I want to create a Vietnamese Team for Ubuntu Community.

My major : Network and Security, Master in EPITA, a private school for computer science.

Tiếng Việt

Tôi là Bùi Sỹ Phong, tôi là người Việt nhưng hiện tại đang sinh sống tại Pháp.

Mục đích của tôi là muốn khởi tạo một cộng đồng Ubuntu Việt nhằm phát triển rộng rãi ý tưởng cũng như lợi ích của Ubuntu Linux và mã nguồn mở đối với mọi người nói chung và người Việt nói riêng.

Tôi đã theo học Thạc sỹ về Quản trị và Bảo mật Mạng tại trường EPITA, Paris, Pháp.


CategoryHomepage