En

Differences between revisions 20 and 21
Revision 20 as of 2008-05-27 19:50:18
Size: 7396
Editor: 9
Comment:
Revision 21 as of 2008-05-28 22:09:48
Size: 8977
Editor: 9
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:

= Catalan speakers Ubuntu (and derivatives) user community =
[[Include(CatalanTeam/CapçaleraEN)]]
Line 5: Line 8:
'''When the original page finishes its restyling, it will be synced with it''' '''PÀGINA EN PROCÉS DE TRADUCCIÓ'''
Line 7: Line 10:
||<tablestyle="float:right; font-size: 0.9em; width:40%; background:#F1F1ED; margin: 0 0 1em 1em;" style="padding:0.5em; ">'''Índex'''[[BR]][[TableOfContents]]|| Be welcome to the Catalan speakers Ubuntu user community. Here you will find plenty of information (most in catalan language, as you might expect)about this OS if you use it, or plan to do it, in any of its flavours.
Line 9: Line 12:
Sections: [[BR]]
[[Navigation(children,1)]]
## Colors ###############################
## Groc: FCF301
## Vermell: C90218
## Capçalera: D9BB7A
## Crema: F1F1DD
#########################################
#########################################
## MENÚ DE L'ESQUERRA ##
## Si l'editeu vigileu ja que és molt ##
## sensible als espais. ##
#########################################
## Més sobre nosaltres ##
#########################################
||<tablewidth="300px;" tablestyle="float:left; margin:5px; font-size: 1.00em;" style="border: none ;">||
##
||<width="40px" style="border: medium none ;-moz-border-radius-topleft: 15px ;-moz-border-radius-bottomleft: 15px ;" #D9BB7A>attachment:CatalanTeam/Grafisme/ubuntucat_deg.png||<width="175px" style="border: medium none ;-moz-border-radius-topright: 15px;-moz-border-radius-bottomright: 15px ; font-size: 0.90em;" #D9BB7A>'''More about us'''[[BR]][:/Presentacio:Introduction][[BR]][:/UbuntucatNetiquette:Netiquette][[BR]][:/Premsa:Press][[BR]][:/Parides:hogwash][[BR]]||
#########################################
## Activitats ##
#########################################
||<tablewidth="100%" tablestyle="float: center; font-size: 1.00em;" style="border: none ;":(>||
##
||<width="40px" style="border: medium none ;-moz-border-radius-topleft: 15px ;-moz-border-radius-bottomleft: 15px ;" #D9BB7A>attachment:activ.png||<width="175px" style="border: medium none ;-moz-border-radius-topright: 15px;-moz-border-radius-bottomright: 15px ; font-size: 0.90em;" #D9BB7A>'''Events and activities'''[[BR]][:/Historial:Events record][[BR]][:/Following#head-f7c157215fea6d9a1bbae704aa654600a205c957:events][[BR]][:/Activitats:Meetings & parties][[BR]]||
#########################################
## Documentació ##
#########################################
||<tablewidth="100%" tablestyle="float: center; font-size: 1.00em;" style="border: none ;":(>||
##
||<width="40px" style="border: none ;-moz-border-radius-topleft: 15px ;-moz-border-radius-bottomleft: 15px ;" #D9BB7A>attachment:doc.png||<width="175px" style="border: medium none ;-moz-border-radius-topright: 15px;-moz-border-radius-bottomright: 15px ; font-size: 0.90em;" #D9BB7A>'''Documentation'''[[BR]][:/Tutorials:Tutorials][[BR]][:/Manuals:Manuals][[BR]][:/Grafisme:Artwork][[BR]]||
#########################################
## Resources ##
#########################################
||<tablewidth="100%" tablestyle="float: center; font-size: 1.00em;" style="border: none ;":(>||
##
||<width="40px" style="border: medium none ;-moz-border-radius-topleft: 15px ;-moz-border-radius-bottomleft: 15px ;" #D9BB7A>attachment:recurs.png||<width="175px" style="border: medium none ;-moz-border-radius-topright: 15px;-moz-border-radius-bottomright: 15px ; font-size: 0.90em;" #D9BB7A>'''[:/Recursos:Resources]'''[[BR]][:/Recursos#head-a37cdd3fbc494a8e7cb4fa99aa1d04440fec27cc:Enllaços][[BR]][http://www.ubuntu.cat Web][[BR]][:/Recursos#head-0d9a24669b17f1f45766261ebfbf65b852c329a5:Forum][[BR]][:/Recursos#head-045540ede087678277bf9cf58ed76c90c05ebca5:Mail lists][[BR]][:/IRC:IRC][[BR]][:/Launchpad:Launchpad]||
#########################################
## Equip ##
#########################################
||<tablewidth="100%" tablestyle="float: center; font-size: 1.00em;" style="border: none ;":(>||
##
||<width="40px" style="border: medium none ;-moz-border-radius-topleft: 15px ;-moz-border-radius-bottomleft: 15px ;" #D9BB7A>attachment:equip.png||<width="175px" style="border: medium none ;-moz-border-radius-topright: 15px;-moz-border-radius-bottomright: 15px ; font-size: 0.90em;" #D9BB7A>'''LoCo Team'''[[BR]][:/ubuntaires:Introduction & objectives][[BR]][:/Entrada:Join us][[BR]][:/Despeses:Expenses][[BR]][:/Normativa:Rules][[BR]][:/Reunions:Meetings][[BR]][:/Preparació:Following activities][[BR]][:/Projectes:Projects][[BR]][:/MembersMap:Members][[BR]][:/Equips:Workgroups]||
##
#########################################
##
Line 12: Line 56:
= Ubuntu (and derived) users Catalan community =
Feel warmly welcome to the Catalan community. Here you will be able to find contents and interesting information if you are using this operating system or any of its flavours:
##Frase Shuttleworth ####################
||<tablestyle="float:left; text-align:center; font-size: 0.9em; width:25%; border: none; -moz-border-radius:15px; background-color:#FCF301; margin:1em;" style="border: none; padding:0.5em; ">'''"The future belongs to those who embrace global thinking without losing their identity and their culture."'''[[BR]][[BR]]-Mark Shuttleworth, 2007-||
Line 15: Line 59:
 * [http://www.ubuntu.com/ Ubuntu] (with [http://www.gnome.org/ Gnome] desktop environment) --> [http://www.ubuntu.com/download Download it ]
 * [http://kubuntu.org/ Kubuntu] (with [http://www.kde.org/ KDE] desktop environment) --> [http://kubuntu.org/download.php Download it]
 * [http://xubuntu.org/ Xubuntu] (with [http://www.xfce.org/ XFCE] desktop environment) --> [http://xubuntu.org/get Download it]
 * [http://edubuntu.org/ Edubuntu] (specially targeted to educational centers) --> [http://edubuntu.org/Download Download it]
||<tablestyle="margin:1em; text-align:center; font-size: 0.75em; width:35%; border: none; background-color: #f1f1dd; font-weight: bold;">[http://www.ubuntu.com/ Ubuntu] (with [http://www.gnome.org/ Gnome] desktop)||[http://www.ubuntu.com/download Download]||
||[http://kubuntu.org/ Kubuntu] (with [http://www.kde.org/ KDE] desktop)||[http://kubuntu.org/download.php Download]||
||[http://xubuntu.org/ Xubuntu] (with [http://www.xfce.org/ XFCE] desktop)||[http://xubuntu.org/get Download]||
||[http://edubuntu.org/ Edubuntu] (bound to educational centers)||[http://edubuntu.org/Download Download]||
||Community
versions in Catalan||[ftp://ftp.caliu.cat/pub/distribucions/ubuntu-cat/ Download]||
Line 20: Line 65:
If this is your first visit, you may feel a little bit confused because of the huge amount of information that is available about the Ubuntu operating system. You may also be a newbie in the GNU/Linux world and, probably, you don't have the necessary skills to use it properly. If this is your case, don't worry: the Catalan Ubuntu users Community is willing to help you!! Si és la primera vegada que ens visiteu, potser us sorprendrà i us atabalarà la quantitat d'informació que hi ha al voltant d'aquest sistema operatiu. Potser també fa poc temps que empreu GNU/Linux per a les vostres tasques, i encara no acabeu d'entendre molt bé el seu funcionament. Si és així, no patiu: la comunitat catalana d'ubuntaires té ganes d'ajudar-vos!
Line 22: Line 67:
This is the Catalan Ubuntu users wiki front page, also known as Catalan "LoCo Team". This name has nothing to do with our mental health state though ''(LoCo in spanish means "crazy, mad")'', it is the English acronym of "LOcal COmmunity Team". In the next sections you will be able to find information about how our volunteer group is structured, how you can ask for help or can get involved in our community and which are our regular activities. Keep on reading!!! Aquesta és la portada del wiki dels Ubuntaires catalans, també anomenat "LoCo Team" català. Aquest nom, tot i el que pugui semblar, no té res a veure amb el nostre estat mental, sinó que és l'acrònim anglès de "LOcal COmmunity Team" (o Equip de la Comunitat Local). Tot seguit trobareu les informacions necessàries per comprendre com s'estructura el nostre grup de voluntaris, què cal fer per sol·licitar o oferir ajut, i quines activitats portem a terme regularment. Seguiu llegint!
Line 24: Line 69:
Ubuntu is based on the work of the well-known [http://www.us.debian.org/ Debian] ([http://en.wikipedia.org/wiki/Debian article at wikipedia.org]) project, a 100% free (as in "free speech") operating system founded by Ian Murdock in 1993 (when Linux kernel was only 2 years old) and developed since then by thousands of volunteers spreaded all over the world. If you are interested in learning more about the Ubuntu project and its relationship with the open source software community (specially with Debian) we suggest you begin with [http://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu wikipedia.org article] Ubuntu està basat, en la seva gran majoria, en la tasca desenvolupada pel prestigiós projecte [http://www.us.debian.org/ Debian] ([http://ca.wikipedia.org/wiki/Debian article a la Viquipèdia]), un sistema operatiu 100% lliure fundat per Ian Murdock l'any 1993 (quan Linux tenia només 2 anys) i desenvolupat des d'aleshores per milers de voluntaris d'arreu del món. Si esteu interessats en conèixer més a fons el projecte Ubuntu i les seves relacions amb la comunitat de programari lliure (especialment amb Debian), us suggerim començar per [http://ca.wikipedia.org/wiki/Ubuntu aquest article de la Viquipèdia]
Line 26: Line 71:
== Scope == [[BR]][[BR]][[BR]]
== Àmbit ==
[:/Àmbit: Més informació]
[[BR]]
La comunitat catalana d'usuaris d'Ubuntu aplega els usuaris de llengua catalana d'Ubuntu en totes les seues varietats. L'àmbit d'actuació del LoCo Team català (equip de la comunitat local) és principalment els Països Catalans, els territoris on es parla tradicionalment el català, on hi ha membres i voluntaris a pràcticament arreu de llur geografia. Al respecte, darrerament l'equip ha estat preparant un [http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=102180679860125404487.00000112d2daa22c93308&t=h&om=1&ll=40.296287,2.900391&spn=7.573405,14.941406&z=6 mapa] amb la ubicació de cadascun dels ubuntaires catalans. Si voleu afegir-vos-hi, envieu-li un correu indicant el nom amb què voleu sortir (pot ser un sobrenom) i la vostra adreça (pot ser aproximada).
Line 28: Line 77:
Ubuntu Catalan User community gathers Catalan-speaking users of Ubuntu in all its varieties. The scope of the Catalan LoCo Team is mainly [http://en.wikipedia.org/wiki/Catalan_countries the Catalan Countries], that is, the territories where Catalan is traditionally spoken, where members and volunteers are spread practically all over their geography.
Line 30: Line 78:
== The wiki == == El wiki ==
Line 32: Line 80:
This wiki is a web space provided by Ubuntu which allows community members to add, delete or modify its contents very easily, without even knowing one single HTML tag. Therefore, creating new pages is very fast and the wiki becomes a very efficient tool for collective publishing. You are currently reading the English version of our front page. If you want to bookmark its location for visiting later, you should use [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/En this link].

== Mailing list ==

A mailing list is a tool that allows all emails you send to it to be redistributed automatically to all the mailing list subscribers. This provides the possibility to ask for help to multiple recipients or to stablish group discussions (offline).

The Ubuntu users Catalan community provides a mailing list through which you can ask for help. First of all, you will have to subscribe at [https://lists.lafarga.cpl.upc.edu/mailman/listinfo/ubuntucat-info this page]. After that, you will be able to make your questions sending an email to [ubuntucat-info@cpl.upc.edu] and you will receive the answers in the email address you specified when subscribing.

== Forum ==

Some people may not feel comfortable with mailing lists and prefer to communicate with other people through web based forums, using a usual web browser. To meet their needs, we have also setup a forum. You can find it at [http://cat.ubuntuforums.org/] Join us!!

== IRC chat channel ==

You can find the irc channel [:CatalanTeam/IRC: here]

If you need to take a look at the conversations, the logs are all in http://logs.ubuntu-eu.org/

== Launchpad ==

Launchpad is a bunch of services for the (Edu/Ku/U/Xu)buntu distro and other projects sponsored by Canonical Ltd. Amongst the offered services, we want to emphasize:

 * Web translation for open soure applications ([https://translations.launchpad.net/ Rosetta])
 * Bug reporting and tracking tool ([https://bugs.launchpad.net/ Malone])
 * Assistance to the community members tool ([https://answers.launchpad.net/ Answers])
 * Web space for community members to publish their information and track what they have done for the distribution.
 * Technological resources for user groups (teams).

If you want to know more about us, you can visit the Ubuntu user Catalan community page at [https://launchpad.net/~ubuntu.cat this address]. There you will find a member list and will be able to watch the member's personal web pages. You will also find, at the left menu, some menus with the activities that the team is involved in.
If you share our objectives and want to join us, you can do it by clicking [https://launchpad.net/~ubuntu.cat/+join here].

== Links ==
 * Team's page at LP: http://launchpad.net/~ubuntu.cat
 * Mailing list: open subscription at: [https://lists.lafarga.cpl.upc.edu/mailman/listinfo/ubuntucat-info ubuntucat-info].
  * Active from december 2006. With the [http://cpl.upc.edu CPL-UPC] sponsorship.
  * Read the mailing list [:CatalanTeam/UbuntucatNetiquette:netiquette rules].
 * IRC channel: #ubuntu-cat at irc.freenode.org.
  * You can read the conversation logs at: http://logs.ubuntu-eu.org/
 * [:CatalanTeam/Reunions:LoCo meetings]
 * [http://www.nautes.org/mumuntu/mumuntuambubuntu.ogg Unofficial hymn] (M'ho munto amb l'Ubuntu, I got it with Ubuntu) of the [http://2princesesbarbudes.org/ "Dues Princeses Barbudes"] (Two Bearded Princesses)
 * ...Here we should mention the Catalan documentation and forum web page, if necessary.
 * Ubuntu's [:CatalanTeam/difusio:spreading] workgroup.
 * Ubuntu Catalan Team [:CatalanTeam/web:web] workgroup.
 * [:CatalanTeam/Grafisme:Artwork]. Are you looking for an Ubuntu poster? Have you created a cool desktop background with a huge Ç and want to share it? Do you need a logo to show it in your Ubuntu conference? You will find it here!
El wiki és un espai web que ofereix Ubuntu amb la característica de permetre els membres de la seva comunitat d'afegir, esborrar o modificar molt fàcilment el contingut de les pàgines, sense necessitat de conèixer el llenguatge HTML. D'aquesta manera, la creació de pàgines és molt àgil i el wiki esdevé una eina molt eficaç per a la publicació col·lectiva en grans quantitats.
En aquest moment, esteu llegint la pàgina principal del nostre wiki. Si voleu desar la seva localització per a futures referències, podeu emprar [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/ aquest enllaç].
Line 80: Line 86:
== ToDo list ==
 * [:CatalanTeam/web: Create a web page]. Working on http://ubuntu.cat
 * Define activities and objectives.
||<tablestyle="text-align:center; font-weight: bold; font-size: 0.85em; border: none; width: 100%; -moz-border-radius:15px; background-color:#d9bb7a;" style="border: none;">'''Totes les seccions'''[[BR]][[Navigation(children,1)]]||
Line 84: Line 88:
attachment:Ccommons.png Algunes imatges estan subjectes a una [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.ca Llicència de Creative Commons] per [http://tango.freedesktop.org/ Tango Desktop Project].
Line 85: Line 90:
== Objectives and activities ==
 * LoCo Team [:CatalanTeam/Reunions: meetings] at #ubuntu-cat irc channel irc.freenode.net
 * [:CatalanTeam/Trobada07.02: First Catalan LoCo Team meeting]
 * [:CatalanTeam/festafeisty: Festa Feisty]
 * [:CatalanTeam/FestaDeFirmes: Key signing party]
 * [:CatalanTeam/InstallParty: Install party]

Catalan speakers Ubuntu (and derivatives) user community

Include(CatalanTeam/CapçaleraEN)

wiki:CatalanTeam Torna a la pàgina principal en català

PÀGINA EN PROCÉS DE TRADUCCIÓ

Be welcome to the Catalan speakers Ubuntu user community. Here you will find plenty of information (most in catalan language, as you might expect)about this OS if you use it, or plan to do it, in any of its flavours.

attachment:CatalanTeam/Grafisme/ubuntucat_deg.png

More about usBR[:/Presentacio:Introduction]BR[:/UbuntucatNetiquette:Netiquette]BR[:/Premsa:Press]BR[:/Parides:hogwash]BR

attachment:activ.png

Events and activitiesBR[:/Historial:Events record]BR[:/Following#head-f7c157215fea6d9a1bbae704aa654600a205c957:events]BR[:/Activitats:Meetings & parties]BR

attachment:doc.png

DocumentationBR[:/Tutorials:Tutorials]BR[:/Manuals:Manuals]BR[:/Grafisme:Artwork]BR

attachment:recurs.png

[:/Recursos:Resources]BR[:/Recursos#head-a37cdd3fbc494a8e7cb4fa99aa1d04440fec27cc:Enllaços]BR[http://www.ubuntu.cat Web]BR[:/Recursos#head-0d9a24669b17f1f45766261ebfbf65b852c329a5:Forum]BR[:/Recursos#head-045540ede087678277bf9cf58ed76c90c05ebca5:Mail lists]BR[:/IRC:IRC]BR[:/Launchpad]

attachment:equip.png

LoCo TeamBR[:/ubuntaires:Introduction & objectives]BR[:/Entrada:Join us]BR[:/Despeses:Expenses]BR[:/Normativa:Rules]BR[:/Reunions:Meetings]BR[:/Preparació:Following activities]BR[:/Projectes:Projects]BR[:/MembersMap:Members]BR[:/Equips:Workgroups]

"The future belongs to those who embrace global thinking without losing their identity and their culture."BRBR-Mark Shuttleworth, 2007-

[http://www.ubuntu.com/ Ubuntu] (with [http://www.gnome.org/ Gnome] desktop)

[http://www.ubuntu.com/download Download]

[http://kubuntu.org/ Kubuntu] (with [http://www.kde.org/ KDE] desktop)

[http://kubuntu.org/download.php Download]

[http://xubuntu.org/ Xubuntu] (with [http://www.xfce.org/ XFCE] desktop)

[http://xubuntu.org/get Download]

[http://edubuntu.org/ Edubuntu] (bound to educational centers)

[http://edubuntu.org/Download Download]

Community versions in Catalan

[ftp://ftp.caliu.cat/pub/distribucions/ubuntu-cat/ Download]

Si és la primera vegada que ens visiteu, potser us sorprendrà i us atabalarà la quantitat d'informació que hi ha al voltant d'aquest sistema operatiu. Potser també fa poc temps que empreu GNU/Linux per a les vostres tasques, i encara no acabeu d'entendre molt bé el seu funcionament. Si és així, no patiu: la comunitat catalana d'ubuntaires té ganes d'ajudar-vos!

Aquesta és la portada del wiki dels Ubuntaires catalans, també anomenat "LoCo Team" català. Aquest nom, tot i el que pugui semblar, no té res a veure amb el nostre estat mental, sinó que és l'acrònim anglès de "LOcal COmmunity Team" (o Equip de la Comunitat Local). Tot seguit trobareu les informacions necessàries per comprendre com s'estructura el nostre grup de voluntaris, què cal fer per sol·licitar o oferir ajut, i quines activitats portem a terme regularment. Seguiu llegint!

Ubuntu està basat, en la seva gran majoria, en la tasca desenvolupada pel prestigiós projecte [http://www.us.debian.org/ Debian] ([http://ca.wikipedia.org/wiki/Debian article a la Viquipèdia]), un sistema operatiu 100% lliure fundat per Ian Murdock l'any 1993 (quan Linux tenia només 2 anys) i desenvolupat des d'aleshores per milers de voluntaris d'arreu del món. Si esteu interessats en conèixer més a fons el projecte Ubuntu i les seves relacions amb la comunitat de programari lliure (especialment amb Debian), us suggerim començar per [http://ca.wikipedia.org/wiki/Ubuntu aquest article de la Viquipèdia]

BRBRBR

Àmbit

[:/Àmbit: Més informació] BR La comunitat catalana d'usuaris d'Ubuntu aplega els usuaris de llengua catalana d'Ubuntu en totes les seues varietats. L'àmbit d'actuació del LoCo Team català (equip de la comunitat local) és principalment els Països Catalans, els territoris on es parla tradicionalment el català, on hi ha membres i voluntaris a pràcticament arreu de llur geografia. Al respecte, darrerament l'equip ha estat preparant un [http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=102180679860125404487.00000112d2daa22c93308&t=h&om=1&ll=40.296287,2.900391&spn=7.573405,14.941406&z=6 mapa] amb la ubicació de cadascun dels ubuntaires catalans. Si voleu afegir-vos-hi, envieu-li un correu indicant el nom amb què voleu sortir (pot ser un sobrenom) i la vostra adreça (pot ser aproximada).

El wiki

El wiki és un espai web que ofereix Ubuntu amb la característica de permetre els membres de la seva comunitat d'afegir, esborrar o modificar molt fàcilment el contingut de les pàgines, sense necessitat de conèixer el llenguatge HTML. D'aquesta manera, la creació de pàgines és molt àgil i el wiki esdevé una eina molt eficaç per a la publicació col·lectiva en grans quantitats. En aquest moment, esteu llegint la pàgina principal del nostre wiki. Si voleu desar la seva localització per a futures referències, podeu emprar [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/ aquest enllaç].

LoCoTeamContact --[:RafaelCarreras: Rafael Carreras]

Totes les seccionsBRNavigation(children,1)

attachment:Ccommons.png Algunes imatges estan subjectes a una [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.ca Llicència de Creative Commons] per [http://tango.freedesktop.org/ Tango Desktop Project].


CategoryLoCoTeams

CatalanTeam/En (last edited 2008-10-29 11:04:41 by 203)