FriulianTeam

Differences between revisions 10 and 11
Revision 10 as of 2010-07-10 21:16:29
Size: 7282
Editor: net-93-146-202-146
Comment:
Revision 11 as of 2010-07-10 21:47:36
Size: 8407
Editor: net-93-146-202-146
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 15: Line 15:

=== Tastiera, scrivi par furlan ===
Une volte impuestade la tastiere taliane, e ven une maniere comode par zontà lis quatris letaris che coventin par furlan.

* pal acent circonfles si dopre '''alt gr''' + '''maiusc (shift)''' + '''ì''' seguît da la letare e si oten âêîôû,

* par chel acût si dopre '''alt gr''' + ''',''' + la letare e si oten áéíóú,

* se si bloche la maiuscule cun '''bloc maiusc''' li letaris acentadis a vegnin prodotis dutis maiusculis ÀÈÌÒÙÉÇÁÉÓÍÚ

Dut a ca.

Si cjate ancje une zonte di zontà tal panel parsore(tra lis sôs zontis). Si clame (par ingles) 'Character Palette' par icone à un caratar acentât. Cemût funzione ? Si frache la letare ca si viôt tal panel e ca covente e dopo dome doprà 'tache' o 'ctrl + v' o il 'tast centrâl da pantianute' la che si vôl tacà la letare. In pratiche fracant su le icone de letare ca si vôl, che a ven metude ta memorie dal copìe e dopo juste doprà al tache.
Line 42: Line 55:
Al coretor contestual si pol dopra in gjenar par dutis chês risorsis in-linie cun caselis di test, pueste navigade cun Firefox in-linie, lis caselis di Launchpad, e vie cussi.
Par ese
mpli si pôl dopràlu in '''Firefox''' (invezit di Internet Explorer)(e al funzione ancje par Windows). Par chest tu scugnis zontàgi (se compatibil) cheste zonte (une buine version di Coretôr/Dizionari) che si cjate culi [[https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4742/ | addon 4742 ]].
Al coretor contestual par un sgarfador come '''Firefox''' si pol dopra in gjenar par dutis chês risorsis in-linie cun caselis di test, pueste navigade cun Firefox in-linie, lis caselis di Launchpad, e vie cussi. Firefox par cui cal no lu cognòs al è un sgarfadôr pa ret come Internet Explorer cal funzione ancje par Windows. Par chest tu scugnis zontàgi (se compatibil) cheste zonte (une buine version di Coretôr/Dizionari) che si cjate culi [[https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4742/ | addon 4742 ]].
Line 46: Line 58:
Se oltri a instalàlu tal Firefox, tu lu scjariis, tu puedis vierzilu come archivi compress e tirà fur doi files (i dizionaris) ca podin jessi utii par atris aplicazions, par esempli '''gedit''' e '''pspad'''(al è une aplicazion windows par cambia files di test e a pol jessi instalade sote wine, i file e van metus te cartele interne di instalazion Spell, dopo si cjate di sielzi furlan tra i coretors ortografics). Se oltri a instalàlu tal Firefox, tu lu scjariis, tu puedis vierzilu come archivi compress e tirà fur doi files (i dizionaris) ca podin jessi utii par atris aplicazions, par esempli '''gedit''' e '''pspad'''.
Par gedit si dopre fur_IT.dic e si copie mi par culì ' /usr/share/myspell/dicts/ ' .
Par pspad bisugne là te cartelis di .wine ciri la cal è instalat la aplicazion, ciri le cartele 'Spell' e là si copie el dizionari. Dopo si invie la aplicazion e si cjate di sielzi furlan tra i coretors ortografics.


Grup Furlan

Risorsis - Piçul notes par scomençà

Ubuntu

Alore, metin che tu vedis Ubuntu come sisteme operatîf. Scomencin di chest, par Windows invezit e sarà di fa un cjapitul a part dulà che ca si sostituissin lis aplicazions difarentis.

Meti Ubuntu par furlan

Metin che tu vuelis provàlu par furlan. In te ultime version di uè (Lucid 10.04) a si fas (metin che cumò al sedi par talian) Sistema -> Amministrazione -> Supporto Lingue . Ta Lengute "Lingue" tu as di instalà (cul boton) e di sielzi Friulian (furlan scrit par inglês) e instalàlu. Metin ca dut al ledi ben e tu viodis 3 lenghis instaladis e selezionadis, metin Talian, Ingles e Furlan. Cumò se al covente tu scugnis cambià l'ordin strassinant cule pantianute e metint par prin parsore Furlan e sote Talian e Inglês. Ce che si met sote Inglês no conte par nuie; l'ordin vuel di che cuant ca a je disponibile la traduzion furlane tu viodis la traduzion furlane, altrimentri che taliane, altrimentri che inglês. Se tu vuelis tu puedis meti furlan ancje te lengute Testo e ta dôs lengutis aplicà (cul boton) par dut.

Cun chestis sieltis dûc i menù e dutis lis aplicazions tradotis si viodin par furlan e an dan un leam diret al sisteme di traduzions Launchpad: lant tal Jutori (Aiuto / Help ) e cjatais 'Tradûs cheste aplicazion' che e viers diretementri la pagjine Launchpad par tradusila. Cjale sote al capitul 'Launchpad'.

Tastiera, scrivi par furlan

Une volte impuestade la tastiere taliane, e ven une maniere comode par zontà lis quatris letaris che coventin par furlan.

* pal acent circonfles si dopre alt gr + maiusc (shift) + ì seguît da la letare e si oten âêîôû,

* par chel acût si dopre alt gr + , + la letare e si oten áéíóú,

* se si bloche la maiuscule cun bloc maiusc li letaris acentadis a vegnin prodotis dutis maiusculis ÀÈÌÒÙÉÇÁÉÓÍÚ

Dut a ca.

Si cjate ancje une zonte di zontà tal panel parsore(tra lis sôs zontis). Si clame (par ingles) 'Character Palette' par icone à un caratar acentât. Cemût funzione ? Si frache la letare ca si viôt tal panel e ca covente e dopo dome doprà 'tache' o 'ctrl + v' o il 'tast centrâl da pantianute' la che si vôl tacà la letare. In pratiche fracant su le icone de letare ca si vôl, che a ven metude ta memorie dal copìe e dopo juste doprà al tache.

Traduzi Ubuntu e lis sos aplicazions par furlan

Launchpad

Metin ca vedis di juda a tradusi une aplicazion di Ubuntu. Al mut plui facil e veloç al è 'Meti Ubuntu par furlan'(viôt al cjapitul parsore) e dopo par ogni aplicazion ca tu puedis tradusi tu cjatis tal Jutori (Aiuto / Help ) un leam che viers diretementri la pagjine Launchpad par tradusi la aplicazion. Come par dut bisugne prime regjistrasi cun tune mail e un non utent. Dopo si pôl scomençà di subit a tradusi. Se tu vuelis zontiti al grop dai tradutôrs furlans di Launchpad, tu cjatis sote il leam al grup. Se tu puedis, seguìs i 'conseis pa uniformitât' (capitul ca sote) pa lis traduzions e rispiete il lavôr di cheatris.

Un altre maniere di cjatà une aplicazion o menù di tradusi al è che di navigà in Launchpad tra lis aplicazions e i modui disponibii a jessi tradots. Sielz le aplicazion che tu vualaressis scomençà a tradusi par prime, siguriti di ve sielt furlan par no fa dams in tune altre lenghe.

liste aplicazions (pal furlan) de version Ubuntu 10.04 - Lucid

Sta atent che se la version di Ubuntu e des aplicazion e je la stesse che tu as tu, pôl jessi che tal prossim agjornament tu viodedis diretementri lis vôs dal menù ca tu as tradot da to aplicazion. Un biel cjapà indaûr (feedback) no ?

Conseis pa uniformitât

Come co savìn ancje tal furlan o vin tanc dialets. Par chest par ve une lenghe uniche ultimementri si à stabilît de lis regulis par cui al Furlan Uficiâl al ven a jessi al Furlan centrâl (Udin e li ator). Chest no vôl di ca dûc chei atris muts di dì e fevelà a sedin di mancul, dome ca se si vôl capissi di dovarès imparà a doprà tai documents par dûc (ufiziâi) al Furlan Uficiâl, cule so Grafie Uficiâl e la so Ortografie uficiâl. Se al significhe chest ? Magari doprà une peraule ca si capis ma no je proprie la forme che si dopre localmentri, magari localmentri si dopre la 'a' invezit da 'e' o une altre peraule. Bisugne adatâsi un poc. Naturalmentri tai documents no uficiâi, libris poesiis e altris robis nestris, a puedin, savint ce ca si fas, doprà la variant locâl. Al ven a jessi plui biel e inricjìs dûcs. Pa uniformitât si pôl controlà ce che si tradûs cui vocabolaris contestuai e cu lis risorsis in-linie ca sote e tignint di voli ce ca fasin chei atris par no la masse fûr dal samenât.

Risorsis

Vocabolaris - Grant dizionari bilengâl

Tu cjatis ca CFL un grum di robis utilis. In-linie se tu as dubis tu puedis controlà un paragraf intîr (Coretôr Ortografic) a la volte, cjatà une peraule (Dizionari Ortografic) e tu puedis ancje in Ubuntu instalà il Grant dizionari bilengâl une aplicazion une vore util. Chestis risorsis e seguissin al Furlan Uficiâl. Cjale ben tal leam dât ca son un grum di robis utilis, ancje il storic 'Pirona' in version scanerizade. Pôl jessi util par vegni a cognossi une peraule dificile o poc doprade o tirà fûr une peraule antighe.

Vocabolaris - contestuai

Contestuâl al significhe che mentri che tu scrivis e ven fûr (se ativade e se sbaliade) une liniute a ondis rosse sot dal test. Se tu calchis parsore le peraule sotlineade cul boton gjestri da pantianute e ven fûr un menù dulà che par solit tu puedis sielzi ancje le peraule juste; se tu la sielzis e va a sostituì che sbaliade. Al è une piçule aplicazion che fas chest e naturalmentri e pôl sbalià, no ve vonde peraulis e formis. Al vocabulari pol jessi personalizât zontant tal dizionari personalizât une peraule juste. A secont da aplicazion, se predisposte e dispunibil, a pôl jessi doprât al dizionari coretôr contestual.

Al coretor contestual par un sgarfador come Firefox si pol dopra in gjenar par dutis chês risorsis in-linie cun caselis di test, pueste navigade cun Firefox in-linie, lis caselis di Launchpad, e vie cussi. Firefox par cui cal no lu cognòs al è un sgarfadôr pa ret come Internet Explorer cal funzione ancje par Windows. Par chest tu scugnis zontàgi (se compatibil) cheste zonte (une buine version di Coretôr/Dizionari) che si cjate culi addon 4742. Chest coretôr ti pôl judà un grum a evità erôrs di ortografie e a meti cualchi acent di plui la cal covente.

Se oltri a instalàlu tal Firefox, tu lu scjariis, tu puedis vierzilu come archivi compress e tirà fur doi files (i dizionaris) ca podin jessi utii par atris aplicazions, par esempli gedit e pspad. Par gedit si dopre fur_IT.dic e si copie mi par culì ' /usr/share/myspell/dicts/ ' . Par pspad bisugne là te cartelis di .wine ciri la cal è instalat la aplicazion, ciri le cartele 'Spell' e là si copie el dizionari. Dopo si invie la aplicazion e si cjate di sielzi furlan tra i coretors ortografics.

In mut simil e ven instalât ancje al coretôr par Open Office (une zonte) tu puedis cjatàle culi dict-fur.oxt Coretôr Furlan.

Atris Vocabularis

* Multilengal - Friul net - on-line

* Nazzi - di no fa fede par documents uficiai; util ma tocje sta atents ca nol si conforme a la grafie uficiâl.

* Webster - util par cjatà sinonims, cualchi peraule senò altri par talian, par clarìsi cun peraulis dificilis, judasi tal traduzi alc di dificil.

Leams

Supuart

Leams utils par ingles


CategoryLoCoTeams


CategoryTranslations

FriulianTeam (last edited 2010-07-31 06:04:20 by net-93-146-194-181)