FriulianTeam

Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2010-07-10 19:50:26
Size: 5827
Editor: net-93-146-202-146
Comment:
Revision 3 as of 2010-07-10 20:05:18
Size: 6118
Editor: net-93-146-202-146
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
Alore, metin ca vedis Ubuntu come sisteme operatîf. Scomencin di chest, se invezit ves Windows e sarà di fa un capitul a part dulà che ca si sostituì li aplicazions difarentis. Alore, metin ca vedis Ubuntu come sisteme operatîf. Scomencin di chest, se invezit ves Windows e sarà di fa un capitul a part dulà che ca si sostituis lis aplicazions difarentis.
Line 10: Line 10:
==== meti Ubuntu par furlan ====
Metin che voledis provà lu par furlan. In te ultime version di uè (Lucid 10.04) a si fas (metin che lu vedis par taliàn) Sistema -> Amministrazione -> Supporto Lingue
==== Meti Ubuntu par furlan ====
Metin che voledis provà lu par furlan. In te ultime version di uè (Lucid 10.04) a si fas (metin che lu vedis par taliàn) Sistema -> Amministrazione -> Supporto Lingue .
Line 13: Line 14:
Se dopo ves 3 lenghis instaladis, metin Talian, Ingles e Furlan e dovês cambià l'ordin metin par prin Furlan e dopo podês meti Talian e Inglês. Ce che si met dopo Inglês no conte; l'ordin vuel di che cuant ca al è la traduzion furlane tu viodis la traduzion furlane dai menù, altrimentri che taliane, altrimentri che inglês. Tu puedis meti furlan ancje te lengute Testo e ta dôs lengutis aplicâ par dut.
Cun cheste sielte dutis lis vuestri aplicazion e an un leam diret al sisteme di traduzions Launchpad: lant tal Jutori (Aiuto / Help ) e cjatais 'Tradûs cheste aplicazion' che e viers diretementri la pagjine Launchpad par tradusi la. Cjalait sote par 'tradusi cun Launchpad'.
Se dopo ves 3 lenghis instaladis, metin Talian, Ingles e Furlan e dovês cambià l'ordin strassinant cule pantianute, metin par prin Furlan e dopo podês meti Talian e Inglês. Ce che si met dopo Inglês no conte; l'ordin vuel di che cuant ca a je disponibile la traduzion furlane tu viodis la traduzion furlane dai menù, altrimentri che taliane, altrimentri che inglês. Tu puedis meti furlan ancje te lengute Testo e ta dôs lengutis aplicà cul boton par dut.

Cun chestis sieltis dûc i menù e dutis lis aplicazions tradotis si viodin par furlan e an dan un leam diret al sisteme di traduzions Launchpad: lant tal Jutori (Aiuto / Help ) e cjatais 'Tradûs cheste aplicazion' che e viers diretementri la pagjine Launchpad par tradusi la. Cjalait sote al capitul 'Launchpad'.
Line 18: Line 20:
Metin ca vedis di juda a tradusi une aplicazion dal to Ubuntu. Al mut plui facil e veloz al è 'meti Ubuntu par furlan' e dopo par ogni aplicazion ca tu puedis tradusi tu cjatis tal Jutori (Aiuto / Help ) un leam che viers diretementri la pagjine Launchpad par tradusi la aplicazion.
Come par dut bisugne prime regjistrasi cun tune mail e un non utent. Dopo si pôl scomençà di subit a tradusi. Se tu vuelis zontiti al grop dai tradutôrs furlans di Launchpad tu cjatis sote il leam. Se tu puedis seguìs i 'conseis pa uniformitât' tra lis nestris traduzions, rispiete il lavôr di cheatris.
Un altre maniere al è che di navigà in Launchpad tra lis aplicazions e i modui disponibii a jessi tradots vierzint le aplicazion che tu vualaressis scomençà a tradusi par prime.
Sta atent che se la version di Ubuntu e des aplicazion e je la stesse che tu as tu, pol jessi che tal prossim agjornament tu viodedis diretementri lis vôs dal menù ca tu as tradot da to aplicazion. Un biel tornà indaûr no ?
Metin ca vedis di juda a tradusi une aplicazion di Ubuntu. Al mut plui facil e veloç al è 'Meti Ubuntu par furlan'(viot al capitul parsore) e dopo par ogni aplicazion ca tu puedis tradusi tu cjatis tal Jutori (Aiuto / Help ) un leam che viers diretementri la pagjine Launchpad par tradusi la aplicazion.
Come par dut bisugne prime regjistrasi cun tune mail e un non utent. Dopo si pôl scomençà di subit a tradusi. Se tu vuelis zontiti al grop dai tradutôrs furlans di Launchpad, tu cjatis sote il leam al grop. Se tu puedis seguìs i 'conseis pa uniformitât' pa lis traduzions, rispiete il lavôr di cheatris.

Un altre maniere di cjatà une aplicazion o menù di tradusi al è che di navigà in Launchpad tra lis aplicazions e i modui disponibii a jessi tradots vierzint le aplicazion che tu vualaressis scomençà a tradusi par prime. [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/lucid/+lang/fur | liste aplicazions de version Ubuntu 10.04 - Lucid]]

Sta atent che se la version di Ubuntu e des aplicazion e je la stesse che tu as tu, pol jessi che tal prossim agjornament tu viodedis diretementri lis vôs dal menù ca tu as tradot da to aplicazion. Un biel cjapà indaûr (feedback) no ?


Risorsis

Piçul notes par scomençà

Ubuntu

Alore, metin ca vedis Ubuntu come sisteme operatîf. Scomencin di chest, se invezit ves Windows e sarà di fa un capitul a part dulà che ca si sostituis lis aplicazions difarentis.

Meti Ubuntu par furlan

Metin che voledis provà lu par furlan. In te ultime version di uè (Lucid 10.04) a si fas (metin che lu vedis par taliàn) Sistema -> Amministrazione -> Supporto Lingue .

Ta Lengute "Lingue" a ves di instalà cul boton e di sielzi Friulian (furlan scrit par inglês) e instalà lu. Se dopo ves 3 lenghis instaladis, metin Talian, Ingles e Furlan e dovês cambià l'ordin strassinant cule pantianute, metin par prin Furlan e dopo podês meti Talian e Inglês. Ce che si met dopo Inglês no conte; l'ordin vuel di che cuant ca a je disponibile la traduzion furlane tu viodis la traduzion furlane dai menù, altrimentri che taliane, altrimentri che inglês. Tu puedis meti furlan ancje te lengute Testo e ta dôs lengutis aplicà cul boton par dut.

Cun chestis sieltis dûc i menù e dutis lis aplicazions tradotis si viodin par furlan e an dan un leam diret al sisteme di traduzions Launchpad: lant tal Jutori (Aiuto / Help ) e cjatais 'Tradûs cheste aplicazion' che e viers diretementri la pagjine Launchpad par tradusi la. Cjalait sote al capitul 'Launchpad'.

Traduzi Ubuntu e lis sos aplicazions par furlan

Launchpad

Metin ca vedis di juda a tradusi une aplicazion di Ubuntu. Al mut plui facil e veloç al è 'Meti Ubuntu par furlan'(viot al capitul parsore) e dopo par ogni aplicazion ca tu puedis tradusi tu cjatis tal Jutori (Aiuto / Help ) un leam che viers diretementri la pagjine Launchpad par tradusi la aplicazion. Come par dut bisugne prime regjistrasi cun tune mail e un non utent. Dopo si pôl scomençà di subit a tradusi. Se tu vuelis zontiti al grop dai tradutôrs furlans di Launchpad, tu cjatis sote il leam al grop. Se tu puedis seguìs i 'conseis pa uniformitât' pa lis traduzions, rispiete il lavôr di cheatris.

Un altre maniere di cjatà une aplicazion o menù di tradusi al è che di navigà in Launchpad tra lis aplicazions e i modui disponibii a jessi tradots vierzint le aplicazion che tu vualaressis scomençà a tradusi par prime. liste aplicazions de version Ubuntu 10.04 - Lucid

Sta atent che se la version di Ubuntu e des aplicazion e je la stesse che tu as tu, pol jessi che tal prossim agjornament tu viodedis diretementri lis vôs dal menù ca tu as tradot da to aplicazion. Un biel cjapà indaûr (feedback) no ?

Risorsis utilis

Conseis pa uniformitât

Come co savìn ancje tal furlan o vin tanc dialets. Par chest par ve une lenghe uniche ultimementri si à stabilît de lis regulis par cui al Furlan Uficiâl al ven a jessi al Furlan centrâl (Udin e li ator). Chest no vôl di ca dûc chei atris muts di dì e fevelà a sedin di mancul, dome ca se si vôl capissi di dovarès imparà a doprà tai documents par dûc (ufiziâi) al Furlan Uficiâl, cule so Grafie Uficiâl e la so ortografie uficiâl. Se al significhe chest ? Magari doprà une peraule ca si capis ma no je proprie la forme che si dopre localmentri, magari localmentri si dopre la a invezit da e. Ancje jo fassi fadie ma ciri di imparà. Naturalmentri tai documents no uficiâi, libris poesiis e altris robis nestris, a puedin, savint ce ca si fas, doprà la variant locâl. Al ven a jessi plui biel e inricjìs dûcs.

Vocabularis - Grant dizionari bilengâl

Tu cjatis ca CFL un grun di robis utilis. On-line tu puedis controlà se tu as dubis un paragraf intîr (Coretôr Ortografic), une peraule (Dizionari Ortografic) e tu puedis ancje in Ubuntu instala il Grant dizionari bilengâl une aplicazion une vore util. Chistis risorsis e seguissin al Furlan Uficial. Cjale ben tal leam dat ca son un grun di robis utilis, ancje il storic 'Pirona' in version scanerizade. Pôl jessi util par vegni a cognossi une peraule dificile o poc doprade o tirà fur une peraule antighe.

Vocabularis - contestuai

Contestuâl el significhe che mentri che tu scrivis e ven fûr (se ativade) une liniute a ondis rosse sot dal test. Se tu calchis parsore le peraule sotlineade cul boton gjestri da pantianute e ven fûr un menù dulà che par solit tu puedis sielzi ancje le peraule juste; se tu la sielzis e va a sostituì che sbaliade. Al è une piçule aplicazion che fas chest e naturalmentri e pôl sbalià e ancje jessi corete zontant tal so dizionari une peraule juste. A secont da aplicazion se predisposte, a pol jessi doprat un dizionari se al è stat preparat. Par che risorsis on-line cun caselis di test, metint ca tu dopris Firefox (invezit di Internet Explorer e al funzione ancje par Windows) tu puedis zontà gi (se compatibil) une buine version di Coretôr/Dizionari ca si cjate culi addon 4742. Chest ti pôl judà un grum a evità erôrs di ortografie e a meti cualchi acent di plui la cal va. Se invezit di instalalu dome tal Firefox tu lu scjariis, tu puedis vierzilu come archivi e tirà fur doi files (i dizionaris) ca podin jessi utii par atris aplicazions, par esempli gedit e pspad(al è une aplicazion windows par cambia files di test e a pol jessi instalade sote wine, i file e van metus te cartele interne di instalazion Spell, dopo si cjate di sielzi furlan tal coretor ortografic). In mut simil e ven instalât ancje al coretôr par Open Office (une zonte) che si cjate culi par instalàle dict-fur.oxt Coretôr Furlan

Leams

Supuart

#language en


CategoryLoCoTeams


CategoryTranslations

FriulianTeam (last edited 2010-07-31 06:04:20 by net-93-146-194-181)