fil


HINIRANG BILANG ISINASAGAWA

Ang mga talang ulat na ito ay nag dodokumento sa napagaalamang mga isyu ng Ubuntu 9.04 at ng kanyang mga magkasing uri.

Rekwesitong Pang-sistema

  • Ang minimum na memorya para sa Ubuntu 9.04 ay 256 MB na memorya. Paalala: may ilang bahagi sa'yong memoryang pang sistema ay maaring nagamit na para sa graphics card. Kung ang iyong sistema ay mayroon lamang minimum na memorya. Ang proseso para ma-install ang Ubuntu ay maaring mas matagal kaysa karaniwan, Ngunit ang proseso naman ay makokompleto, At ang sistema ay tatakbo ng katamtaman pag na-install na.

Ang mga sistema na may kakaunting memorya ay maa-aring pumili ng "Install Ubuntu" sa boot menu para mapatakbo lang ang installer, kaysa ang buong desktop.

Pag-Install

Inirerekumendang mga packages na naka install ng halaw

Alinsunod sa Patakarang Manual ng Debian (na nagsasabing "Ang 'Recommends' na tala ay dapat naka lista ang mga packages na matatagpuang magkakasama sa mga ito ang isa sa lahat ng di-pangkaraniwang pag-install"), Ang Sistemang tagapamahala ay nag-iinstall ng mga packages na naka lista sa Recommends: na tala sa ibang naka-install na mga packages pati na rin ang Depends: na halaw. Kung nais mong maiwasan ito para sa partikular na mga packages, gumamit ng apt-get --no install-recommends;Kung gusto mo naman itong maging permanente, itakda ang APT::Install-Recommends bilang "false"; sa /etc/apt/apt.conf. Alalahanin na ito ay maaring magresulta sa kawalan ng mga katangian sa ilang programa.

(Ang pagbabagong ito ay ginawa sa Ubuntu 8.10)

Pagbabagong Antas

Ang mga gumagamit ng Ubuntu 8.10 ay maaring mag bago o magtaas ng antas tungo sa Ubuntu 9.04 ng matiwasay at automatikong proseso. Ang mga gumagamit naman ng mga nakaraang bersyon ng ubuntu ay kailangang munang magbagong antas tungo sa Ubuntu 8.10. bago ang 9.04. ANg completong atas ay mababasa sa http://www.ubuntu.com/getubuntu/upgrading.

Ang mga gumagamit ng Kubuntu ay maaring magbagong antas sa Kubuntu 8.04. Ang mga magbabagong antas sa ganitong paraan ay pinanpayohan din na basahin ang release notes for Ubuntu 8.10 sa kadahilanang ang mga isyu na naipaliwanag na doon ay maaring magamit.

Mga nabigong pag boot sa mga sistema na may Intel D945 na motherboards

Ang mga gumamgamit ng Ubuntu 9.04 ay naipag bigay alam na ang karaniwang pag-tuklas ng SATA na hard drives ay mas mabagal sa mga sistema na may Intel D945 na mga motherboard. Ito ay maaaring mag-sanhi sa sistema para magbago sa busybox initramfs na shell habang ito ay nag-boboot na may "Gave up waiting for root device." na error. Mag hintay ng isa o dalawang minuto para lumabas sa initramfs na shellsa pamamagitan ng pag-type ng 'exit'. Ang pag-boboot ay mgtuloy-tuloy tulad ng kalimitan. Kung hindi, mag hintay ng bahagya at sumubok uli. Pag ang sistema ay nag boot baguhin ang /boot/grub/menu.lstat dagdagan ng rootdelay=90 sa kernel stanza para sa'yong kasalukuyang kernel. (Bug 290153).

Pagbabagong antas mula sa beta ay maaring gumamait ng LABEL= sa /etc/fstab

Ang mga sistema na gumagamit ng Jaunty Alpha 5, Jaunty Alpha 6, o ang Ubuntu 9.04 beta ay maaring gumamit ng LABEL= syntax sa /etc/fstab para makilala sistemang pang salansan. Ito ay maaring magdulot ng hindi inaasahang nga pagkilos kinalaunan kung may ibang disk ( tulad ng USB Drive) na dinagadag na pinapalooban ng sistemang pang salansan na may magkatunggaling mga labels. Milaban kung ikaw ay sigurado na ito ang iyong nais, inererekomenda namin na ikaw sa halip ay lumipat ng pagamit ng universally unique identifiers (UUIDs).

Halimbawa, kung ang sistemang pangsalansan ay kinilala bilang LABEL=home sa /etc/fstab, ang UUID ay makikita bilang sumumusunod:{{ blkid -o value -s UUID -l -t LABEL=home }}} pwede mong palitan ang LABEL=homeng UUID=output kung saan ang output ay ang resulta ng blkid.

Walang ganitong problema ang mga sistema na naka-install ng release candidate o final release ng Ubuntu 9.04.

Ang Mga pagbabagong antas galing sa Alpha ay marahil kinakaalingang mag encrypt muli ng mga directoryo ng home

Ang mga gumagamit ng eCryptfs sa Jaunty Alpha na mga halinhanang nakamit ay pinapayohan na mag-encrypt muli ng naka encrypt na mga salansan. May upstream 2.6.28 na kernel bug na nagdulot ng memoryang kernel na isulat sa eCryptfs ng naka ecnrypt na pang-ulong salansan. Ang kumpuni ay nailapat na sa mga gumagamit ng Ubuntu Jaunty RC kernel. Ang mga gumamagamit ng Ubuntu eCryptfs na gumamagamit din ng kernel na ito ay dapat mag encrypt muli sa bawat salansan gamit ang /usr/bin/ecryptfs-rewrite-file. Para sa kagadagang kaalaman, mangyaring basahin ang ecryptfs-rewrite-file(1). At tingnan ang 345544.

Mga pagaantas galing sa Ubuntu 8.10 na may naka-install na lilo

Ang Ubuntu 8.10 na mga sistema na nag install mula sa desktop CD na mayron lilo at ang grubna nagamit sa booting. Kung ikaw ay gumamit ng rekomendadong Update Manager sa paraan ng pagaantas, Tapos ang lilo na package ay tatanggalin kung ito ay hindi naturingang nagamit. Kung Ikaw ay magaantas gamit ang ibang paraan at siguradong gumagamit lang ng GRUB boot loader, nirerekomenda namin na tanggaling mo ang lilo na package ng manu-manu. Bug 314004

Pagtakda ng wireless regulatory domain sa pamamgitan ng module na opsyon ay hindi na suportado

Ang Ubuntu 9.04 ay nagbibigay-kakayahan sa CRDA wireless regulatory framework para sa pagkontrol kung anong wireless na channels ang gagana sa partikular na lokasyon. Kung dati mong ginagamit ang opsyon na katulad ng sa module na sa ibaba sa / etc / modprobe.d / opsyon upang payagan ang pag-access sa ilang mga channel sa iyong lugar ay baka hindi ito gagana:

  • options cfg80211 ieee80211_regdom=EU

Dapat mong tanggaling ang kernel module na opsyon na ito sa pagaantas sa Ubuntu 9.04 at sa halip gamitin ang iw reg na command.

Ang Network mannagement na applet ay dapat mailagay muli sa pagaantas ng Kubuntu

Kung magaantas mula sa Kubuntu 8.10, Ang bagong Network Management applet ay kinakailangang sa panel ng manu-manu. (Bug 349066)

../plasma-1.png

../plasma-2.png

../plasma-3.png

Click the Plasma icon in the bottom right.

Click Add Widget.

Double click on Network Management.

Ang Kubuntu Network Management applet ay di makaconect sa WPA2 na mga network

The Network Management applet in Kubuntu does not connect to WPA 2 network or some VPN setups. You can use knetworkmanager (available on the DVD) or network-manager-gnome as a workaround. Bug 339313

Ang Network Management applet ng Kubuntu ay di makaconect sa WPA 2 na network or sa mga ilang VPN na-setup. Maari mong gamitin ang knetworkmanager (na nasa DVD) o ang network-manager-gnome bilang pamalit. Bug 339313

Ang Ctrl-Alt-Backspace ay naka baldang halaw na sa Xorg

Ang Ctrl-Alt-Backspace na sama-samang tipaan para ma-restart an X ang ngayo'y naka baldang halaw na para alisin ang problema ng di sinasadyang ma-tipa ang combinasyon. Ang mga nagnanais na mabalik ang dating pag gamit ng naturang combinasyon ay pwedeng mapagana sa xorg.conf, o sa pagtawag ng command dontzap --disable.

Pagbababgo sa mga pagbabatid ng mga-update

Ang ubuntu 9.04 ay may pagbabago ng paghawak ng package updates, sa halip ay ilulunsad ang update-manager ng direkta kaysa ipakita ang pababatid na icon sa GNOME panel. pinabibigay alam pa rin araw-araw ang mga security updates, ngunit ang updates na walang kagnuyan sa security, ay pinabibigay alam ng isang linggo.

Ang mga nagnanais na makatnggap ng update sa dating paraan ay gumamit ng sumusunod na command:

gconftool -s --type bool /apps/update-notifier/auto_launch false

Ibang napagaalamang mga isyu

Katuparang sagabal sa Intel graphics na mga card

Ang mga gumagamit ng Intel video na mga chipset ay pinabibigay alam ang mga sagabal sa pagtutupad sa Ubuntu 8.10 kaysa sa dating mga bersyon (bug 252094). Maraming mga isyu ang nalutas na sa Ubuntu 9.04, ngunit may iilang natira.

  • May iilang nakapansin sa pahusay ng pagtutupad sa pag gamit ng "greedy" na migration heuristic. ito ay magagwa sa pag gamit ng "sudo gedit /etc/X11/xorg.conf", at dagdagan ng Opsyon "MigrationHeuristic" "greedy"sa Device na bahagi ng iyong xorg.conf.

  • Bilang kahalili, ang bagong sinusubok na arkitekturang pangpapabilis na opsyon, "DRI2/UXA", ay pwedeng magamit para sa Intel graphics na napagaalaman ng mga gumagamit ay nagbibigay ng mataas na pagpapbuti ng pagtutupad sa mga iilan, ngunit may posibilidad malubhang problema sa katatagan. maari mo itong mapagana sa pagtawag ng "sudo gedit /etc/X11/xorg.conf", at magdadag ng Option "AccelMethod" "UXA" sa Device na bahagi xorg.conf`. ang mga nagananais mapakinabangan ang katatagan ay dapat manatili sa naka halaw na pamantayang paraan ng pagpapabilis, "EXA".

    Warning /!\ In some cases this will lead to the graphical environment not starting at all or becoming entirely unusable. In that case, start into rescue mode or press Ctrl+Alt+F2 and log into the text console, and use sudo nano /etc/X11/xorg.conf to revert the UXA option. Warning /!\ May iilang sitwasyon na maaring magdulto ito ng hindi pagsimula sa graphical environment o ganap ng hindi magamit. Kung magkagayon, itakda ito sa rescue mode o kantiin ang Ctrl+Alt+F2 at mag log sa text console, at gumamit ng sudo nano /etc/X11/xorg.conf at ibalik sa dati ang UXA na opsyon.

  • If ang mga nabanggit ay nakapag bigay sulusyon, may nakapag bigay alam ng pagtatagumpay sa paggamit ng gamit ang lumang bersyon ng driver.

Paghinto ng screen sa pag gamit ng intel graphics cards

Ang mga gumamagamit ng Intel video chipset ay nakapag bigay alam na ang pagpapalabas sa screen ay humihinto pagkatapos ng ilang minuto galing sa suspend o hibernate (bug 339091), o sa ibang sitwasyon (bug 359392). kadalasan ang pag-patay ng desktop effects sa system → Preferences → Appearance ay napagaalamang nakakatulong.

Kung ito ay magpapatuloy kahit walang desktop effects, mangyaring idagdag ang Option "DRI" "off" sa Device na bahagi ng /etc/X11/xorg.conf`, gaya ng mga nabanggit na. ito ay babalda sa 3D acceleration at desktop effects, ngunit maasahang makapagpapagana muli ng suspend at makakaiwas sa ibang mga klase ng mga pag-crash.

paghihinto kung magaalis ng mga salansan sa ext4 na sistemang pang salansan

  • May iilang stwasyon, na kung magtatanggal ng salansan sa ext4 ay npaagalamang makapagdulot ng bhagyang paghinto sa kernel 330824). sa kasalukuyan ay inimbestigahan ang problemang ito, at inaasahang may sulosyon na maibibigay sa post-release update. Para makaiwas sa problemang ito, pinanapyohang na gumamit ng nakahalaw ng ext3 na sistemang pangsalansan at palitan ng ext4 ((bilang naka-dokumento sa ext4 wiki) pag mayroon ng sulusyon.

Paglipat sa ext4 ay kinakailangang mag-update ng manu-manu sa grub

Kung napili mong magaantas sa / or /boot na sistemang pangsalansan mula sa ext2 o ext3 tungo sa ext4 (bilang naka dokumento sa ext4 wiki), kinakailangan mong gumamint ng grub-install na command pagkatapos mag-antas sa Ubuntu 9.04 para mag-install muli ng iyong boot loader. Kung hindi mo ito gagawin, Ang bersyon ng iyong grub na naka-install sa'yong boot sector ay hindi maka-basa sa kernel mula sa ext4 na sistemang pang salansan at ang iyong sistema ay mabibigong mag-boot.

Minsanang pag-hahang ay maaring mangyari sa arkitekturang ARN

Ang ARM ay kasalukuyang hindi susumusuporta sa ppoll() & pselect() na pang-sistemang syscalls,na minsan ay makapagdulot ng mga hindi pag ma-mount ng root na sistemang pangsalansan. ito ay istadong patulinan, at pag-uulit ng pag boot ay kadalasang lunas ng problema. ang pag-dagdag ng mga syscall ay kasalukuyang sinasagawa at ipapadala bilang update sa ubuntu 9.04 na kernel sa iilang panahon pagkatapos ng release.

JauntyJackalope/ReleaseNotes/fil (last edited 2009-04-22 22:35:33 by 125)