MarcelDikiKidiri

Balaô!

ïrï tî mbï Marcel Diki-Kidiri. Mbï yeke tara tî kîi ngembö tî Ysb-Sängö tî gbîângbi na yângâ tî sängö âpuse kpëlikua sô na ndö tî Ubuntu.. Mbï yeke wasêndêyângâ na wabêafrîka, sô mbï yeke dutï na Farânzi. Mbî yeke wagïngö-ndo na Bêndo tî Letäa tëtî Gïngö Sêndâyê (CNRS) na Farânzi ge, sï mbï yeke sâra kua na yâ tî ndokua tî gïngö-ndo sô ïrî nî "Langage, Langues et Cultures d'Afrique noire"(LLACAN). Mbï yeke mbênî kötä zo tî li tî bôsö sân büzë sô ïrï nî "YSB SÄNGÖ", sô kua nî kûê ayeke gï tî mâi yângâ tî sängö, ngâ tî pûsu särängö yê kûê na nî na lêgë tî kombûta wala na yâ tî gîgîyândo. Na âfombâ tî mbï, ë sâra mbênî lêndo ndâ¨li tî bôsö nî na lindo sô <http://sango.free.fr>. Ê yeke sâra kua fadësô na ndö tî gbïänngbïngö puse kpëli "Ope Office.org" na sängö. Nî laâ wängö sô kûê âla lîngbi tî mû nî na ë ayeke singîla.

Bonjour!

Je m'appelle Marcel Diki-Kidiri. Je tente de construire l'équipe Ysb-Sängö pour traduire en sängö les logiciels libres sur Ubuntu. Je suis un linguiste centrafricain vivant en France. Je suis chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et je travaille dans l'unité mixte de recherche "Langage Langues et Cultures d'Afrique noire" (LLACAN). Je suis un membre dirigeant de l'association à but non lucratif appelé "YSB SÄNGÖ" entièrement consacrée à la promotion et au développement de la langue sängö, plus particulièrement son utilisation avec l'informatique et dans le cyberespace.. Avec les amis, nous avons créé un site pour l'association au <http://sango.free.fr > Nous traduisons actuellement Open Office.orf en sängö, et sommes ouverts à toutes suggestions. Marcel Diki-Kidiri.

Hello!

My name is Marcel Diki-Kidiri. I am trying to build a Ysb-Sängö team to translate into Sängö the open source softs on Ubuntu. I am a linguist from Central African Republic, living and working in France. I am researcher in the French national center for scientific research (CNRS) and I work in a research unit called "Langage Langues et Cultures d'Afrique noire" (LLACN). I am a leading member of a profitless association called "YSB SANGO" devoted to the promotion and development of the Sango language, specially its use with computers and in the cyberspace. With my fellows, we have created a site for the association at <http://sango.free.fr>. We are just now translating OpenOffice.org into Sango. We apreciate very much Ubuntu environment. Marcel Diki-Kidiri

MarcelDikiKidiri (last edited 2008-08-06 16:21:40 by localhost)