MinhNguyễn

Minh Nguyễn is a Vietnamese-American student from Loveland, Ohio, United States, studying as an undergraduate at Stanford University. He is fluent in English and is studying Spanish and Vietnamese. He is an administrator at a few Wikimedia projects (including the Vietnamese Wikipedia), so wikis are not really new to him. He recently found out about Ubuntu, and its patiently awaiting his copy of the CD. He is getting quite tired of referring to himself in the third person.

Nguyễn Xuân Minh là sinh viên người Mỹ gốc Việt đến từ Loveland, Ohio, Hoa Kỳ, đang học ở Đại học Stanford tại Ca Li. Anh nói tiếng Anh giỏi và đang học về tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Anh là tổng quản lý của Wikipedia tiếng Việt, cho nên công nghệ wiki không lạ. Anh mới biết đến Ubuntu gần đây và đang chờ họ gởi đĩa CD có Ubuntu đến anh. Anh không thích nói đến mình dùng ngôi thứ ba.

MinhNguyễn (last edited 2008-08-06 16:31:07 by localhost)