Galician

Differences between revisions 1 and 17 (spanning 16 versions)
Revision 1 as of 2007-05-22 19:58:43
Size: 123
Editor: 89
Comment:
Revision 17 as of 2008-08-06 16:16:09
Size: 4013
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
Use this page for callaborating, here is a table you could use to help! = Equipo Galego de Tradutores - Galician Translators Team =
Line 3: Line 3:
||Article||Page/s||Translator/s||
|| || || ||
'''''NOTA: Concedéronme unha beca para ir a estudar inglés ó estranxeiro así que estarei ausente unha tempada (ata finais de Xullo), ¡Non pensedes por elo que o proxecto está parado! Á volta traerei a segunda e terceira entregas así coma o número 1 rematado.'''''

'''''NOTE: I was granted a scholarship to study abroad English, so I will be off-line for a while (until end of July), Don't think
for that reason that the project is stopped! When I return I'll bring the second and third issues as well as the finished #1.'''''

 - ''Alexander De Sousa Macedo''.

¡Xa hai un Equipo Galego de Tradutores! Polo de agora somos Daniel Bañobre Dopico e máis eu. Se queres colaborar con nós séntete libre de enviarme un e-mail a sefhilion@hotmail.com ou sefhilion@gmail.com. '''¡Agardámoste!'''

Now there is a Galician Translators Team! By now we are only two, Daniel Bañobre Dopico and me. If you want to collaborate with us feel free to e-mail me to sefhilion@hotmail.com or sefhilion@gmail.com. '''We are waiting for you!'''

 - ''Alexander De Sousa Macedo''.

== Páxinas referentes ós números - Issue related pages: ==

Nelas atoparás información sobre a traducción e os tradutores.

In them you'll find info about the translation and translators.

  * [[/Issue0|Número #0 - Issue #0]]
  * [[/Issue1|Número #1 - Issue #1]]

=== Ligazóns útiles - Useful links: ===

 - [[http://fullcirclemagazine.org|Páxina web principal da revista Full Circle | Full Circle Magazine main site]]

 - [[https://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine|Wiki principal da revista Full Circle | Full Circle Magazine root wiki]]

 - [[http://gl.wikipedia.org/wiki/Normativa_oficial_do_galego|Normativa Oficial do Galego | Galician Official Norm]]

 - [[http://www.realacademiagalega.org/volga/|VOLGA: Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega | Galician Language Vocabulary Diccionary]]

 - [[http://www.realacademiagalega.org/galicianvocabulary/FindByWord.do?word=|Vocabulario da Real Academia Galega | Vocabulary of the Galician Real Academy]]

 - [[http://trasno.net/trasno:glosario|Glosario Técnico Inglés-Galego do Proxecto Trasno | Technical Glossary English-Galician of the Trasno Project]]

 - [[http://trasno.net/trasno:estilo|Normas de estilo do Proxecto Trasno | Style rules of the Trasno Project]]

 - [[http://sli.uvigo.es/tradutor/|OpenTrad Apertium: Tradutor Castelán-Galego, Galego-Castelán | Spanish-Galician, Galician-Spanish Translator]]

 - [[http://aulex.ohui.net/es-gl/|AULEX: Dicionario Castelán-Galego, Galego-Castelán | Spanish-Galician Galician-Spanish Dictionary]]

 - [[http://www.systranet.com/systran/net|SystraNet: Tradutor multilingüe con posibilidade de empregar dicionarios específicos | Multilingual translator that allows you to use specific dictionaries]]

 - [[http://www.telefonica.es/fat/lex.html|Ciber-Léxico Comparativo Inglés-Castelán, Castelán-Inglés | Comparative CyberLexicon English-Spanish, Spanish-English]]

'''''NOTA IMPORTANTE: Aínda que aquí poño enlaces a dicionarios e tradutores en castelán lembra que traducimos directamente do inglés. Estes enlaces son por se sabes a tradución dunha palabra ou expresión en castelán pero non sabes a equivalente en galego, ou por se non sabes qué significa un termo ou expresión en inglés e coa palabra ou expresión en castelán xa es capaz de traducir ó galego. De todas formas, contacta comigo antes de comezar a traducir.'''''

'''''IMPORTANT NOTE: Though there are links to Spanish dictionaries and translators remember that we translate directly from English. These links are here in case you know the Spanish translation of a word or expression but you don't know the equivalent in Galician, as well as in case you don't know the meaning of a term or expression and with the Spanish equivalent you are able to continue translating. Anyway, contact me before start translating.'''''

Equipo Galego de Tradutores - Galician Translators Team

NOTA: Concedéronme unha beca para ir a estudar inglés ó estranxeiro así que estarei ausente unha tempada (ata finais de Xullo), ¡Non pensedes por elo que o proxecto está parado! Á volta traerei a segunda e terceira entregas así coma o número 1 rematado.

NOTE: I was granted a scholarship to study abroad English, so I will be off-line for a while (until end of July), Don't think for that reason that the project is stopped! When I return I'll bring the second and third issues as well as the finished #1.

  • - Alexander De Sousa Macedo.

¡Xa hai un Equipo Galego de Tradutores! Polo de agora somos Daniel Bañobre Dopico e máis eu. Se queres colaborar con nós séntete libre de enviarme un e-mail a sefhilion@hotmail.com ou sefhilion@gmail.com. ¡Agardámoste!

Now there is a Galician Translators Team! By now we are only two, Daniel Bañobre Dopico and me. If you want to collaborate with us feel free to e-mail me to sefhilion@hotmail.com or sefhilion@gmail.com. We are waiting for you!

  • - Alexander De Sousa Macedo.

Nelas atoparás información sobre a traducción e os tradutores.

In them you'll find info about the translation and translators.

Ligazóns útiles - Useful links:

NOTA IMPORTANTE: Aínda que aquí poño enlaces a dicionarios e tradutores en castelán lembra que traducimos directamente do inglés. Estes enlaces son por se sabes a tradución dunha palabra ou expresión en castelán pero non sabes a equivalente en galego, ou por se non sabes qué significa un termo ou expresión en inglés e coa palabra ou expresión en castelán xa es capaz de traducir ó galego. De todas formas, contacta comigo antes de comezar a traducir.

IMPORTANT NOTE: Though there are links to Spanish dictionaries and translators remember that we translate directly from English. These links are here in case you know the Spanish translation of a word or expression but you don't know the equivalent in Galician, as well as in case you don't know the meaning of a term or expression and with the Spanish equivalent you are able to continue translating. Anyway, contact me before start translating.

UbuntuMagazine/TranslateFullCircle/Galician (last edited 2008-08-06 16:16:09 by localhost)