Galician

Differences between revisions 14 and 15
Revision 14 as of 2007-06-18 10:28:04
Size: 3435
Editor: 28
Comment:
Revision 15 as of 2007-06-19 15:17:43
Size: 3425
Editor: 28
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 30: Line 30:
 - [http://dkwk.trasno.net/trasno:glosario Glosario Técnico Inglés-Galego do Proxecto Trasno | Technical Glossary English-Galician of the Trasno Project]  - [http://trasno.net/trasno:glosario Glosario Técnico Inglés-Galego do Proxecto Trasno | Technical Glossary English-Galician of the Trasno Project]
Line 32: Line 32:
 - [http://dkwk.trasno.net/trasno:estilo Normas de estilo do Proxecto Trasno | Style rules of the Trasno Project]  - [http://trasno.net/trasno:estilo Normas de estilo do Proxecto Trasno | Style rules of the Trasno Project]

Equipo Galego de Tradutores - Galician Translators Team

¡Xa hai un Equipo Galego de Tradutores! Polo de agora somos Daniel Bañobre Dopico e máis eu. Se queres colaborar con nós séntete libre de enviarme un e-mail a sefhilion@hotmail.com ou sefhilion@gmail.com. ¡Agardámoste!

Now there is a Galician Translators Team! By now we are only two, Daniel Bañobre Dopico and me. If you want to collaborate with us feel free to e-mail me to sefhilion@hotmail.com or sefhilion@gmail.com. We are waiting for you!

  • - Alexander De Sousa Macedo.

Nelas atoparás información sobre a traducción e os tradutores.

In them you'll find info about the translation and translators.

  • [wiki:/Issue0 Número #0 - Issue #0]
  • [wiki:/Issue1 Número #1 - Issue #1]

Ligazóns útiles - Useful links:

NOTA IMPORTANTE: Aínda que aquí poño enlaces a dicionarios e tradutores en castelán lembra que traducimos directamente do inglés. Estes enlaces son por se sabes a tradución dunha palabra ou expresión en castelán pero non sabes a equivalente en galego, ou por se non sabes qué significa un termo ou expresión en inglés e coa palabra ou expresión en castelán xa es capaz de traducir ó galego. De todas formas, contacta comigo antes de comezar a traducir.

IMPORTANT NOTE: Though there are links to Spanish dictionaries and translators remember that we translate directly from English. These links are here in case you know the Spanish translation of a word or expression but you don't know the equivalent in Galician, as well as in case you don't know the meaning of a term or expression and with the Spanish equivalent you are able to continue translating. Anyway, contact me before start translating.

UbuntuMagazine/TranslateFullCircle/Galician (last edited 2008-08-06 16:16:09 by localhost)