UbuntuWomenCa

Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2006-03-28 19:19:19
Size: 12760
Editor: cpl1
Comment:
Revision 7 as of 2006-04-02 16:29:42
Size: 13096
Editor: 80
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 42: Line 42:
   * '''Communication skills''', for example by
  * joining [http://ubuntuforums.org/ Ubuntu forums], [http://www.ubuntu.com/community/lists Ubuntu mailing lists] and [https://wiki.ubuntu.com/InternetRelayChat Ubuntu IRC channels], to share ideas and experience, help users with questions, plan and implement improvements to Ubuntu, create a welcoming and effective environment
  * maintaining a presence on mailing lists in key projects outside Ubuntu, gaining and sharing information to keep Ubuntu current and relevant
  * writing a page like this :-) for the website or wiki
  * running or helping to run specific tutorials or courses, to meet user needs (e.g. Basic Linux Commands), general courses, or for specific groups
  * lobbying decision-making groups to achieve the best changes for Ubuntu
  * liaising between different groups within Ubuntu, or between Ubuntu and outside groups
  * generally building community: this is what Ubuntu is about. :-)
 * '''Habilitats de comunicació''', per exemple
  * unint-se als [http://ubuntuforums.org/ forums d'Ubuntu], a les [http://www.ubuntu.com/community/lists llistes de correu d'Ubuntu] i als [https://wiki.ubuntu.com/InternetRelayChat canals IRC d'Ubuntu], per compartir idees i experiències, ajudar als usuaris, planificar i implementar millores a Ubuntu, crear un entorn agradable i usable
  * fent presència a llistes de correu de projectes clau fora d'Ubuntu, guanyant i compartint informació per mantenir actualitzat Ubuntu
  * escrivint una pàgina com aquesta :-) per la pàgina web o el wiki
  * fent o ajudant a fer cursos o tutorials que responguin a les necessitats dels usuaris (p.ex. Ordres Bàsiques de Linux), cursos generals, o per grups específics
  * pressionant els grups de presa de decisions per aconseguir els millors canvis per Ubuntu
  * condinant-se entre diversos grups d'Ubuntu, o entre grups interns i externs a Ubuntu
  * fent comunitat en general: això és Ubuntu. :-)
Line 52: Line 51:
These are only examples. Whatever ideas, skills or experience you have, it can benefit Ubuntu, and reward you with achievement and interest. Take the first step, and you will be glad you did. :-) Aquests són només alguns exemples. Qualsevol idea, habilitat o experiència que tinguis pot beneficiar Ubuntu i recompensar-te interès i realització personal. Fés el primer pas, i estaràs content o contenta d'haver-lo fet.:-)
Line 54: Line 53:
Many of the above-mentioned tasks would be under the ægis of specialist groups in Ubuntu (Ubuntu-devel, Documentation or Translation teams) and your work will finally converge with the main Ubuntu-Linux team. We all work together, and that way we are more than the sum of our parts. Moltes de les tasques que es mencionen més amunt estan sota responsabilitat de grups específics d'Ubuntu (equips de desenvolupament, de documuntació o de traducció d'Ubuntu) i la teva feina al final convergirà amb l'equip principal Ubuntu-Linux. Tots i totes treballem junts, i d'aquesta manera som més que la suma de les parts.
Line 57: Line 56:
== What will a separate Women's group accomplish? == == Què aconseguirà un grup separat de dones? ==
Line 59: Line 58:
 * Most importantly, it encourages women to participate more in an area which is currently only 1.5% female (recent FLOSS survey). Compared with other activities, Open-Source Software is missing out! We need more women in [http://en.wikipedia.org/wiki/FLOSS FLOSS], but it's not easy to be so incredibly and continually in the minority. Ubuntu-Women wants to work specifically at encouraging more female participation in Ubuntu. People are much more likely to try something new, or to do more of it, if they are welcomed, valued and supported in gaining essential information and skills.
 * For example, in the technical area:
  * Programming is highly development-oriented and the vagaries of each distro in [http://en.wikipedia.org/wiki/FLOSS FLOSS] makes it even more difficult in terms of identifying a problem in "X" application, and knowing how to 'fix' it. We hope to increase the diversity ratio by creating an atmosphere for women to communicate openly and ask technical questions without any fear of being flamed or ridiculed for asking so-called silly questions.
  * Sometimes you may know or have a vague idea of the packages (the dependency hell, ...) but are still unsure which source files can be modified or how it may affect other applications. The ubuntu-developer lists are limited to highly technical data exchange by developers, or package owners may not have time or inclination to mentor newbies. U-W members can provide information pertaining to application development, testing, and bug triaging and redirect people to the correct mailing lists, and/or to Mentors willing to share their knowledge.
 * So, in general:
  * Our main rôle will be along the lines of supplementing and being the stepping stone toward the larger Ubuntu-Linux world.
  * We will encourage women to participate, for example, to learn to create new FLOSS software (or revamp existing software), not only to use GNU/Linux software, but to branch out and learn more about it.
  * We will encourage and increase the number of women using Ubuntu-Linux in a country-specific manner, by sponsoring their talks at local universities, LUGs and schools, which will encourage others to join.
  * We will mentor women in specific areas (such as technical, documentation, translation and communication) so they have the information and support necessary to take these new steps, to get through barriers or difficulties, and to keep learning and growing in the Ubuntu-Linux world.
 * El més important de tot, aquest grup encoratja les dones a participar més en una àrea que té actualment només un 1.5% de dones (de la recent enquesta de FLOSS). Comparat amb altres activitats, el programari lliure hi surt perdent! Necessitem més dones a [http://en.wikipedia.org/wiki/FLOSS FLOSS], però no és fàcil estar sempre en minoria. Ubuntu-Women vol treballar encoratjant la participació de més dones amb Ubuntu. A la gent li és més fàcil provar coses noves, o fer-ne més si és benvinguda, valorada i rep suport per guanyar habilitat i informació bàsica.
 * Per exemple, en l'area tècnica:
  * La programació està fortament orientada al desenvolupament i els capricis de cada distribució a [http://en.wikipedia.org/wiki/FLOSS FLOSS] encara fan més difícil identificar un problema en una aplicació "X" i saber com arreglar-lo. Esperem incrementar el ràtio de diversitat creant una atmosfera per les dones per comunicar-se obertament i preguntar qüestions tècniques sense por de ser ridiculitzades per preguntar qüestions "estúpides".
  * De vegades pots conèixer o tenir una idea vaga dels paquets però seguir insegura sobre quins fitxers font es poden modificar o com poden afectar a altres aplicacions. Les llistes de desenvolupadors d'Ubuntu estan limitades a intercanvis de addes altament tècniques entre desenvolupadors, o els propietaris dels paquets no tenen temps o ganes de fer de mentors als nouvinguts i nouvingudes. Els membre d'U-W poden donar informació sobre desenvolupament d'aplicacions, sobre cerca de bugs i redirigir la gent a les llistes de correu correctes, i/o cap a mentors que volen compartir el seu coneixement.
 * Per tant, en general:
  * El nostre rol principal serà ser un suplement i un primer pas cap al gran món d'Ubuntu-Linux.
  * Encoratjarem les dones a participar, per exemple, a aprendre a crear nou programari FLOSS (o renovar-ne d'existent), no només a usar programari GNU/Linux, sinó a aprendre'n més.
  * Encoratjarem i incrementarem el nombre de dones que usen Ubuntu-Linux amb un entorn localitzat, patrocinant les seves xerrades a universitats locals i escoles, que encoratjarà a altres a unir-se a Linux.
  * Farem de mentors en algunes àrees específiques (tant tècniques, de documentació, de traducció com de comunicació) de manera que hi hagi la informació i el suport necessari per fer aquests primers passos, per saltar barreres i dificultats i per seguir aprenent i creixent en el món d'Ubuntu-Linux.
Line 70: Line 69:
== What Ubuntu-Women is not ! == == El què Ubuntu-Women no és ! ==
Line 72: Line 71:
UbuntuWomen is '''not''' about segregation of women, rather its goal is to integrate '''women as equals''' within the mainstream development of Ubuntu-Linux. Remember, membership is open to '''all'''. If Ubuntu-Women is limiting your participation in the wider Ubuntu-Linux community, we're not doing our job. If we can help you to try new things in that community, expand your activities, do things you mightn't have done before, we'll be doing our job. :-) UbuntuWomen '''no''' és sobre la segregació de les dones, sinó que la seva finalitat és integrar les '''dones com a iguals''' dins el corrent principal de desenvolupament d'Ubuntu-Linux. Recorda, l'accés és obert a '''tothom'''. Si Ubuntu-Women està limitant la teva participació en la comunitat més àmplia d'Ubuntu-Linux, no estem fent la fena ben feta. Si podem ajudar-te a provar coses noves en aquesta comunitat, expandint les teves activitats, fent coses que no hauries fet abans, estem fent la nostra feina ben feta. :-)
Line 75: Line 74:
== Mentors Project == == Projecte Mentors ==
Line 77: Line 76:
'''''Each-One-Teach-One''''' '''''Cada-Un-Ensenya-a-Un'''''
Line 79: Line 78:
Potential mentors are the rôle-models who will share their professional knowledge and technical expertise while directly interacting with the new entrant/s. Your skills and experience can lie in any of the areas mentioned above. In fact, if you think there are areas we haven't covered, where you could encourage others positively in Ubuntu-Linux, tell us about them! As a mentor, you can have the lasting satisfaction of encouraging others to learn and grow in this wider community. Don't feel you have to be an expert: anything you can pass on, which will help others, is valuable. Els potencials mentors són models de rol a seguir que compartiran el seu coneixement professional i expertesa tècnica mentre directament interactuen amb els nouvinguts i nouvingudes. Les teves habilitats i experiència poden ser de qualsevol de les àrees que s'han mencionat més amunt. De fet, si penses que hi ha àrees que no hem covert on tu podries encoartjar piositivament altres a Ubuntu-Linix, fés-nos-ho saber! Com a mentors, pots tenir la satisfacció d'encoratjar altres a aprendre i créixer en aquesta gran comunitat. No pensis que has de ser un gran expert o una gran experta: qualsevol cosa que puguis aportar, que ajudi a altres, té valor.
Line 81: Line 80:
To be a part of the Mentor team please list yourself at the [wiki:UbuntuWomen/Mentors Mentors' Wiki-page]. Per formar part de l'equip de Mentors afegeix-te a la llista a la [wiki:UbuntuWomen/Mentors pàgina wiki dels Mentors].
Line 84: Line 83:
== Contributing to Ubuntu == == Contribuir a Ubuntu ==
 

La pàgina està en procés de traducció. Disculpeu la barreja de llengües.

Aquesta pàgina en

[wiki:UbuntuWomen Anglès]

[wiki:UbuntuWomenVi Việt ngữ]

[wiki:UbuntuWomenPt Português]

Benvingudes i benvinguts

Benvingudes i benvinguts al Wiki de Ubuntu-Women! Smile :-)

[wiki:UbuntuWomen UbuntuWomen] és un grup que funciona sota Ubuntu i vol encoratjar més dones a contribuïr a Ubuntu-Linux, un programari GNU/Linux lliure i gratuït. Tothom hi és benvingut!

Els nostres objectius

Crear un espai per les dones que es vulguin implicar amb el [http://www.ubuntu.com/ Projecte Ubuntu]. Les vostres idees, habilitats i experiències seran molt benvingudes. Us animem a contribuir:

 • Habilitats tècniques, per exemple

  • creant un grup de dones desenvolupadores que puguin programar i ajudar en el desenvolupament de programari per a Ubuntu,
  • empaquetant/mantenint programari que s'incourà en la següent versió,
  • fent proves de bugs a [https://launchpad.net/malone Malone/Launchpad] i usant [https://bugzilla.ubuntu.com/ Bugzilla],

  • fent proves amb l'actual versió beta d'Ubuntu i informant dels bugs,
 • Habilitats de documentació, per exemple unint-se a [http://help.ubuntu.com/ Equip de Documentació d'Ubuntu] i

  • informant d'errors tipogràfics en la documentació actual (manuals, howtos, ajuda, informació de la versió.)
  • corregint documentació actual i nova
  • llegint la documentació i enviant comentaris
  • aconsellant en el format i la publicació
  • contribuïnt en seccions específiques d'alguns documents
  • treballant en equip en uns documents específics
  • supervisant la feina que es fa en un document específic
 • Habilitats d'Internacionalització, per exemple unint-se al [http://www.ubuntulinux.org/wiki/RosettaReleaseAnnouncement Projecte de Traducció d'Ubuntu] i

  • unint-se a l'[https://launchpad.net/rosetta/groups/ubuntu-translators/ equip] de la teva llengua, o començant-ne un si encara no existeix

  • fent proves amb aplicacions traduïdes i documentació per trobar errors tipogràfics i assegurar la qualitat
  • aconsellant en l'escenari de la teva llengua: llengua, codificacions, tipus de lletra, formats, llenguatge apropiat i gràfics
  • traduïnt interfícies d'aplicacions (usant [http://www.ubuntulinux.org/wiki/RosettaReleaseAnnouncement Rosetta])

  • traduïnt documentació
  • La pàgina [wiki:UbuntuWomen/Translators Ubuntu-Women Translators] té una informació introductòria, enllaços a recursos clau, howtos (també un sobre com traduïr aquest wiki), informació sobre el grup i18n-mentor i una llista de l'equip de traducció de Ubuntu-Women. Vols unir-te a nosaltres? Cada frase traduïda ajuda

 • Habilitats de comunicació, per exemple

  • unint-se als [http://ubuntuforums.org/ forums d'Ubuntu], a les [http://www.ubuntu.com/community/lists llistes de correu d'Ubuntu] i als [https://wiki.ubuntu.com/InternetRelayChat canals IRC d'Ubuntu], per compartir idees i experiències, ajudar als usuaris, planificar i implementar millores a Ubuntu, crear un entorn agradable i usable

  • fent presència a llistes de correu de projectes clau fora d'Ubuntu, guanyant i compartint informació per mantenir actualitzat Ubuntu
  • escrivint una pàgina com aquesta Smile :-) per la pàgina web o el wiki

  • fent o ajudant a fer cursos o tutorials que responguin a les necessitats dels usuaris (p.ex. Ordres Bàsiques de Linux), cursos generals, o per grups específics
  • pressionant els grups de presa de decisions per aconseguir els millors canvis per Ubuntu
  • condinant-se entre diversos grups d'Ubuntu, o entre grups interns i externs a Ubuntu
  • fent comunitat en general: això és Ubuntu. Smile :-)

Aquests són només alguns exemples. Qualsevol idea, habilitat o experiència que tinguis pot beneficiar Ubuntu i recompensar-te interès i realització personal. Fés el primer pas, i estaràs content o contenta d'haver-lo fet.:-)

Moltes de les tasques que es mencionen més amunt estan sota responsabilitat de grups específics d'Ubuntu (equips de desenvolupament, de documuntació o de traducció d'Ubuntu) i la teva feina al final convergirà amb l'equip principal Ubuntu-Linux. Tots i totes treballem junts, i d'aquesta manera som més que la suma de les parts.

Què aconseguirà un grup separat de dones?

 • El més important de tot, aquest grup encoratja les dones a participar més en una àrea que té actualment només un 1.5% de dones (de la recent enquesta de FLOSS). Comparat amb altres activitats, el programari lliure hi surt perdent! Necessitem més dones a [http://en.wikipedia.org/wiki/FLOSS FLOSS], però no és fàcil estar sempre en minoria. Ubuntu-Women vol treballar encoratjant la participació de més dones amb Ubuntu. A la gent li és més fàcil provar coses noves, o fer-ne més si és benvinguda, valorada i rep suport per guanyar habilitat i informació bàsica.

 • Per exemple, en l'area tècnica:
  • La programació està fortament orientada al desenvolupament i els capricis de cada distribució a [http://en.wikipedia.org/wiki/FLOSS FLOSS] encara fan més difícil identificar un problema en una aplicació "X" i saber com arreglar-lo. Esperem incrementar el ràtio de diversitat creant una atmosfera per les dones per comunicar-se obertament i preguntar qüestions tècniques sense por de ser ridiculitzades per preguntar qüestions "estúpides".

  • De vegades pots conèixer o tenir una idea vaga dels paquets però seguir insegura sobre quins fitxers font es poden modificar o com poden afectar a altres aplicacions. Les llistes de desenvolupadors d'Ubuntu estan limitades a intercanvis de addes altament tècniques entre desenvolupadors, o els propietaris dels paquets no tenen temps o ganes de fer de mentors als nouvinguts i nouvingudes. Els membre d'U-W poden donar informació sobre desenvolupament d'aplicacions, sobre cerca de bugs i redirigir la gent a les llistes de correu correctes, i/o cap a mentors que volen compartir el seu coneixement.
 • Per tant, en general:
  • El nostre rol principal serà ser un suplement i un primer pas cap al gran món d'Ubuntu-Linux.
  • Encoratjarem les dones a participar, per exemple, a aprendre a crear nou programari FLOSS (o renovar-ne d'existent), no només a usar programari GNU/Linux, sinó a aprendre'n més.
  • Encoratjarem i incrementarem el nombre de dones que usen Ubuntu-Linux amb un entorn localitzat, patrocinant les seves xerrades a universitats locals i escoles, que encoratjarà a altres a unir-se a Linux.
  • Farem de mentors en algunes àrees específiques (tant tècniques, de documentació, de traducció com de comunicació) de manera que hi hagi la informació i el suport necessari per fer aquests primers passos, per saltar barreres i dificultats i per seguir aprenent i creixent en el món d'Ubuntu-Linux.

El què Ubuntu-Women no és !

UbuntuWomen no és sobre la segregació de les dones, sinó que la seva finalitat és integrar les dones com a iguals dins el corrent principal de desenvolupament d'Ubuntu-Linux. Recorda, l'accés és obert a tothom. Si Ubuntu-Women està limitant la teva participació en la comunitat més àmplia d'Ubuntu-Linux, no estem fent la fena ben feta. Si podem ajudar-te a provar coses noves en aquesta comunitat, expandint les teves activitats, fent coses que no hauries fet abans, estem fent la nostra feina ben feta. Smile :-)

Projecte Mentors

Cada-Un-Ensenya-a-Un

Els potencials mentors són models de rol a seguir que compartiran el seu coneixement professional i expertesa tècnica mentre directament interactuen amb els nouvinguts i nouvingudes. Les teves habilitats i experiència poden ser de qualsevol de les àrees que s'han mencionat més amunt. De fet, si penses que hi ha àrees que no hem covert on tu podries encoartjar piositivament altres a Ubuntu-Linix, fés-nos-ho saber! Com a mentors, pots tenir la satisfacció d'encoratjar altres a aprendre i créixer en aquesta gran comunitat. No pensis que has de ser un gran expert o una gran experta: qualsevol cosa que puguis aportar, que ajudi a altres, té valor.

Per formar part de l'equip de Mentors afegeix-te a la llista a la [wiki:UbuntuWomen/Mentors pàgina wiki dels Mentors].

Contribuir a Ubuntu

[https://ubuntu-women.org Our website] (www.ubuntu-women.org) is currently being set-up by [wiki:UbuntuWomen/Volunteers volunteers]. So if you have any [wiki:UbuntuWomen/Ideas ideas], please don't hesitate to share them with us on [https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-women our mailing list]. Come and introduce yourself! We have a wonderful group already, from many different cultural groups and occupations: you'll be very welcome. Smile :-)

U-W Lists : Subscribe to the [https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-women Ubuntu-Women mailing list] and use it to discuss or post questions of all kinds relating to Ubuntu-Linux. You can share your ideas for new projects with the [wiki:UbuntuWomen/Mentors Ubuntu-Women Mentors], and contribute to existing projects which interest you particularly.

Documentation, Translation and Communication : You've had a look at the links we've mentioned, but you're not sure where to start. Ask on our mailing list. We're establishing [wiki:UbuntuWomen/Mentors Mentors] in these areas, and can point you in the right direction.

MOTU : If you are a programmer and want to start testing, coding or maintain packages, join the [wiki:MOTU Masters of the Universe], and subscribe to the relevant [https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ Mailing-Lists] set up for those. An IRC channel, #ubuntu-motu-school is available for those interested in maintaining packages, testing, or any other software development task. You can also subscribe to the [http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-motu Ubuntu-MOTU mailing-list].

IRC & Forums : Join the Ubuntu-Women support and discussion IRC channel: #ubuntu-women on chat.freenode.net or talk to us in the [http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=76 Ubuntu Women forum] at Ubuntu Forums.

Get familiar with our online tools like [http://www.ubuntulinux.org/wiki/RosettaReleaseAnnouncement Rosetta] (translation), [https://bugzilla.ubuntu.com/ Malone] (bug tracking) and you have a good start. Ubuntu-Linux has a wide range of opportunities to choose from :

[https://launchpad.ubuntu.com/ Launchpad] is central to our community. It makes it very easy for you to personalize your Ubuntu activities, and access any of them. A great deal of useful information is there at your fingertips (or whatever you are using to input information), and Launchpad keeps it all organized and unobtrusive. [https://launchpad.net/+login Get] your Launchpad account now! Your Launchpad login also gives you access to the bug-tracker (Malone), the translation interface (Rosetta) and this wiki. It's a sort of Swiss-Army-Knife login Wink ;-)

Edit / add content to this page : First, [https://launchpad.net/+login create a Launchpad account] and add your name and contact details in your [wiki:HelpOnPageCreation HomeWikipage] and [wiki:HelpOnLinking link] it here. Then click on the login to edit link located at the top left-hand side of this page . More information on editing wiki pages is available [wiki:HelpOnEditing here]. This is a MoinMoin wiki, so you may well have used its syntax before.

External Resources

How to translate this page

Please see [wiki:UbuntuWomen/Translators Ubuntu-Women Translators], especially [wiki:UbuntuWomen/HowToTranslateWiki How to Translate Wiki pages]. The process is simple. Smile :-)


CategoryUbuntuTeams ["CategoryMOTU"] CategoryLoCoTeams

UbuntuWomenCa (last edited 2008-08-06 16:14:42 by localhost)