Forening

Søndag den 7. september kl. 17.00 afholdte det danske LoCo Team stiftende generalforsamling, og blev officielt organiseret som forening.

Indtil dette tidspunkt havde de danske aktive ubuntubrugere været løst organiseret som et 'LoCo Team', men behovet for en mere genkendelig struktur affødte Foreningen af Danske Ubuntubrugere.

Man kan melde sig ind i foreningen ved følge dette link: Indmeldelse

Uanset om du er medlem eller ej, vil vi gerne have aktive bidragsydere, og du er også velkommen til at være med på vores møder.

Foreningens vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen af danske Ubuntubrugere.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er formandens adresse

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål:

Foreningen af Danske Ubuntubrugere er en uafhængig organisation, der ikke er bundet af partipolitiske eller religiøse holdninger, men som til enhver tid søger at sprede kendskabet til og brugen af Ubuntu i Danmark, såvel som internationalt.

Foreningens primære virke skal være at støtte aktiviteter, som fremmer brugen af Ubuntu. Foreningen kan vælge blot at støtte sådanne aktiviteter eller selv medvirke i eller skabe aktiviteterne. Derudover, har foreningen som mål at virke fremmende for optagelsen af Linux, Fri og Open Source software i offentlige sammenhæng. Foreningens midler skal benyttes til at understøtte disse formål.

Opsummeret er foreningens formål:

 1. at virke fremmende for Ubuntus udbredelse i Danmark.
 2. at samle danske Ubuntu bidragsydere.
 3. at skabe fælles fodslag i de danske Ubuntu aktiviteter.
 4. at sikre den demokratiske struktur i det danske Ubuntu-miljø.
 5. at yde frivillig support til danske Ubuntu brugere.
 6. at samle hele det danske Ubuntu-community under et fælles tag.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver person, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

 1. Indmeldelse i Foreningen af Danske Ubuntubrugere indebærer en implicit accept af Ubuntus Adfærdskodeks (Code of Conduct). Overtrædelse af denne kan medføre eksklusion.

Stk. 2. Foreningen består af medlemmer i alle aldre.

Stk. 3. Indmeldelse sker via Launchpad. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet er optaget i 'ubuntu-dk' gruppen på Launchpad.

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved at udmelde sig fra ubuntu-dk gruppen på Launchpad.

Stk. 5 Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der groft overtræder foreningens vedtægter, ordensregler, Ubuntus Adfærdskodeks (Code of Cunduct) eller i øvrigt overtræder gældende lovgivning, såfremt det har relevans for foreningen.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel via email til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møderet på generalforsamlingen har alle medlemmer af foreningen. Stemmeret til generalforsamlingen opnåes efter 30 dages medlemsskab af foreningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Regnskabsaflæggelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasser
  • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  • Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
  • Valg af LoCo kontakt

 9. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen; og udsendes til medlemmerne per email senest 5 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen.

Stk 6. Opstilling til tillidsposter skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen og skal udsendes til medlemmerne, sammen med indkomne forslag senest 5 dage før generalforsamlingen. Hvis ikke der er opstillet nok til kampvalg, kan skriftlig nominering ske på selve generalforsamlingen hvis mindst 5 fremmødte ønsker dette.

Opstillingsberettiget er ethvert medlem af foreningen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved stemmeafgivelse i IRC kanalen.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer har hver stemmeberettiget to stemmer. Man kan vælge at stemme på to forskellige kandidater, stemme på en kandidat (som så kun får en stemme) eller stemme blankt.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter begrundet anmodning om det over for formanden. Anmodningen sendes enten skriftligt eller som underskrevet e-mail. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren, og 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode, således at der hvert år vælges 3 medlemmer foruden formanden og kasseren.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt eller underskrevet e-mail med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 7.september 2008.

Foreningens bestyrelse

Fulde navn

IRC-nick

Wikiside

Launchpad-profil

Post

Søren Bredlund Caspersen

sbc

SørenBredlundCaspersen

soeren-b-c

Formand

Niels Kjøller Hansen

gnomonic

NielsKjøllerHansen

gnomonic

Kasserer

Christoffer Kiilerich Nielsen

eitreach

eitreach

Medlem

Carsten Agger

agger

CarstenAgger

agger

Medlem

Anders Jenbo

Ajenbo

Anders Jenbo

ajenbo

Medlem

Britta Pedersen

Suppleant

Søren Nielsen

Nebulus

Nebulus

Nebulus

Suppleant

Mere info om foreningens bestyrelse kan findes her Bestyrelse

Foreningens struktur

Generalforsamlingen Fastsætter foreningens vedtægter og retningslinjer og vælger bestyrelsen.

Bestyrelsen Har ansvaret for at foreningen kører efter vedtægterne; kan uddele penge til aktiveter, mm.

LoCo Kontaktpersonen Vælges af generalforsamlingen. Står for kontakten til Community Council

Koordinationsgruppen/grupperne Koordinerer og planlægger aktiviteter.

Almene medlemmer Har stemmeret til generalforsamlingen.

Ikke-medlemmer Kan deltage i IRC møder og alle øvrige aktiviteter, medmindre andet er angivet. Har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 • Bestyrelsens opgave ligger ikke i at stå for aktiviteter eller koordinere aktiviteter. Bestyrelsens opgave er derimod at sørge for, at foreningens 'daglige' drift er i orden, og at der ikke inden for foreningens regi foretages ting, som er i strid med foreningens vedtægter. Bestyrelsen har bemyndigelse fra generalforsamlingen til at disponere over foreningens økonomi inden for de retningslinjer, som er angivet af generalforsamlingen og vedtægterne.

 • IRC møderne afholdes som åbne medlemsmøder, hvor alle interesserede, foreningsmedlemmer som ikke-medlemmer kan deltage og beslutte. Alle har stemmeret.

 • Koordinationsgruppe / grupper
  1. Der oprettes koordinationsgrupper, som har de mere konkrete aktiviteter til opgave. Skal der tages beslutninger på IRC møderne, som man ikke vil have ikke-foreningsmedlemmer med til at beslutte, kan IRC mødet være en rådgivende instans, som giver sin mening til kende overfor enten koordinationsgruppen eller bestyrelsen, som foretager beslutningen.
  2. Der oprettes løbende ad-hoc grupper til at arbejde med de projekter / arrangementer gruppen involverer sig i. Alle er velkomne til at være med i disse arbejdsgrupper.
 • Koordinationsgruppen kan optage medlemmer efter behag (foreningsmedlemmer som ikke-foreningsmedlemmer), og herved bevares derfor den åbne, flade og demokratiske struktur, hvor enhver med tid og lyst kan bidrage på næsten ethvert plan, som man vil.

Kontaktoplysninger

For oplysninger vedrørende medlemskab, foreningen eller Ubuntu i Danmark generelt kontakt foreningen på følgende:

Søren Bredlund Caspersen (formand)

Nansensgade 96, 1. th

1366 København K

soeren-b-c@ubuntu.com

Tlf. nr.: 51 94 96 54

Niels Kjøller Hansen (kasserer)

niels.k.h @ ??

For hjælp, råd eller øvrige henvendelse benyt venligst vores forum eller postliste.

Generalforsamlinger

Generalforsamlinger

Danske links
http://ubuntudanmark.dk/forum - få hjælp og support i vores forum

http://ubuntudanmark.dk/chat - Få hjælp direkte i vores chat- og hjælpekanal (#ubuntu-dk @ irc.freenode.net)

http://ubuntu-dk.org - officiel side, men er under (gen)opbygning

http://planet.ubuntu-dk.org - En samling RSS feeds fra danske Ubuntu medlemmer

https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk - Vores interne postliste. Alle kan tilmelde sig.

Internationale links
http://ubuntu.com/get - download Ubuntu

http://planet.ubuntu.com - En samling RSS feeds fra internationale Ubuntu medlemmer

Nordiske links
http://ubuntu-se.org - Det svenske LoCo Teams hjemmeside

http://ubuntu-no - Det norske LoCo Teams hjemmeside

http://ubuntu-fi.org - Det finske LoCo Teams hjemmeside

Ubuntus Adfærdskodeks

Dette adfærdskodeks dækker din opførsel som medlem af Ubuntu-samfundet i enhver sammenhæng, dette være sig webfora, postlister, wikier, IRC-kanaler, installerings-arrangementer, møder samt i privat korrespondence. Det er Ubuntus Community Council der mægler i eventuelle tvister om et medlems opførsel i forhold til kodekset.

Vær betænksom. Dit arbejde skal anvendes af andre mennesker, og du vil ligeledes skulle afhænge af andres arbejde. Enhver beslutning du tager vil have indflydelse på brugere og kolleger, og vi forventer at du inddrager disse konsekvenser i din beslutningstagen. Eksempelvis bedes du ikke uploade dramatiske ændringer i kritisk systemsoftware når en udgivelse er feature-frosset. Andre er ved at teste det frosne system og forventer ikke store ændringer.

Respekter andre. Ubuntu-fælleskabet og dets medlemmer behandler hinanden med respekt. Enhver kan yde et værdifuldt bidrag til Ubuntu. Vi er ikke altid enige, men uenighed er ikke en undskyldning for dårlig opførsel. Vi oplever alle frustrationer en gang imellem, men vi bør ikke tillade at disse frustrationer fører til et personligt angreb. Det er vigtigt at huske at et fællesskab hvor folk føler sig generet eller utilpas ikke er produktivt. Vi forventer at medlemmer af Ubuntu-fællesskabet behandler andre mennesker med respekt, både andre biddragsydere, brugere såvel som folk uden for Ubuntuprojektet.

Samarbejd. Ubuntu og Fri Software handler om samarbejde. Samarbejde er med til at forhindre overflødigt dobbeltarbejde i Fri Software-verdenen og forbedrer kvaliteten af det udførte arbejde. Du bør sigte efter at samarbejde med andre Ubuntu-bidragsydere såvel som folk uden for Ubuntu der er interesseret i dit arbejde. Dit arbejde bør udføres så gennemsigtigt som muligt, og fejlrettelser fra Ubuntuprojektet bør gives videre til resten af Fri Software-verdenen når de laves, ikke blot når Ubuntu udgives. Hvis du ønsker at arbejde med ny kode for eksisterende projekter, så gør som minimum disse projekter opmærksomme på dine idéer og om hvordan det skrider frem for dig. Det er ikke altid muligt at opnå konsensus fra projekterne eller dine kolleger om den korrekte implementation af en idé, så lad være med at føle dig forpligtet til at have enstemmighed før du går i gang. Sørg istedet for at gøre dit arbejde tilgængeligt på en måde der tillader udefrakommende at teste, diskutere og biddrage til dit arbejde.

Ved uenigheder, så konsulter med andre. Uenigheder, både politiske såvel som tekniske, sker hele tiden, og Ubuntu-fællesskabet er ingen undtagelse. Det vigtige er ikke at undgå uenigheder, men at håndtere dem konstruktivt. Andre i fællesskabet bør kunne hjælpe dig med gode råd til at håndtere uenigheder. Vi har både Community Council og en teknisk bestyrelse der kan hjælpe med at finde frem til den rigtige vej frem for Ubuntu. Der er også flere projekthold og holdledere der også kan være behjælpelige med at finde den mest acceptable løsning på problemet. Hvis du virkeligt gerne vil gå en anden retning, så opfordrer vi dig til enten at lave en ny distribution afledt af Ubuntu eller at gøre et sæt alternative pakker tilgængelige gennem <Ubuntu Package Management framework>. Herved kan andre i fællesskabet prøve dine ændringer og idéer af og deltage i diskussionen.

Hvis du er usikker, så spørg om hjælp. Ingen ved alt, og ingen forventes at være perfekte (bortset fra Ubuntuprojektets selvudnævnte livstidsdiktator). Det at stille spørgsmål forhindrer at problemer dukker op senere hen, så der opfordres i høj grad til at man gør dette. De, der bliver spurgt, bør være lydhøre og hjælpsomme. Dog bør du, når du stiller et spørgsmål, være opmærksom på at du gør det i et passende forum. Spørgsmål uden for det relevante emne, såsom support-spørgsmål på en postliste for udviklere, besværliggør en produktiv diskussion.

Forlad projekter med omtanke. Deltagere i ethvert projekt kommer og går, og i Ubuntuprojektet er det ikke anderledes. Skulle du se dig nødsaget til at forlade projektet eller et delprojekt, beder vi dig om at gøre det på en måde der minimerer skade på projektet. Dette betyder at du fortæller andre om dine planer og så vidt muligt sørger for at andre kan fortsætte i dit sted.

Jeg erklærer hermed, at jeg som medlem af Foreningen af Danske Ubuntubrugere vil følge og efterleve dette adfærdskodeks, når jeg optræder i ubuntusammenhænge.

Navn:

Launchpad-navn:

Emailadresse:

Underskrift:

Giv en hånd med Ubuntu

Her kan du finde links til forskellige steder, hvor du kan få hjælp til at komme i gang med at hjælpe til Ubuntu projektet.

Foreningens ToDo liste

Organsation

 • Opbygge følgende wikisider
 • Ny hjemmeside

Release Party

Open Source Days

Forslagskasse

Har du forslag til noget foreningen skal lave eller sørge for, eller vil du foreslå rettelser til sider omhandlende Ubuntu Danmark, så opret det som forslag i vores ForslagsKasse. Bemærk, aktiviteter og arrangementer laves ikke af foreningens bestyrelse, og det opfordres derfor til at foreslå det som en aktivitet på et IRCmøde

ubuntu-dk/Forening (last edited 2011-06-24 09:07:41 by laoshi)