Vedtægtsarbejde

I forbindelse med generalforsamlingen i juni 2010 blev det besluttet at der skulle laves en ekstraordinær generalforsamling i foreningen i løbet af efteråret, hvor nogle af hullerene i vedtægterne kunne blive lappet, og foreningens struktur kunne blive mere strømlignet (i mangel af et bedre ord).

Det vil selvfølgelig også være muligt at komme med sine helt egne ændringsforslag, men nu åbner vi også for at vi kan arbejde sammen om dem her på wiki siden. Så ret endelig stavefejl og lignende i alle forslag, men hvis der er et forslag du er uenig i, så skal du selvfølgelig ikke ændre i indholdet.

Diskussioner om indholdet af forslag foregår som udgangspunkt ikke her på wiki-siden, men på vores mail liste. Det er dog en god ide at skrive motivation for sine forslag, men ikke et krav.

Lav også gerne ændringer i opsætningen af denne wiki-side, så det hele kommer til at fremkomme mere struktureret. Generelt er denne side 'work in progress', og hvis der er noget som du mener kan være mere fornuftigt, så lav endelig ændringer. Det er derfor det er en wiki-side Smile :)

Vores nuværende vedtægter kan læses her: https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Forening/#Foreningens%20vedt%C3%A6gter

Tidsplan

12. september: Deadline for ændringsforslag.

3. oktober (eller der omkring): Ekstraordinær generalforsamling

Færdige Ændringsforslag

Skabelon

Vedtægternes § X stk. Y ændres til:

Der skal altid bæres synlige Ubuntu Live CD'er under alle møder

Motivation: Det er super smart!

§ 1

§ 2

Forslag

I vedtægternes § 2 stk. 1 ændres fra:

Stk. 1. Foreningens formål:

Foreningen af Danske Ubuntubrugere er en uafhængig organisation, der ikke er bundet af partipolitiske eller religiøse holdninger, men som til enhver tid søger at sprede kendskabet og brugen af Ubuntu i Danmark såvel som internationalt. Foreningen kan kun organiseres som forening, såfremt dette godkendes af Ubuntus Community Council, og kan kun benytte navnet 'Ubuntu' i foreningsnavnet, så længe dette er godkendt af varemærkeejer Canonical.

 • til:

Foreningen af Danske Ubuntubrugere er en uafhængig organisation, der ikke er bundet af partipolitiske eller religiøse holdninger, men som til enhver tid søger at sprede kendskabet til og brugen af Ubuntu i Danmark, såvel som internationalt.

Motivation: Referencen til godkendelse fra Communit Council er ikke nødvendig i vedtægterne. Det gav mening da foreningen blev dannet, men er nu blot et historisk levn. Mindre sproglig fejl (kendskab til)

Forslag

I vedtægternes § 2 stk. 1 ændres fra:

Foreningens primære virke skal være at støtte aktiviteter, som fremmer brugen af Ubuntu. Foreningen kan vælge blot at støtte sådanne aktiviteter eller selv medvirke eller skabe aktiviteterne. Foreningens midler skal benyttes til at understøtte disse formål.

til

Foreningens primære virke skal være at støtte aktiviteter, som fremmer brugen af Ubuntu. Foreningen kan vælge blot at støtte sådanne aktiviteter eller selv medvirke i eller skabe aktiviteterne. Derudover, har foreningen som mål at virke fremmende for optagelsen af Linux og Open Source i offentlige sammenhæng. Foreningens midler skal benyttes til at understøtte disse formål.

Forslag

I §2 stk. 1 tilføjes til sidst:

 1. at yde frivillig support til danske Ubuntu brugere
 2. at samle hele det danske Ubuntucomunity under et fælles tag.

så listen bliver:

 1. at virke fremmende for Ubuntus udbredelse i Danmark
 2. at samle danske Ubuntu bidragsydere.
 3. at skabe fælles fodslag i de danske Ubuntu aktiviteter.
 4. at sikre den demokratiske struktur i det danske Ubuntu-miljø
 5. at yde frivillig support til danske ubuntu brugere
 6. at samle hele det danske ubuntucomunity under et fælless tag.

Motivation: Support er også vigtig

§ 3

Forslag

I §3 stk. 1 ændres

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

til

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver person, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Motivation: Så bliver det gjort klart at man skal være en 'rigtig' person, og ikke bare en konto på Launchpad for at være medlem. Hvordan man skal dokumenterer at man er en rigtig person skal måske ikke skrives ind i vedtægterne - men ved afstemninger kan stemmetælleren måske kræve en eller anden form for dokumentation.... Men skal det ind i vedtægterne?

Forslag

§ 3 stk. 1 del A skiftes fra

A Det er et krav for medlemskab, at man har underskrevet Code of Conduct. Underskrift kan ske digitalt, eller ved at sende den i underskrevet tilstand til formanden.

til

A Indmeldelse i Foreningen af Danske Ubuntubrugere indebærer en implicit accept af Ubuntus Adfærdskodeks (Code of Conduct). Overtrædelse af denne kan medføre eksklusion.

Motivation: Digital underskrift er tids- og (ofte) supportkrævende. Vi risikerer at skræmme mindre modige newbies bort. Keep it simple.

Britta

Forslag

I vedtægternes §3 stk. 1 slettes del B.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

A Det er et krav for medlemskab, at man har underskrevet Code of Conduct. Underskrift kan ske digitalt, eller ved at sende den i underskrevet tilstand til formanden. B Der indbetales et årligt kontingent på 100 Dkr.

Motivation:

Vi har tidligere vedtaget ikke at have noget kontingent.

Forslag

§3 stk. 2 Foreningen består af medlemmer i alle aldre.

udgår

Motivation:

Behøver det stå i vedtægterne?

Forslag

§3 stk. 3 ændres fra

 • Indmeldelse sker via Launchpad. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet er optaget i 'ubuntu-dk' gruppen på Launchpad, og indbetalingen af kontingent registreret af kassereren.

til

 • Indmeldelse sker via Launchpad. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet er optaget i 'ubuntu-dk' gruppen på Launchpad.

Motivation:

Vi har intet kontingent...

Forslag

§3 stk. 4 ændres fra

 • Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse eller underskrevet e-mail til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

til

Udmeldelse kan ske ved at udmelde sig fra ubuntu-dk gruppen på Launchpad.

Motivation:

Når der ikke er noget kontingent er der ikke grund til at rode kassereren ind i udmelding.

Forslag

§3 stk. 5 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

udgår

Motivation: Vi har ikke noget kontingent...

Forslag

I §3 tilføjes et stk. 6 med ordlyden:

Stk. 6 Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der groft overtræder foreningens vedtægter, ordensregler, Ubuntus Adfærdskodeks (Code of Cunduct) eller i øvrigt overtræder gældende lovgivning, såfremt det har relevans for foreningen.

Motivation: Så er det klart hvem der kan ekskludere (det kan bestyrelsen) og for hvad.

§ 4

Forslag

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer i Launchpad gruppen 'ubuntu-dk', som har underskrevet Ubuntus Code of Conduct. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag - Ændres til:

Stk. 3. Møderet på generalforsamlingen har alle medlemmer af foreningen. Stemmeret til generalforsamlingen opnåes efter 30 dages medlemsskab af foreningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Motivation: Jeg har allerede argumenteret for fjernelsen af underskriftskravet i §3. Som jeg ser det er der to fordele ved forslaget om 30 dages medlemsskab før det nye medlem har stemmeret til generalforsamlingen. 1/ Det nye medlem har en chance for at sætte sig bedre ind i foreningens arbejde, og kan med større indsigt bedre arbejde til foreningens bedste. 2/ Forslaget imødegår den tænkte situation at der sker en voldsom tilstrømning af 'stemmekvæg' lige op til afholdelsen af en generalforsamling.

Britta

(ændret medlemskab af ubuntu-dk til medlemskab af foreningen. - sbc)

Forslag

§4 stk. 4 ændres fra

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasser
  • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  • Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
  • Valg af LoCo kontakt

 9. Eventuelt

til

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasser
  • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  • Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
  • Valg af LoCo kontakt

 8. Eventuelt

Motivation: Så får vi fjernet kontingentet

Forslag

I §4 stk. 4 tilføjes et 2. punkt, valg af referent, så stk. 4 ser ud som følgende:

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Regnskabsaflæggelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Godkendelse af budget
 9. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasser
  • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  • Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
  • Valg af LoCo kontakt

 10. Eventuelt

Motivation: Det er godt at nogen tager referat.

Forslag

§4 tilføjes nyt punkt mellem stk. 5 og 6 (så det gamle stk 6 bliver stk. 7).

Stk 6. Opstilling til tillidsposter skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen og skal udsendes til medlemmerne, sammen med indkomne forslag senest 5 dage før generalforsamlingen. Hvis ikke der er opstillet nok til kampvalg, kan skriftlig nominering ske på selve generalforsamlingen hvis mindst 5 fremmødte ønsker dette.

Opstillingsberettiget er ethvert medlem af foreningen

Motivation: Så er det klart hvem der stiller op, og hvis vi er heldige kan vi måske få noget debat mellem kandidaterne før generalforsamlingen, så det bliver klart hvad de forskellige kandidater vil og står for.

Forslag

§ 4 stk 6 tilføjes:

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer har hver stemmeberettiget to stemmer. Man kan vælge at stemme på to forskellige kandidater, stemme på en kandidat (som så kun får en stemme) eller stemme blankt.

Motivation: Det er sådan vi har gjort alle gange, lad os få det skrevet ind i vedtægterne...?

§ 5

§ 6

§5 stk. 5 ændres fra

Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt eller underskrevet e-mail med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

til

Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker ved underskrevet e-mail med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Motivation: Velkommen til år 2010 - underskrevet e-mail bør være godt nok. Folk uden e-mail adresse kan alligevel ikke være medlem, for de kan ikke komme på Launcphad...

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

Ændringsforslag under udarbejdelse

Brain dump

Ideer eller kommentarer som som ikke er kommet videre.

Hvordan skal man dokumenterer at man er et rigtigt menneske, og ikke bare en bot / Launchpad-konto / mail-konto? Er det noget der skal skrives ind i vedtægterne?

Ved valg af tillidsposter, hvad gør vi ved stemmelighed?

Noter fra mødet

Vedtægtsnoter: Sun Dec 20 2009

* Medlemskab Alm. medlemskab og støttemedlemskab og virksomheds-støttemedlemsskab. - lav gerne som udskiftelige dele, sådan at støttemedlemskab kan vedtages uden virksomheds-støttemedlemskab.

* Kontingent

Afklaring af periode.

Afklaring af hvornår indbetaling er gyldig (Christian A kom vist i klemme sidst ved en betaling en dag for sent, som ikke dukkede op på kontoen i rette tid). Se https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/2009-June/001597.html og den følgende mail i tråden). Kom frem til: Pengene SKAL være gået ind, men dette skal også være klart formuleret.

Formuler evt. to forslag, hvor det ene er strict og det andet giver mulighed for rabat ved sen indmeldelse.

§3 stk. 1 A Det er et krav for medlemskab, at man har underskrevet Code of Conduct. Underskrift kan ske digitalt, eller ved at sende den i underskrevet tilstand til formanden.

 • - det skal være 'sendes til kassereren. - Der skal vel stå Adfærdskodeks (Code of Conduct), når vi nu har fået den oversat til dansk? B Der indbetales et årligt kontingent på 100 Dkr.
  • - der skal vel stå: Kontingentets størrelse bestemmes af generalforsamlingen?

stk. 2 Er det virkelig nødvendigt at skrive?

stk. 5

 • - flet det sammen med de andre ændringer med kontingent og peeriode. Evt. fjern dette stykke helt, hvis informationen står klart andetsteds. § 4 stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer i Launchpad gruppen 'ubuntu-dk', som har underskrevet Ubuntus Code of Conduct. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Skulle det ikke bare være alle medlemmer. Vi sikrer os i §3 at de er medlem af launchpadgruppen og har underskrevet CoC.

stk. 4 * Generalforsamling

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og supplenater. Vi vil gerne have vedtægter der stemmer med hvad vi har gjort de sidste par gange. Altså:
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer: Top 3 (med 2 stemmer pr. person) Valg af suppleanter. Top 2 (med 1 stemme pr. person)
 • Suppleanters rolle:
 • Dagsorden til møder

# Hej, navnerunde og hvem har stemmeret (tilføjet) # Valg af referent (tilføjet) # Valg af dirigent # Valg af stemmetællere # Formandens beretning # Regnskabsaflæggelse # Behandling af indkomne forslag # Fastsættelse af kontingent # Godkendelse af budget # Valg af bestyrelse

 • Valg af formand
 • Valg af kasser
 • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 • Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
 • Valg af LoCo kontakt

# Eventuelt

Det tilskyndes at dirigenten indsætter en pause hvis mødet anslås at vare over en time (tilføjet)

=============================== | Foreningens daglige ledelse | ===============================

* Bestyrelsens rolle Råder over penge og kan udtale sig til pressen på foreningens vegne Begge naturligvis i foreningens interesse og efter generalforsamlingens ønsker. Bestyrelsen skal have mulighed for at handle hurtigt, men hvis der er tid bør (vigtige) beslutninger tages op på irc-mødet

§7 stk. 4 Kun én revisor - klargøring

Vi havde noget debat på irc i december 2009. Der er måske noget inspiration at hente i loggen?

http://logs.ubuntu-eu.org/freenode/2009/12/20/%23ubuntu-dk-moede.html

DanishTeam/Vedtægtsarbejde (last edited 2010-09-17 10:42:10 by 0x5da76f7e)