Ilyashov

Hi! I am Alexander Ilyashov.

https://launchpad.net/~ilyashov

Alexander + dot + Ilyashov + at + gmail + dot + com

Ukraine, Lugansk region, Rubezhnoye town

OS: Ubuntu 8.10

ДАВАЙТЕ ПЕРЕВЕДЕМ *UBUNTU НА НАШ РОДНОЙ ЯЗЫК ВМЕСТЕ!


CategoryHomepage

Ilyashov (last edited 2008-12-28 23:32:38 by ilyashov)