WAITTwoordeboek

 Nuwe weergawe bygewerk 2004-11-23
 Werkgroep vir Afrikaanse IT-terme
 http://groups.yahoo.com/group/rekenaarterme
 http://www.vertaal.org/waitt (nieamptelik)
 
 etim = etimologie.
 gwb = die term kom voor in die Tweetalige Rekenaarwoordeboek van
 Coetzee, Du Plooy en Cluver.
 dg = die term kom voor in die Tweetalige Rekenaarwoordeboek van
 Dodds en Grobbelaar.
 alt = minder aanvaarbare of onaanvaarbare term.
 

3D accelleration
 1. 3D-versnelling

A-drive
 1. n A-aandrywer, A-drywer (1999-11-19)

ALGOL (algorithmically oriented langauge)
 1. ALGOL (algoritmies georiënteerde taal) [dg2. gwb.]

ANSI (American National Standards Institute)
 1. ANSI (Amerikaanse Nasionale Instituut van Standaarde) [dg2.] (1999-11-26)

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
 1. ASCII (Amerikaanse Standaardkode for Inligtingsoordrag) [dg2.] (1999-11-26)

AutoLayout
 1. OutoUitleg

BASIC (Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code)
 1. BASIC [dg2.]

BBS (Bulletin Board system)
 1. BBS (bulletinbordstelsel) [dg2 EN bulletin board service, AF KGD kennisgewingdiens.]

Bulletin Board system (BBS)
 1. bulletinbordstelsel (BBS)

CAD (computer-aided design)
 1. RGO (rekenaargesteunde ontwerp) [dg2 EN computer assisted design. gwb RSO (rekenaargesteunde ontwerp).]

CAE (computer-aided engineering)
 1. CAE (rekenaargesteunde ingenieurswerk) [gwb RSI (rekenaargesteunde ingenieurswerk).]

CAM (computer-aided manufacturing)
 1. CAM, RGV (rekenaargesteunde vervaardiging) [dg2. gwb RSV.]

<<Anchor: execution failed [Too many arguments] (see also the log)>>

CAQ (computer-aided quality control, CAQC)
 1. RGG, RGGB (rekenaargesteunde gehaltebeheer),

CD (compact disk)
 1. CD (kompakte skyf)

CD-ROM
 1. CD-ROM [CD-LAG, indien met leesalleengeheue. dg2 KS-LAG (kompakteskyf-leesalleengeheue).]

CD-ROM drive
 1. CD-aandrywer, CD-drywer

CGI (Common Gateway Interface)
 1. CGI (gemeenskaplike portaalkoppelvlak, gemeenskaplike koppelvlak)

CIM (computer-integrated manufacturing system)
 1. CIM (rekenaargeïntegreerde vervaardigingstelsel)

COBOL (common business oriented language)
 1. COBOL [gwb.]

CPU (central processing unit)
 1. CPU, SVE (sentrale verwerkingseenheid) [gwb.]

CPU burst
 1. SVE-sarsie

Cascading Style Sheets (CSS)
 1. trapsgewysestylblad-notasie (CSS), trapsgewyse stylvelle (CSS)

DHTML
 1. <webontwerp> n DHTML, dinamiese HTML

 2. Kyk ook #HTML

DNP (dynamic network protocol)
 1. DNP (dinamiesenetwerkprotokol)

DOS command
 1. DOS-opdrag

DSL (Digital Subscriber Line)
 1. DSL (Digitale Subskripsielyn)

DTP (desktop publication/publishing)
 1. TP (tafelpublikasie)

DTP company (desktop publishing company)
 1. TP-uitgewery (tafeluitgewery)

Digital Subscriber Line (DSL)
 1. Digitale Subskripsielyn (DSL)

DoS (denial of service)
 1. <kubermisdaad> DoS (diensontsegging)

FAQ (frequently asked questions)
 1. Kyk #frequently_asked_questions__FAQ_

 2. Kyk ook #Q&A

<<Anchor: execution failed [Too many arguments] (see also the log)>>

FIFO (first in, first out)
 1. EIEU (eerste in, eerste uit)
 2. Kyk ook #fifo

FLOPS (floating point operations per second)
 1. Kyk #floating_point_operations_per_second__FLOPS_

FORTRAN
 1. FORTRAN [dg2. gwb.]

FTP (File Transfer Protocol)
 1. FTP (lêeroordragprotokol)

FTP (file transfer protocol)
 1. Kyk #file_transfer_protocol__FTP_

FTP-site
 1. FTP-tuiste, FTP-werf

FYI: (for your information:)
 1. <e-pos> ter kennis van:

GUI
 1. Kyk #graphical_user_interface

HTML (hipertext mark-up language)
 1. Kyk #hipertext_mark_up_language__HTML_

HTML-tag
 1. HTML-merker, HTML-plaatjie, HTML-grepie
 2. Kyk ook #hipertext_mark_up_language

HTTP (hypertext transfer protocol)
 1. Kyk #hypertext_transfer_protocol__HTTP_

I/O burst
 1. #IO_burst

IMHO
 1. Kyk #in_my_humble_opinion

IO burst
 1. TA-sarsie, toevoer-afvoersarsie

IP-number
 1. IP-nommer, IP-adres

IRC (internet relay chat)
 1. Kyk #internet_relay_chat__IRC_

ISP (Internet service provider)
 1. ISP (Internetdiensverskaffer)

Information highway
 1. Informasiesnelweg, Infosnelweg, -snelweg

It is not a bug it is feature!
 1. Dit is nie 'n gogga nie, dit is 'n glanspunt!, Dis nie 'n vlooi nie, dis 'n voordeel., Moenie kla nie, dis 'n kenmerk.

LAN (local area network)
 1. Kyk #local_area_network__LAN_

LNC (Leszynski Naming Convention)
 1. Kyk #Leszynski_Naming_Convention__LNC_

Leszynski Naming Convention (LNC)
 1. Leszynski-benamingskonvensie (LBK) [Konvensie waarby woorde aanmekaar geskryf word maar waarin elke woorddeel met 'n hoofletter begin, byvoorbeeld LeszynskiNamingConvention.]

 2. Kyk ook #camel_caps

List-Serv
 1. n List-Serve [poslysbediener.]

MBR (master boot record)
 1. kyk #master_boot_record__MBR_

MIDI (musical instrument digital interface)
 1. Midi (musiekinstrument digitale koppelvlak)

Mb
 1. #Megabyte__Mb_

Megabyte (Mb)
 1. megagreep (Mb) [dg2. gwb megagreep.]

Num Lock (numeric lock)
 1. Numslot, numeriese slot

OP (original poster)
 1. Kyk #original_poster__OP_

PASCAL
 1. PASCAL [dg2. gwb Pascal.]

PC (personal computer)
 1. PR (persoonlike rekenaar) [dg2. gwb.]

PCI controller (peripheral component interface card)
 1. PCI-kaart, PKK-kaart (persoonlikerekenaar- koppelvlakkaart)

PGP
 1. #Pretty_Good_Privacy

POP3 (post office protocol)
 1. <protokol> n POP3 (poskantoorprotokol) ['n protokol wat deur baie e-posbedieners vir inkomende e-pos gebruik word.]

 2. Vergelyk #point_of_presence

Pretty Good Privacy
 1. <sekuriteit> Betreklike Goeie Privaatheid ['n Metode om dokumente en e-pos te verifieer as komende van 'n genoemde versender. (PGP internasionaal #http://www.pgpi.org).] (1999-12-09)

Q&A
 1. V&A [etim. eng. questions and answers > vrae en antwoorde.]

 2. Kyk ook #FAQ

RAM (random-access memory)
 1. n RAM (ewetoeganklike geheue) [dg2 LSG (lees/skryfgeheue), geheue met willekeurige toegang. gwb EN arbitrary access memory, AF ETG.] (1999-11-19)

RFC (Request for Comments)
 1. KV (kommentaarversoek)

ROM (read-only memory)
 1. ROM (leesalleengeheue)

<<Anchor: execution failed [Too many arguments] (see also the log)>>

RTFM (read the f...ing manual), (read the fine manual)
 1. RTFM (lees jou v...domde handleiding), (lees jou f...en handleiding), (lees jou handleiding, skattie)

Re:
 1. <e-pos> Re:, Insake:

Request for Comments (RFC)
 1. kommentaarversoek (KV) [oa te vinde by http://archive.sun.ac.za/info/rfc/]

SGML (Standard Generalized Markup Language)
 1. SGML (Standaard Veralgemeende Programmeertaal)

SIM (subscriber identification module)
 1. Kyk #subscriber_identification_module__SIM_

Start menu
 1. Start kieslys, Beginkieslys

TLA (three letter acronym)
 1. TLA (drieletterakroniem), DLA

TSR (terminate-and-stay-resident)
 1. TSR (termineer maar sit reg)

TTY-line
 1. <netwerke> TTY-lyn [etim EN TeleTYpe line]

URL (uniform resouce locator)
 1. URL (uniforme hulpbronadres), BA (bronadres), webadres

UTP (unshielded twisted pair)
 1. Kyk #unshielded_twisted_pair__UTP_

Usenet
 1. Usenet, Usenet nuusgroepe, Usenet besprekingsgroepe [etim EN users' network.]

VGA screen
 1. VGA-skerm

VRML (virtual-reality markup language)
 1. n VRML (koderingstaal vir virtuele werklikheid)

Void
 1. Kolk [die kuberruim.]

WAP (wireless application protocol)
 1. #wireless_application_protocol__WAP_

WWW (worldwide web)
 1. WWW (wêreldwye web)

WYSIWYG (What You See Is What You Get)
 1. WYSIWYK (Wat jY Sien Is Wat jY Kry), WUSIWUK (Wat U Sien Is Wat U Kry)

abend
 1. abeind, abend [etim EN abnormal + end, AF abnormale + einde.]

abort
 1. staak

about
 1. aangaande

accelerator key
 1. 1. n snelsleutel ['n kombinasie van sleutels wat gelyktydig of direk ná mekaar gedruk word om 'n programfunksie uit te voer sonder dat 'n kieslys gebruik word.]

 2. 2. n snelsleutel ['n onderstreepte of andersins gemerkte letter in 'n woord in 'n kieslysitem wat as wenk dien vir 'n kombinasie van sleutels wat gedruk kan word om daardie kieslysitem vinnig te kan kies.]

 3. Kyk ook #hot_key

access
 1. n toegang [Reg om 'n webruimte binne te gaan of om enige Internettoeganklike bron te gebruik.] "He was refused access to that website." / "Hy is toegang tot daardie webruimte geweier."

 2. v toegang kry [gwb, dg2 aksesseer.] "He accessed that website." / "Hy het toegang tot daardie webwerf gekry." / "Hy het daardie webwerf besoek." (1999-10-27)

access port
 1. n toegangspoort (1999-11-24)

access provider
 1. n toegangsverskaffer (1999-11-24)

accessible
 1. toeganklik [probeer ook binne toegang en buite toegang, vir makliker omskrywing.] "Your site could not be accessed." / "Jou werf was buite toegang."

accessory
 1. <programmatuur> n byprogram, hulpprogram [Enige sagteware wat bykomstige funksies in bestaande programme moontlik maak. Hieronder tel o.a. inproppe (internal plug-ins), byproppe (external plug-ins), en ander nutsprogramme. Die woord word soms gebruik om na diverse of niegeklassifiseerde programme te verwys.]

 2. Vergelyk #utility

 3. <apparatuur> n bykomstigheid [Enige randapparatuur wat saam met 'n bestaande gegewe apparaat 'n addisionele of verbeterde bestaande funksie lewer. Bykomstighede kom gewoonlik apparaat- en vervaardigerspesifiek voor.]

activate
 1. v aktiveer [gwb, dg2 aan die gang sit,aansit.] (1999-11-24)

active
 1. aktief, aktiewe [gwb.]

active drive
 1. n aktiewe skyf [Skyf wat op die spesifieke tydstip in gebruik is.] "The indicator light of the active drive is lit." / "Die aktiewe skyf se aanwyserliggie brand." (1999-11-19)

active icon
 1. aktiewe ikoon

active matrix
 1. aktiewe matriks

active window
 1. aktiewe venster

acute
 1. <leesteken> akuut [bv é.]

add
 1. byvoeg [dg2 bytel, optel. gwb.]

add-in
 1. n invoegsel

 2. v invoeg

 3. adj invoeg= [bv invoeggrafiek.]

add-on
 1. n byvoegsel

 2. adj byvoeg= [bv byvoegkopreël. gwb.]

addressbook
 1. adresboek

advanced
 1. adj gevorderd [bv EN advanced search, AF gevorderde soektog.]

age
 1. v verouder

aged
 1. adj ou, verouderd

ageing
 1. n veroudering [dg2. gwb.]

alert
 1. n waarskuwing [Kennisgewing van 'n omstandigheid wat onmiddellike aandag verg.] "An alert appears onscreen if one gives the command to shut down a program." / "'n Waarskuwing verskyn op die skerm indien mens die bevel gee om 'n program te sluit." (1999-11-04)

 2. v waarsku "A virus scan will alert one to viruses." / "'n Virusskandering sal mens waarsku teen virusse." (1999-11-04)

 3. adj waaksaam, op jou hoede "One must be alert to the dangers of viruses." / "'n Mens moet waaksaam wees teen die gevaar van virusse." (2000-08-29)

alias
 1. <lêerbestuur> alias

 2. <cyberkultuur> pennaam, kennaam

 3. Kyk ook #nickname

allocate
 1. v toewys [dg2 toeken, allokeer (angl). gwb.]

allocated
 1. adj toegewys

allocation
 1. n toewysing [gwb.]

allocator
 1. <oo-programmering> allokeerder, toekenner

ampersand (&)
 1. ampersand [Die &-teken. etim EN and, per se and.]

analog
 1. adj analoog

ancestor class
 1. voorouerklas

animate
 1. v animeer [gwb.]

animation
 1. n animasie [gwb.]

anonymity
 1. n anonimiteit

anti-virus software
 1. antivirusprogram, viruswering

applet
 1. miniprogram

application
 1. toepassing [dg2. gwb. alt applikasie.]

applied
 1. toegepas

apply
 1. <GUI-taal> v aanwend, toepas

archive
 1. n argief [gwb.]

 2. v argiveer, wegbêre, boekstaaf [dg2. gwb.]

 3. Vergelyk #log

arrange
 1. rangskik [gwb.]

arranged
 1. gerangskik

array
 1. <programmering> skikking

 2. Kyk ook #vector

article
 1. <nuusgroepe> artikel, boodskap

assembler
 1. n samesteller [dg2. gwb saamstellerprogram. 'n Program om saamsteltaal in masjienkode om te sit.]

 2. Kyk #assembly_language (1999-11-29)

assembly language
 1. n saamsteltaal [dg2. gwb. Net-net mensleesbare kode wat deur 'n kompileerder in 'n spesifieke mikroverwerker se masjientaal omgesit word.] "Hierdie samesteller genereer 80286 kode." / "This assembler generates 80286 -code."

 2. Kyk #assembler (1999-11-29)

asterisk (*)
 1. <leestekens> asterisk, sterretjie (*)

at (@)
 1. by [Die @-teken] (1999-11-26)

attach
 1. v aanheg [dg2 aanhak, koppel, aansluit. gwb aanlas.]

attached
 1. adj aangeheg

attachment
 1. <e-pos> n aanhegsel, aanhangsel, abbalêer

attribute
 1. n eienskap [dg2 kenmerk,attribuut. gwb karakteristiek.]

authenticate
 1. <sekuriteit> v geldigheid vasstel [om te kyk of iets geldig is.]

 2. <sekuriteit> v geldig verklaar [om vasgestel het dat iets wel geldig is.]

authentication
 1. <sekuriteit> n geldigheidsvasstelling [om te kyk of iets geldig is.]

 2. <sekuriteit> n geldigverklaring [om vasgestel het dat iets wel geldig is.]

authorisation
 1. magtiging [dg2. gwb.]

authorise
 1. v magtig

authorised
 1. adj gemagtig

autodetect
 1. outospeur

autoload
 1. outolaai

autologin
 1. outointeken

automatic detection
 1. outomatiese bespeuring, outospeur

automount
 1. outoheg, outoaanhegting

autoreliable
 1. outobetroubaar, vanself betroubaar

avatar
 1. <e-kommunikasie> n avatar, inkarnasie ['n Grafiese uitbeelding van 'n persoon se kuberidentiteit of alias. Kom gewoonlik voor in intydse aanlynspeletjies of grafikaryke kletsomgewings.]

 2. Kyk ook #alias

avitar
 1. Kyk #avatar

back button
 1. <blaaier> terug-knoppie, terugblaaiknoppie

back moderated
 1. #backward_moderated

backbone
 1. n ruggraat [Snellyn of reeks aansluitings wat 'n belangrike pad in 'n netwerk vorm.] (1999-11-19)

backchannel
 1. <e-klets> v padlangs gesels, agterlangs gesels [om as deel van 'n geselsgroep waar daar gewoonlik in die bondel gesels word, met 'n enkele persoon een-tot-een te gesels in 'n medium waar niemand anders toegang het nie, bv privaat e-pos.]

 2. <e-klets> adj kortpad, agterlangs, padlangs, direk

 3. Kyk ook #off_list

 4. <rekenaarsekuriteit> n agterdeur, in die agterkanaal ['n nielegitieme toegangsweg tot 'n rekenaarstelsel oor 'n netwerkverbinding, waarvan die toegang verskuil is binne legitieme netwerkkommunikasie; gewoonlik word sulke toegang verkry via 'n trojaanse perd.]

 5. Kyk ook #trojan

 6. Kyk ook (The Code of Backchannel Conduct #http://grc.com/oo/cbc.htm)

background
 1. n agtergrond [dg2. gwb.]

background color
 1. agtergrondkleur [gwb.]

background item
 1. agtergronditem

backlog
 1. agterstand

backslash
 1. n tru-skuinsstreep, agteroor skuinsstreep [gwb terugslag.]

 2. Kyk ook #slash (1999-11-28)

backup
 1. v rugsteun [dg2 reserwekopie maak, noodskopie maak, terugvalkopie maak, rugsteun, dek. gwb] (1999-11-28)

 2. n rugsteun, rugsteuning, dek [Om 'n sekerheidskopie van data by te hou, vir ingeval die meesterkopie iets oorkom] "'n Verantwoordelike rugsteuningsbeleid is onmisbaar." / "A responsible backup-policy is essential." "My dekskyf het ook die gees gegee." / "My backup disk has also failed." (1999-12-09)

backward moderated
 1. <nuusgroepe> ná gemodereer, terug gemodereer [moderatoradministrasie wat toegepas word in reaksie op gebeure, in plaas van in voorbereiding van gebeure.]

 2. Vergelyk #forward_moderated

bandwidth
 1. n bandwydte [dg2 bandbreedte, streepwydte. 'n Maatstaf van die hoeveelheid data wat via 'n spesifieke kanaal oorgedra kan word.] "Die bandwydte van 'n koperdraad steek sleg af by optiese vesel." / "The bandwith of copper wires compares poorly to that of optic fibre." (1999-11-28)

banner
 1. <e-sake> n banier ['n Reghoekige grafiese advertensie.] "Baie mense vind banieradvertensies irriterend." / "Many people are irritated by banner ads." (1999-12-06)

bar
 1. n staaf [bv EN scroll bar, AF rolstaaf. gwb.]

 2. n balk [bv EN space bar, AF spasiebalk.]

barrel connector
 1. <kabels> n klinkbusverbinder ['n verbinder wat gebruik word om Ethernet kabels met mekaar te verbind.] "Dunnet gebruik klinkbusverbinders om kabels aan mekaar te las." / "Thinnet uses barrel connectors to link cables together."

batch
 1. bondel [dg2 stapel, groep, saambondeling. gwb bundel.]

batch command
 1. bondelopdrag

battery life
 1. batterylewe, batterylewensduur

baud rate
 1. baudtempo [dg2 transmissietempo (?). gwb bistempo (?).]

beeper
 1. roeper

bells and whistles
 1. <koppelvlak, programering> foefies en blinkers, foefies en flikkers [Onnodige nonsens wat bedoel is om mooi te lyk maar wat per definisie gebruik belemmer] (1999-12-09)

benchmark
 1. norm, normtoets

beta
 1. <programmatuur> beta, b-uitgawe [die voorvrystel-weergawe van 'n program.]

 2. Kyk ook #prerelease_version

beta tester
 1. betatoetser, toetsbestuurder, betaspeler [persoon wat aktief 'n b-weergawe van 'n program toets om programfoute op te spoor.]

bin
 1. n balie

binary
 1. n binêre kode [Voorafgekompileerde kode; masjienleesbare kode.] She sent me some binaries, since can't compile Pascal here." / "Sy het vir my binêre kode gestuur, aangesien ek nie hier Pascal kan kompileer nie."

 2. adj binêr [dg2 grondtal twee. gwb diadies, tweetallig. Wat 'n getallestelsel gebaseer op 0 en 1 voorstel, of wat twee moontlike waardes het.] "The number 11 in binary is the same as 4 in decimal." / "Die binêre getal 11 is dieselfde as 4 in desimaal."

 3. <nuusgroepe> n grafika, prent, binêre lêer [Informele verwysing na enige lêer wat nie in ASCII-formaat is nie. Soms in die onderwerpreël afgekort "bin".]

binding
 1. <programmering> n binding, koppeling, verband [dg2. gwb. 'n Vaste verwantskap binne die konteks van 'n program of 'n toepassing. 'n Sleutelkoppeling dui op die funksies wat met die druk van 'n bepaalde sleutelkombinasie geassosieer word.] "Emacs key-bindings are buffer -specific." / "Emacs sleutelkoppelings is bufferafhanklik." (1999-12-06)

binding (linking)
 1. <programmering> v binding [Binding van verskillende programfragmente aan mekaar tydens kompilering. gwb.] "Tydens programkompilasie word verskillende fragmente van 'n program saamgebind sodat hulle saam kan uitvoer." / "During program compilation different fragments of a program are bound in a single program before execution." (1999-12-06)

bit
 1. bis [dg2 binêre syfer, binaal (ongewoon). gwb.]

bitmap
 1. bispatroon, bisruit, biskaart [dg2 bisbeeld, biskaart. gwb EN bit map.]

bits per second (bps)
 1. bisse per sekonde (bps) [dg2.]

black box
 1. swartkis, swart kassie [dg2 toorkis. gwb swartkis.]

blank
 1. adj leeg, oop [dg2. gwb blanko.] "A blank disk contains no data." / "'n Leë skyf bevat geen data nie.", "He left the 'name' field blank." / "Hy het die 'naam' veld oop gelos." (1999-10-27)

blind carbon copy (BCC)
 1. <e-pos> geheimkopie, privaatkopie, blinde kopie, afgeskermde kopie (BCC) [alt blinde koolkopie, BKK.]

body
 1. <e-pos> lyf

bold
 1. adj vet, vetgedruk [alt swartgedruk.]

 2. n vet, vetdruk, vetletter, donkerdruk [alt swart, swartletter. gwb EN boldface, AF dubbeldruk, vetdruk.]

 3. v vet, maak vet, druk vet [alt maak swart, druk swart.]

bookmark
 1. n boekmerk

 2. v boekmerk

bookmark link
 1. <webkoppelvlak> boekmerkskakel

bookmarked
 1. adj geboekmerk

boost
 1. v <indeksering> stoot [Om aan webbladsye 'n hoër lysrang te gee n.a.v. bepaalde gegewe maatstawwe waaraan die bladsy in 'n meer of mindere mate voldoen. Stootwerk word deur die soekenjin gedoen.]

 2. Vergelyk #boost

 3. n <indeksering> stoot, rangstoot [Die aksie van 'n soekenjin om 'n hoër lysrang aan 'n webbladsy te gee in ooreenstemming met die bladsy se voldoen aan die soekenjin se stootbeleid.]

 4. Kyk ook #boost_policy

 5. v <indeksering> hupstoot gee, maksimeer [Om webbladsye se lysrang te probeer verhoog deur dit te ontwerp in ooreenstemming met 'n bepaalde soekenjin se stootbeleid. Maksimering word deur 'n werfskrywer gedoen.]

boost policy
 1. <indeksering> stootbeleid, hupstootbeleid [Die beleid van 'n soekenjin waarvolgens 'n hoër lysrang aan webbladsye gegee word n.a.v. hoe die bladsye voldoen aan sekere indekseer-vriendelike kenmerke. Items wat in 'n stootbeleid opgeneem kan word is o.a. die mate en manier waarop sleutelwoorde in die HTML-kop voorkom en strategies herhaal word, die herhaalde voorkoms van sleutelwoorde in die HTML-kop en -lyf, die gidsdiepte van die internetadres, die taal waarin die werf geskryf is, ens.]

boot
 1. v selflaai [dg2 herbegin, weer begin. gwb skoenriem.]

bootloader
 1. herlaaiprogram, selflaaiprogram, selflaaier

bootstrap loader (boot)
 1. selflaaier [dg2. gwb.]

border
 1. rand, rant [gwb.]

bottleneck
 1. bottelnek [alt knelpunt. dg2 wurgpunt, engpas. gwb.

bottom-up analysis
 1. onder-na-bo ontleding, opwaartse ontleding [dg2 EN bottom- up, AF onderbo. gwb.

bottom-up processing
 1. onder-na-bo verwerking, opwaartse verwerking [dg2 EN bottom-up, AF onderbo.]

bounce
 1. v bons, terugbons

box
 1. <koppelvlak> n blokkie, hokkie, raam [dg2 kassie, kissie. gwb.]

 2. <apparatuur> n kas, boks

bps (bits per second)
 1. bps (bisse per sekonde)

brackets
 1. hakies [bv EN in brackets, AF tussen hakies. dg2. gwb.]

branch
 1. aftak [bv EN branch off to an application, AF aftak na 'n toepassing. dg2.]
 2. vertak [bv EN this program brances off into three others, AF hierdie program vertak in drie ander. dg2 spring. gwb.]

break point
 1. inbreekpunt

broadband
 1. adj breëband= [dg2. gwb wyeband.]

browse
 1. v lees, blaai, rondblaai [gwb deurblaai.]

 2. Kyk ook #browser (1999-12-09)

browser
 1. n leser, blaaier, rondblaaier ['n Toepassing waarmee jy data op 'n gestruktureerde wyse kan bekyk. As die data webblaaie is, gebruik jy iets soos (Netscape #http://www.netscape.com/); as dit bedienerstatistieke is, gebruik jy dalk (Analog #http://www.statslab.cam.ac.uk/~sret1/analog/).] (1999-12-09)

bubble
 1. <koppelvlak> borrelruitjie

 2. Kyk ook #speech_bubble

buffer
 1. n buffer

 2. v buffer

bug
 1. n fout [dg2 vlooi (verouderd). gwb gogga.]

bullet
 1. paragraafkoeël, koeël

bulleted list (bullet list)
 1. inkeeplys, paragraafkoeëllys, koeëllys, dotlys

bulleted paragraph (bullet paragraph)
 1. koeëlparagraaf

bulletin board
 1. bulletinbord

button
 1. knoppie

bypass
 1. n verbypad [dg2.]

 2. v verbygaan [dg2 verbysteek.]

 3. n omleiding [dg2 verbygeleier. gwb omseiling.]

 4. v omlei [dg2 verbygelei. gwb omseil.]

bypass switch
 1. omleiskakelaar

byte
 1. greep [dg2 oktet (ongewoon). gwb.]

cache
 1. n kasgeheue, kas [alt voorlopige geheue, berggeheue. dg2 cache, cachegeheue, hulpgeheue, tussengeheue. gwb EN cache memory.]

 2. v kas, voorlopig bergcache

cached
 1. adj gekas, voorlopig geberg

caching
 1. n kasberging, voorlopige berging

call preference
 1. oproepvoorkeur

call up
 1. v oproep

cam
 1. kyk #webcam

camel caps
 1. Kyk #Leszynski_Naming_Convention__LNC_

capability
 1. vermoë [gwb.]

capacity
 1. kapasiteit [dg2 drakrag, vermoë. gwb.]

caps
 1. hoofletters, kapitale [etim EN capitals.]
 2. bokas [etim EN capitals.]

caps lock
 1. hoofletterslot [alt bokasslot.]

capture
 1. n vaslegging

 2. v vaslê

carbon copy (CC)
 1. <e-pos> deurslagkopie (CC) [alt koolkopie, KK.]

caret (^)
 1. karet, kappie (^)

carriage return
 1. reëleinde, reëlend

carrier
 1. draer [dg2. gwb.]

carrier signal
 1. drasein

cartridge
 1. <drukkerterm> inkhouer, inklading

 2. <algemeen> lading, patroon, houer, vulling

cascade
 1. adj trapsgewys [dg2 kaskade=. gwb.]

case sensitive
 1. kassensitief, kassensitiewe

category index
 1. kategorie-indeks

central processing unit (CPU)
 1. sentrale verwerkingseenheid (CPU, SVE)

centred
 1. <teksformaat> adj gesentreer, middelgerig

channel
 1. n kanaal [dg2. gwb.]

 2. v kanaliseer [gwb.]

channeling
 1. n kanalisering [dg2.]

char set
 1. Kyk #character_set

character map
 1. karaktertabel

character set
 1. karakterstel [etim EN character set. dg2 alfabet, karakterversamling. gwb.]

chat
 1. n geselsie, praatjie

 2. v gesels, klets

chat channel
 1. Kyk #chat_room

chat room
 1. kletskamer, geselskamer, kletskanaal, geselskanaal

chatgroup
 1. geselsgroep
 2. Vergelyk #newsgroup 1.1

check
 1. n regmerkie, merkie

 2. v merk, afmerk [bv EN check a box, AF merk 'n blokkie.]

 3. n kontrole, nasiening [dg2. gwb.]

 4. v kontroleer, nagaan [dg2 nasien, uittoets. gwb.]

check box
 1. merkblokkie

checksum
 1. kontrolesom

chime
 1. klinkel

chip
 1. n mikroskyfie, skyfie, tjip [dg2 1 blokkie (komponent), ponsbrokkie, vlokkie (kringbaan). gwb.]

circuit board
 1. stroombaanbord, stroombord, kringbord [dg2 kringkaart. gwb.]

clash
 1. bots [wanneer verstellings onversoenbaar is.]

class
 1. klas

class library
 1. klasbiblioteek, klasprogrammateek, klassoteek

class sibling
 1. klasgenoot [objekte wat eksemplare van dieselfde klas is]
 2. kyk ook #sibling

click
 1. n kliek

 2. v kliek

click and drag
 1. kliek en sleep

client
 1. kliënt

client server
 1. kliëntbediener

client-server relationship
 1. kliënt-bedienerverhouding

clip art
 1. knipkuns, knipselkuns, kitskuns

clip board
 1. knipbord, klipbord

clipboard
 1. knipbord

clock speed
 1. klokspoed

clone
 1. n kloon

 2. v kloon

close
 1. v toemaak [bv 'n dokument of gids of venster. dg2 sluit, toemaak. gwb.]

 2. v afsluit ['n program of proses beëindig]

cluster computer
 1. klusterrekenaar, trosrekenaar

cold docking
 1. kouevasmeer, kouddok

collapse (collapsing)
 1. v toevou, invou, ineenvou [van bv geneste merkers of geneste boodskappe.]

 2. Kyk ook #expand

 3. Kyk ook #show, #hide

collation order
 1. n sorteervolgorde [dg2 EN collation sequence, AF insorteervolgorde. gwb EN collating sequence. Die voorgeskrewe volgorde waarin 'n gegewe karakterstel (insluitend nommers, punktuasie, letters met diakritiese tekens (bv ö) en dubbelletters (bv æ) ensovoorts, gesorteer word deur die rekenaar] (1999-12-06)

colon (:)
 1. dubbelpunt (:)

colour resolution
 1. kleurresolusie

colour resolution enhancement
 1. verbetering van kleurresolusie

colour scheme
 1. kleurskema

column
 1. kolom [dg2. gwb.]

column chart
 1. kolomdiagram

com port (communications port)
 1. com-poort (kommunikasiepoort) [alt kom-poort.]

command
 1. n opdrag [dg2 bevel.]

command button
 1. opdragknoppie

command line
 1. adj reëlopdrag=, reël-vir-reël-

 2. n opdragreël, opdragveld, opdraglyn, bevelreël

comment
 1. (v) commenteer
 2. kyk ook #uncomment

common carrier
 1. gemeenskaplike draer [dg2 publieke draer.]

compact
 1. v saampers [gwb saampak, pak.]

 2. adj saamgepers [gwb.]

 3. v kompakteer

 4. adj kompak=, gekompakteer [gwb.]

compacted disk
 1. kompakskyf [dg2 EN compact disk.]

compacting program
 1. saampersprogram [alt kompakteringsprogram.]

compatibility
 1. versoenbaarheid [dg2. gwb.]

compatible
 1. versoenbaar [dg2 aanpasbaar, rymbaar, verenigbaar, niestrydig. gwb.]

compress
 1. v saampers, kompakteer [dg2 pak. gwb.]

compressed
 1. adj saamgepers, gekompakteer, kompak=

compressed disk
 1. saamgeperste skyf, gekompakteerde skyf, kompakskyf

compression
 1. n samepersing, kompaktering

computer
 1. rekenaar [dg2 rekenoutomaat (ongewoon), komper (leketaal). gwb.]

computer game
 1. rekenaarspeletjie

computer language
 1. rekenaartaal [gwb.]

computer-aided
 1. rekenaargesteun [dg2.]

computer-aided design (CAD)
 1. rekenaargesteunde ontwerp (RGO)

computer-aided engineering (CAE)
 1. rekenaargesteunde ingenieurswerk (CAE)

computer-aided manufacturing (CAM)
 1. rekenaargesteunde vervaardiging (RGV)

<<Anchor: execution failed [Too many arguments] (see also the log)>>

computer-aided quality control (CAQ, CAQC)
 1. rekenaargesteunde gehaltebeheer (RGG, RGGB)

computer-based
 1. adj rekenaargebaseer

computer-illiterate
 1. onrekenaarvaardig

computer-integrated manufacturing system (CIM)
 1. rekenaargeïntegreerde vervaardigingstelsel (CIM)

computer-literate
 1. rekenaarvaardig [gwb rekenaargeletter.]

computing
 1. rekenaargebruik
 2. verwerking
 3. berekening

configuration
 1. opstelling [dg2 samestelling, konfigurasie, saamstelling. gwb.]

configure
 1. v opstel [dg2 saamstel, konfigureer.]

connect
 1. v konnekteer [bv EN connect a computer, AF konnekteer 'n rekenaar.]

 2. Vergelyk #link

 3. v verbind [bv EN connect two pages, AF verbind twee bladsye.]

 4. <netwerk> v koppel

connection
 1. n konneksie [bv EN connection in a program, AF konneksie in 'n program. dg2 verbinding.]

 2. Vergelyk #link

 3. n verband [bv tussen twee feite. dg2. gwb.]

 4. <telefoon> n aansluiting [gwb verbinding.]

constraint key
 1. perksleutel

constructor
 1. konstruktor, boumetode
 2. kyk ook #destructor

container
 1. <oo-programmering> houer

container document
 1. houerdokument

contiguous memory allocation
 1. <bedryfstelsels> aaneenlopende geheuetoekenning

control
 1. n beheer [dg2 kontrole. gwb.]

 2. v beheer [dg2 kontroleer.]

control panel
 1. beheerpaneel [dg2 bedieningstafel. gwb beheerkonsole.]

conventional algebraic keyboard
 1. konvensionele algebraïese sleutelbord

convergence
 1. <dataoordrag> n saamloop, sameloop, konvergensie [die

 2. saamversending van stem- en datapakkies in dieselfde kommunikasiebaan sonder direkte diskriminasie tussen die pakkies]

conversion
 1. omskakeling [dg2 omsetting, oorskakeling. gwb.]

convert
 1. v omskakel [dg2 omset, oorskakel. gwb omsit.]

cookie
 1. koekie

copied
 1. adj gekopieer

copier
 1. n kopieerder [dg2.]

copy
 1. n kopieer [dg2. gwb.]

copying
 1. n kopiëring

core set
 1. kernstel

corrupt
 1. korrup [gwb.]

counter
 1. teller ['n miniapplikasie wat iets op 'n webbladsy tel, gewoonlik die aantal besoeke]
 2. Kyk ook #hit_counter

country code
 1. landkode

covert channel
 1. koverte kanaal, onderlangse kanaal
 2. Kyk ook #backchannel_II

cracker
 1. krapper
 2. Vergelyk #hacker

crash
 1. n omval [of omskryf die sin.] "A computer crash destroyed my dissertation." / "Toe die rekenaar omgeval het, het ek my verhandeling verloor."

 2. v omval, staak

crawler
 1. kyk #spider

critical section
 1. <bedryfstelsels> kritieke seksie, kritieke afdeling

cross-post
 1. <nuusgroepe> v kruispos

crosstalk
 1. <kabels> steurspraak, kruisspraak

curly brackets ({})
 1. krulhakies ({})

curly quotes
 1. krulaanhalingstekens

cursor
 1. n loper [dg2 merker. gwb posisiemerker.]

 2. Vergelyk #cursor 1.2

 3. n wyser [Die pyltjie wat met die muis beweeg word.]

customise
 1. v pasmaak [alt doelmaak. dg2 spesiaal maak, volgens spesifikasies maak. gwb.]

customised
 1. adj pasgemaak, doelgemaak

cut
 1. v knip [alt uitknip.]

cut and paste
 1. knip en plak

cyber merchant
 1. nethandelaar, e-handelaar

cyber shop
 1. netwinkel, e-winkel

cybercafe
 1. kuberkafee [alt netkafee.]

cybercrook
 1. kuberskurk, netskurk

cybernaut
 1. kubervaarder, kuberruiter

cybershopping
 1. netinkopies, kuberinkopies

cybersleuthing
 1. kuberspeurwerk, netspeurwerk

cybersneak
 1. n kubersluiper, netsluiper

cyberspace
 1. n kuberruim, kuberruimte [alt netruimte.]

cyclic redundancy check
 1. sikliese oortolligheidstoets

daemon
 1. daemoon

daily backup
 1. daaglikse rugsteun

data
 1. data [dg2 gegewens. gwb.]

data bit
 1. databis

data capture
 1. datavaslegging [dg2. gwb.]

data capturer
 1. dataintikker, datavaslegger ['n mens]
 2. datavaslegger ['n masjien of program]

data capturing
 1. datavaslegging

data exchange
 1. data-uitruiling [gwb.]

data file
 1. datalêer [gwb.]

data link layer
 1. dataverbindingsvlak, dataverbindingslaag

data recorder
 1. datavaslegger [gwb dataregistreerder.]

database
 1. databasis [dg2 databank.]

deadlock
 1. <bedryfstelsels> dooiepunt

debug
 1. ontfout [gwb.]

debugged
 1. ontfout

debugging
 1. n ontfouting [gwb.]

decode
 1. dekodeer

decrypt
 1. dekripteer

dedicate
 1. v toewy [gwb.]

dedicated line
 1. toegewyde lyn [alt privaat lyn. gwb.]

dedicated site
 1. toegewyde terrein, toegewyde webplek

defaced
 1. <webkrakers> geskend

default
 1. verstekwaarde [alt standaardwaarde. dg2 versuim=, ontbreek=. gwb.]

default driver
 1. verstek aandrywer, vertek drywer [dg2 EN default drive.]

default presentation
 1. verstek aanbieding, verstek voorstelling

default settings
 1. n verstekinstellings

default value
 1. verstekwaarde, grondwaarde [GWB verstekwaarde.]

defragment
 1. defragmenteer

defragmentation
 1. defragmentering

defunct
 1. adj opgehewe, in onbruik, uitgestorwe

delete
 1. v skrap, uitvee [dg2 uitwissing. gwb.] "Delete the file." / "Skrap die lêer."

 2. Kyk ook #purge (1999-11-04)

deletion
 1. skrapping [dg2.]

delimiter
 1. n skeisimbool, grenssimbool, begrenser

deliver
 1. <e-pos> v aflaai

dependency
 1. verwantskap, afhanklikheid

deselect
 1. ontkies

design
 1. n ontwerp [dg2.]

 2. v ontwerp [dg2.]

designator
 1. aanduider

designed
 1. adj ontwerp

desktop
 1. n lessenaar

 2. <gebruikskoppelvlak> n werkskerm

desktop PC
 1. tafelrekenaar, tafel-PR [dg2 EN desktop computer. gwb.]

<<Anchor: execution failed [Too many arguments] (see also the log)>>

desktop publication (desktop publishing, DTP)
 1. tafelpublikasie (TP)

desktop publishing company (DTP company)
 1. tafeluitgewery (TP-uitgewery)

destination
 1. bestemming [dg2. gwb.]

destructor
 1. destruktor, aftakelmetode
 2. kyk ook #constructor

detect
 1. bespeur

developer
 1. ontwikkelaar

development site
 1. ontwikkelingsterrein [alt ontwikkelingsplek]

device
 1. toestel [dg2. gwb.]

device driver
 1. toestelaandrywer, toestelaandrywer [dg2 toestelhanteerder. gwb.]

diaeresis
 1. deelteken (bv ë) [skryfteken wat lettergreepverdeling aandui.]
 2. Kyk ook #umlaut

dial
 1. v bel [dg2 skakel, EN dial up, AF skakel. gwb.]

dial tone
 1. luitoon

dial-in file server
 1. inbel-lêerbediener

dial-up
 1. adj inbel=, inskakel=

 2. v inbel, inskakel

dial-up account
 1. belrekening

dial-up connection
 1. belkonneksie

dial-up link
 1. belkoppeling [alt belskakel.]

dialler
 1. beller

dialogue box
 1. dialoogblokkie, dialoogkassie, dialoogruitjie

digest
 1. <e-pos> n bondel [Versameling van die dag se boodskappe.] "Wil u die poslys in bondel-formaat ontvang?" / "Do you want to receive the list in digest format?" (1999-11-19)

digital
 1. digitaal [gwb.]

digital pathogen
 1. <virusse> digitale patogeen

direct hit
 1. <indeksering> direkte trefslag

directory
 1. n gids, lêergids ['n Gids in 'n lêerstelsel. dg2. gwb.] "In which directory is the file?" / "In watter gids is die lêer?"

 2. Kyk ook #directory_tree, #home_directory, #root_directory, #subdirectory, #temporary_directory

 3. Vergelyk #folder (1999-11-04)

directory tree
 1. n gidsboom [Hiërargie van gidse.] "The home directories of the users are consolidated within one branch of the directory tree." / "Die tuisgidse van die gebruikers lê almal aan een tak van die gidsboom." (1999-11-04)

disable
 1. v versper, sper [dg2 buite werking stel, afskakel, uitskakel. gwb.]

 2. Kyk ook #enable

disabled
 1. adj versper, gesper, onaktief

 2. Kyk ook #enable

disaster recovery
 1. rampherwinning [dg2 rampherstel. gwb.]

disconnect
 1. v diskonnekteer [bv EN disconnect from a computer, AF diskonnekteer van 'n rekenaar. dg2 ontkoppel, losmaak. gwb.]

 2. Kyk ook #link

discussion group (Usenet)
 1. besprekingsgroep, diskussiegroep, nuusgroep

disk
 1. skyf [dg2. gwb slapskyf.]

disk cache
 1. skyfkas, skyfspens
 2. Kyk ook #cache

disk drive
 1. skyfaandrywer, skryfdrywer [dg2. gwb.]

disk space
 1. skyfspasie [dg2 skyfruimte. gwb.]

diskette
 1. disket [dg2 slapskyf, klein slapskyf, plaatjie.]

diskette drive
 1. disketaandrywer, disketdrywer

display
 1. uitbeelding, beeld, afbeelding, vertoon

display card
 1. vertoonkaart

distance education and training
 1. afstandsonderrig en -opleiding

distribution list
 1. e-posadreslys
 2. Kyk ook #mailing_list

distribution rack
 1. <netwerke> verspreidingsrak, verdeelrak, distribusierak

dock
 1. vasmeer "the docking window is docked to the edge of the screen" / "die dokvenster is aan die skermrant vasgemeer"

<<Anchor: execution failed [Too many arguments] (see also the log)>>

docked (docked window, docked toolbar, docked button bar)
 1. <gebruikerskoppelvlak> n gedokte [GUI-element wat aan een van die randte van 'n moedervenster of die werkskerm geanker is.] "The Office Shortcut Bar is an example of a docked toolbar." / "Die Office Shortcut Bar is 'n voorbeeld van 'n gedokte nutsbalk."

docking window
 1. <gebruikerskoppelvalk> n dokvenster

dollar ($)
 1. dollar ($)

domain
 1. domein [dg2 definisiegebied, gebied, bereik. gwb definisieversameling.]

domain address
 1. domeinadres

domain suffix
 1. domeinsuffiks

dongle
 1. sleutelprop, dongel ['n fisiese prop of toestel (soos 'n prop, sok, of skyf) wat geslote sagteware of hardeware ontsluit.]

dot
 1. n stippel [gwb punt.]

 2. n dot, punt [bv ".com" is "dot com"]

dot file
 1. dotlêer

dot matrix printer
 1. stippeldrukker [gwb matriksdrukker.]

dot notation
 1. dotnotasie, puntnotasie

dotcodotza
 1. dotco-dotza

dotcom
 1. dotcom ['n maatskappy wie se webadres eindig met .com]

dotcoza
 1. dot co-za

dots per inch (dpi)
 1. stippels per duim (spd)

dotted decimal
 1. dot-desimaal ['n getal of reeks getalle wat nie as 'n enkele desimale syfer uitgedruk word nie, maar as 'n reeks desimale brokstukke wat met dotte aan mekaar verbind is, bv 127.0.0.1.]

double-click
 1. klik-klik, dubbelkliek, dubbelklik

down
 1. <netwerk> vi skakel af, gaan sit

 2. <netwerk> vt afsit, afskakel, ontkoppel

 3. <kabels> vi breek af

down time
 1. aftyd [die tydperk wanneer 'n bediener nie versoeke van kliënte beantwoord nie.]

download
 1. n aflaai=

 2. v aflaai, aftrek [dg2 afstuur. gwb EN downline load, AF afwaarts laai.]

download file
 1. aflaailêer

download program
 1. aflaaiprogram

download speed
 1. aflaaispoed

downloaded
 1. adj afgelaai

downloading
 1. n aflaai

dpi (dots per inch)
 1. spd (stippels per duim)

draft
 1. <teksverwerking> n proef ['n Kopie van 'n dokument onder verwerking.] "Druk eers net 'n proef om drukstof te bespaar." / "Print a draft first to save #toner." (1999-12-06)

drag
 1. v sleep

drag and drop
 1. v sleep en los

drag and drop process
 1. sleep-en-los-proses

drive
 1. n aandrywer, aandrywer [dg2. gwb. 'n toestel wat data op inligtingbevattende media (soos magnetiese of optiese skywe) kan lees.]

 2. v aandryf, dryf [gwb.]

driver
 1. <programmatuur> n drywer [gwb. alt aandryfprogram, drywerprogram. 'n Sagtewareroetine wat aan 'n bedryfstelsel verduidelik hoe om met 'n toestel te werk.]

 2. <apparatuur> n aandrywer [alternatiewe term vir #drive]

 3. Kyk ook #drive

drop a line
 1. laat 'n lyn val

drop down combination box
 1. aftrek-kombinasieblokkie [alt tuimel-kombinasieblokkie.]

drop down list
 1. adj aftreklys= [alt tuimellys=]

drop down list box
 1. aftreklys-hokkie [alt tuimellys-hokkie]

drop down menu
 1. aftrekkieslys [alt tuimelkieslys]

drop-down
 1. adj aftrek=

dual mode
 1. dubbelmodus

dual-view
 1. <videokonferensie> n dubbelaansig, tweesig, dubbelsig [Videokonferensie waarby jy beide die beeld van jou eie kamera en die beeld van die ander persoon se kamera tegelyk op jou skerm kan sien.]

dynamic IP-address
 1. dinamiese IP-adres

dynamic binding (dynamic linking)
 1. <programmering> v dinamiese binding [gwb. Die binding van programfragmente, soos benodig, tydens uitvoering.] "Tydens dinamiese binding word programfragmente in geheue ingetrek slegs soos en wanneer benodig vir uitvoering."/"During dynamic linking prgram fragments are brought into memory only when the execution process needs them." (1999-12-06)

dynamic link library (DLL)
 1. <programmering> n dinamiesebinding-programmateek (DLL)

dynamic linking
 1. Kyk #binding

dynamic network protocol (DNP)
 1. dinamiesenetwerkprotokol (DNP)

e-commerce
 1. e-handel

e-mail
 1. e-pos [alt vonkpos.]

e-mail mailing list
 1. e-poslys
 2. Kyk ook #distribution_list

e-shorthand
 1. e-snelskrif ['n soort telegramstyl waarby akronieme en emotikons gebruik word.]

edit
 1. v redigeer [dg2. gwb.]

edited
 1. adj geredigeer

editing
 1. redigering

edition
 1. uitgawe

editor
 1. n redakteur, redigeerder [as dit 'n mens is]

 2. n wysiger, redigeerder [as masjien of program is. gwb.]

edutainment
 1. opvoedvermaak

electronic business card
 1. e-visitekaart

electronic commerce
 1. elektroniese handel, e-handel

electronic highway
 1. elektroniese snelweg, e-snelweg

electronic mail
 1. elektroniese pos [dg2. gwb.]

ellipses (...)
 1. beletselteken (...) [net drie kolletjies.]

embedded
 1. ingebedde, verskansde

emoticon
 1. n emotikon [etim EN emotion + icon]

 2. Kyk ook #smiley (1999-12-07)

empty key sequence
 1. leë sleutelreeks

emulation
 1. sagteware> n emulasie [die proses waardeur 'n rogram die kenmerke en funksies van 'n ander program of aparatuur naboots, om dit vir daardie rekenaar moontlik e maak om die nagebootste rekenaar se programmatuur te kan hanteer asof dit daarvoor ontwerp is.]

enable
 1. v ontsper [dg2 in staat stel, in werking stel, magtig. gwb.]

 2. Kyk ook #disable (1999-12-09)

enabled
 1. adj ontsper, aktief

 2. Kyk ook #disable

encapsulated
 1. verpak, geënkapsuleer

encode
 1. enkodeer [dg2 kodeer. gwb.]

encoder
 1. enkodeerder [gwb.]

encoding
 1. n enkodering

encrypt
 1. enkripteer

encryption
 1. enkripsie [dg2 enkriptering, enkodering. gwb.]

enter
 1. v invoer, insleutel, inskryf [dg2 toetree, ingaan, intree, aanteken, inskryf, inteken, stuur, tik, intik. gwb.]

 2. v doen [bv EN press the enter key, AF druk die doensleutel]

enter key (enter)
 1. n invoersleutel, doensleutel

enterprise
 1. adj groot, onderneming- [bv enterprise edition.]

entropy
 1. <termodinamika> entropie

entry
 1. n invoer, inskrywing [dg2 toetrede. gwb.]

entry level
 1. adj beginners=

entry level Intel chip
 1. Intel-tjip vir beginners

entry level PC
 1. beginners-PR, beginnersrekenaar

environment
 1. n omgewing [Al die instellings en veranderlikes wat die interaksie van 'n proses met die rekenaarstelsel waarop dit uitgevoer word bepaal. gwb.] "Elke proses het slegs toegang tot sy omgewing." / "Each process has access only to its own environment." (1999-11-19)

erase
 1. uitvee, uitwis [dg2. gwb.]

error correction
 1. foutkorrigering [die taak. gwb.]
 2. foutkorreksie [die resultaat. gwb.]

escape character
 1. ontsnapkarakter, onderbreekkarakter

exclamation mark (!)
 1. uitroepteken Info (!)

execute
 1. uitvoer

exit
 1. v uitgaan, verlaat [bv EN exit a document, AF uit 'n dokument gaan, AF 'n dokument verlaat. dg2. gwb.]

expand (expanding)
 1. v oopvou, uitvou [van bv geneste merkers of geneste boodskappe.]

 2. Kyk ook #collapse

 3. Kyk ook #show

expandable
 1. uitbreibaar

export
 1. v eksporteer, na buite trek, na buite voer [alt uitvoer. om datalêers, wat in 'n formaat is wat die na-buite-trekkende program kan lees, om te skakel na 'n formaat wat 'n ander program kan lees.]

 2. Kyk ook #import

extend
 1. verbreed, uitbrei

extended partition
 1. <hardeskyf> n sekondêre partisie, metapartisie ['n Addisionele partisie waarin logiese partisies geskep kan word] (1999-12-14)

extension
 1. uitbreiding, uitgang
 2. Kyk ook #file_extention

external modem
 1. eksterne modem

extract
 1. #self_extracting

factory method
 1. <oo-programmering> fabrieksmetode

fade volume
 1. <multimedia> n wegsterfvolume

failed
 1. kon nie, misluk, nie plaasvind nie "Failed to load document." / "Kon dokument nie laai nie.", "Dokument loading failed." / "Dokumentlaaiing het misluk."
 2. gebreek, onderbreek

failure
 1. faling, mislukking

favicon
 1. favicon [eienaam]
 2. boekmerkikon, URL-ikon [dalk ook gunstikon?]

favourites
 1. gunstelinge

fax (facsimile)
 1. n faks, faksimilee [gwb FAX.]

 2. v faks [etim EN fax < facsimile.]

faxed
 1. adj gefaks

field
 1. <e-pos> veld

 2. <databasis> veld

fifo
 1. <programmering> pyplêer

 2. <datastrukture> pyplyn, pyplynstruktuur, eerste-in- eerste-uit-struktuur [etim eng first in first out.]

 3. Kyk ook #lifo

file extension
 1. lêeruitgang, lêeruitbreiding

file of origin
 1. n bronlêer [lêer soos oorspronklik afgelaai.]

 2. n bronlêer [oorspronklike lêer vanwaar materiaal oorgeneem is]

file transfer
 1. lêeroorplasing

file transfer protocol (FTP)
 1. lêeroordragprotokol, lêeroorplaasprotokol (FTP) [alt LOP.]

filesystem
 1. <bedryfstelsels> lêerstelsel

fill color
 1. invulkleur, invulkleur

filter
 1. n filter, sif

 2. v sif, uitsif, filter

find
 1. v vind, opspoor [dg2. gwb.]

finger
 1. v vinger [alt kielie (kappertaal).]

firewall
 1. <netwerksekuriteit> n netskans, vuurmuur, brandmuur, vlamskans, vuurskans, gragskans, spermuur, sperskans [Enige sagteware- of hardewaremetode om bepaalde soorte netwerkpakkies tussen die internet en die intranet af te weer of te sif.]

firmware
 1. fermatuur

flame
 1. <e-kommunikasie> n dondergram, bliksempos, e-moer, bliksembrief, vlampos, brander

 2. v afskiet, brand, branders stuur, branders stuur

flame war
 1. vlamoorlog, bliksemstryd

flaming
 1. n vlamwerping, pylerëen, e-moer, bliksem, branders [bv 'n brander of 'n e-posbrander]

flash BIOS
 1. <hardeware> n flits-BIOS ['n geheueblokkie wat so georganiseer is dat 'n seksie van die geheueselle met 'n enkele flitsaksie uitgevee kan word.]

flash memory
 1. flitsgeheue
 2. Kyk ook #memory_stick

flat file
 1. platlêer

flexible
 1. buigsaam

floating point operations
 1. wisselpuntoperasies, wisselpunte [alt dryfpunte. 'n binêre voorstelling van 'n getal in terme van 'n faktor en 'n eksponent wat dit moontlik maak vir rekenaars om vinnig met baie groot getalle te kan werk.]

floating point operations per second (FLOPS)
 1. wisselpuntoperasies per sekonde (FLOPS) [alt WOPS. 'n maatstaf van die verwerkingspoed van rekenaars.]
 2. Kyk ook #floating_points

flow control
 1. vloeibeheer, kommunikasiebeheer

folder
 1. <e-pos> n kabinet, koevert

 2. n gids, lêergids, vakkie, vouer ['n Gids of 'n simboliese groepering van lêers, dokumente, of ander objekte.] "All new mail is in the 'incoming' folder." / "Alle nuwe pos is in die 'inkomende' gids."

 3. Vergelyk #directory

follow-up
 1. opvolg

font
 1. font [alt lettertipe. dg2. gwb.]

footer (running footer)
 1. n loopvoetreël, loopvoet

 2. n voetreël, voetskrif [gwb.]

force
 1. forseer

format
 1. n formaat [dg2.]

 2. v formateer [dg2. gwb formatteer.]

formatted
 1. geformateer

forum
 1. forum

forward moderated
 1. <nuusgroepe> vooraf gemodereer, voor gemodereer, gepremodereer [moderatoradministrasie wat toegepas word in voorbereiding of afwagting van gebeure, in plaas van bloot reaksionêr.]

 2. Vergelyk #backward_moderated

forward slash
 1. vorentoeskuinsstreep

fount
 1. [dg2.]
 2. Kyk #font

four-arrow pointer
 1. vierpyl, vierpylwyser

frame
 1. <webontwerp> raam

 2. <apparatuur> raam

 3. <netwerke> dataraam [netwerkvlak pakkies word verpak (encapsulated) as datarame.]

 4. Kyk ook #datagram #packet

 5. <video> raampie

 6. Kyk ook #frame_buffer #frame_grabber

 7. <geheuebestuur> bladsyraam [page frame.]

frame grabber
 1. beeldgryper, raampiegryper

framing
 1. <webontwerp> inraming, omraming [om 'n derde party se webwerf binne jou webwerf se raamstel in te hok asof dit jou eie webbladsy is.]

free software
 1. vry sagteware, vrye sagteware [Volgens die Free Software Foundation se definisie.]

freeware
 1. gratisware [gratis programmatuur.]

freeze pane
 1. statiese raam, dokvenster [raam wat as't ware aan die skermrand vasgemeer is en nie saam met die dokument na bo en na onder rol nie.]

frequency
 1. frekwensie
 2. gereeldheid

frequently asked questions (FAQ)
 1. neulvrae, AV (algemene vrae), AVV (algemeen voorkomende vrae), VVV (veel voorkomende vrae), kwelvrae

front moderated
 1. #forward_moderated

front-end
 1. <koppelvlak> n tussenvlak [Program wat 'n vereenvoudigde koppelvlak aanbied om die kompleksiteit van 'n ander program, toestel of konfigurasie te verberg] "KDE tussenvlak vir die wu-ftpd konfigurasielêers" / "KDE front-end to wu-ftpd config files"

front-end processor
 1. voorverwerker

full-stop (.)
 1. punt (.)

fuzzy
 1. <intelligente stelsels> adj wasig [Die amper- oorenstemming van patrone] "Near identical names can be found using a fuzzy search" / "Na-identiese name kan gevind word met 'n wasige soektog" (1999-12-09)

fuzzy logic
 1. <intelligente stelsels> n wasige logika, vae logika

fuzzy match
 1. Kyk #fuzzy_translation

fuzzy translation
 1. <l10n> ongeverifieerde vertaling, wasige vertaling

 2. <t9n> bynaekwivalent

game
 1. n speletjie [dg2 spel. gwb.]

gateway
 1. n portaal [dg2 deurgang. gwb deurgangspoort.]

generate
 1. v genereer [dg2 opwek, ontwikkel. gwb.]

gig
 1. Kyk #giga_byte

giga byte
 1. n gigagreep [dg2 giga, ???tera.]

gigaflops
 1. Kyk #floating_point_operations_per_second__FLOPS_

go!
 1. voer!, sa!, dien in!, indien! [teks op knoppie om webvorm in te dien]

gopher
 1. stuurjonge [In hipertekssintaks word egter gehou by gopher://.]

grant permission
 1. toelating gee, toegang gee

graphic file
 1. grafikalêer

graphical user interface (GUI)
 1. <koppelvlak, bedryfstelsel> n grafiese gebruikerskoppelvlak [Om prentjies te gebruik om die invoer en afvoer van 'n program te medieer, in stede van slegs woorde.] (1999-12-02)

graphics
 1. grafika [dg2. gwb.]

graphics accellerator
 1. grafikaversneller

graphics card
 1. grafikakaart

grave
 1. gravis (bv è)

greater than (>)
 1. groter-as (>)

greyed out
 1. vergryste, mistige

grid
 1. rooster [gwb.]

group
 1. n groep, groepering [gwb.]

 2. v groepeer

groupware
 1. <sagteware> groepware, saamwerksagteware, groepsteunsagteware [sagteware wat groepsamewerking ondersteun en bevorder]

guest
 1. gas

guide
 1. n gids

 2. v lei

hacked
 1. <webkrakers> gesneuwel, geskend

 2. Kyk ook #defaced

hacker
 1. kraker [bv netwerkkraker, programkraker. dg2 komperkapper, kompkapper, knutselaar, rekenaarslaaf.]
 2. Vergelyk #computer

hacks
 1. knutsels [Vindingryke oplossings vir probleme.]

hands-on approach
 1. selfwerk-benadering [dg2 EN hands-on, AF selfbediening=. gwb.]

handshake
 1. bladskud [eerste kommunikasie tussen rekenaars.]

hang
 1. <netwerk> hang

hang up
 1. v aflui, ophang

hard drive
 1. n hardeskyf

 2. n hardeskyfaandrywer, hardeskyfdrywer

hardcoded
 1. <programmering> adj vasgekodeer [Om data of keuses in te bed in programkode, sonder enige manier om dit van buite die program te verander of terug te vind] "This #lame #script has the location of perl hardcoded in the #shebang_line." / "Hierdie mank programmetjie het die vindplek van perl vasgekodeer in die klapreël." (1999-12-07)

hardware
 1. apparatuur [alt hardeware. dg2 bouelemente.]
 2. Vergelyk #software

hardware 3D acceleration
 1. 3D-hardewareversnelling

has-a relationship
 1. <objekgeorienteerde programmering> "het-'n"-verwantskap

 2. kyk ook #uses_relationship

hash (#)
 1. <kappertaal> hemp (#)

 2. huts, hekkie (#) [alt pons.]

hashbang
 1. hutsklap, hutsroep [etim EN hash + bang, AF huts + uitroep.]

header (running header)
 1. n loopkopreël, loopkop

 2. n kopreël, kopskrif [dg2 kopetiket, voorloopetiket, opskrif, gewel. gwb.]

heap
 1. <datastrukture> hoop ['n deel van die primêre geheue wat gebruik word vir dinamiese geheutoekenning.]

 2. Kyk ook #stack

height
 1. hoogte

help
 1. n hulp

 2. v help

help file
 1. n hulplêer

helpdesk
 1. hulptoonbank

hidden
 1. adj verskuil

hide
 1. v verskuil, verberg

 2. Kyk ook #show

 3. Kyk ook #expand, #collapse

highlight
 1. <vertoonskerm> v belig, verlig

 2. <teksredigering> v uitlig, beklemtoon, inkleur [bv EN highlight the text, AF lig 'n blok teks uit. dg2 verhelder. gwb EN embolden.]

 3. n glanspunt, hooftrek

hipertext mark-up language (HTML)
 1. hiperteksmarkeertaal [EN akkroniem HTML]

hit
 1. <lêeroordrag> n treflaai, aanvraag [meeteenheid waarby 'n enkele lêer, hetsy tekslêer of nietekslêer, oor die internet heen aangevra word.]

 2. <lêeroordrag> v treflaai ['n enkele lêer wat oor die internet heen aangevra word, insluitend grafikalêers en nietekslêers afsonderlik.]

 3. <lêeroordrag> n besoek [alt. meeteenheid waarby 'n enkele lêer of 'n aantal gegroepeerde lêers oor die internet aangevra en volledig afgelaai word.]

 4. Kyk ook #visit

 5. <indeksering> n trefslag, trefresultaat, resultaat, verwysing [die resultate van 'n soekopdrag aan 'n soekenjin, hetsy akkuraat of onakkuraat.]

hit counter
 1. trefteller, aanvraagteller ['n miniapplikasie wat boek hou van die aantal aanvrae wat aan 'n bediener gedoen word]
 2. Kyk ook #counter

home button
 1. tuisknoppie

home directory
 1. <lêerstelsels> n tuisgids, tuislêergids [Die gids waar 'n gebruiker se persoonlike lêers gestoor word. Gewoonlik begin 'n gebruiker by verstek in hierdie lêergids wanneer hy of sy aanteken.] " have saved the file in my home directory." / "Ek het die lêer in my tuisgids geberg." (1999-12-07)

home page
 1. tuisblad [die beginbladsy in 'n hiperteksstelsel.]
 2. Vergelyk #web_site

hop
 1. n sprong

 2. v spring, rondspring

host
 1. n gasheer [dg2 EN host computer, AF steunrekenaar. gwb.]

 2. v huisves

hot docking
 1. warmvasmeer, warmdok

hot key
 1. snelsleutel
 2. Kyk ook #accelerator_key

hot spot
 1. <grafika> n responskol, responsvlak, kliekkol, klikkol [alt warmkol. Die gebied of kol op 'n prentkaart wat as aktief gemerk is om as hiperskakel op te tree.]

 2. <e-kommunikasie> n oorladingsarea, knelpunt [area van onvoorsiene oorlading van netwerkverkeer.]

 3. <mobiele kommunikasie> koppelkol [alt warmkol. Gebied waarin 'n mobiele toestel draadloos met die netwerk koppel.]

hot swappable
 1. <hardeware> adj warmruilbare [wanneer 'n hardewarekomponent in- of uitgeprop kan word sonder dat die hoofapparaat afgeskakel hoef word.]

 2. Kyk ook #hot_docking

hotlist
 1. rooilys, swartlys
 2. warmlys, gunstelinge

howto
 1. hoegemaak, hoedoen [Vertaling is opsioneel.]

hub
 1. n spil, middelpunt [Volgens analogie met die wiel. 'n Stuk apparatuur wat aan verskeie ander stukke apparatuur gekoppel is. dg2 sok.] "Die bedieners in die lokale netwerk roeteer pos na die spil-bediener, vanwaar dit na afgeleë netwerke deurgestuur word." / "Servers in the local network route mail to the hub, from where it is sent on to remote networks."

hunt line
 1. jaglyn [van 'n ISP.]

hyper-terminal
 1. hiperterminaal

hyperlink
 1. hiperskakel

hypertext
 1. hiperteks

hypertext transfer protocol (HTTP)
 1. hiperteksoordragprotokol (HTTP)

i18n
 1. Kyk #internationalisation

icon
 1. ikoon [dg2. gwb. AWS ikon. alt klikkie.]

idle
 1. adj <telefonie> stil

image
 1. beeld, prent, grafika

image grabber
 1. Kyk #frame_grabber

image map
 1. <webkoppelvlak> n beeldkaart, prentkaart [Grafika waarvan kolle of vlakke tussen gegewe koördinaatpunte geaktiveer is om te dien as hiperskakels.]

import
 1. v intrek, importeer, na binne trek, na binne voer [alt invoer. om datalêers van 'n ander program om te skakel na 'n formaat wat die intrekkende program kan lees.]

 2. Kyk ook #export

impression
 1. <e-handel> n skermafdruk, afdruk [Dit wat plaasvind wanneer 'n blaaier 'n bladsyelement soos 'n beeldadvertensie laai en vertoon.]

in my humble opinion (IMHO)
 1. na my beskeie mening (NMBM), myns insiens (m.i.), onses insiens, na my wete, ek vermoed, ek voel, ek dink [alt in my beskeie opinie (IMBO).]

in-line
 1. adj in gelid [bv EN three computers in-line, AF drie rekenaars in gelid. dg2 EN in line, AF in baan, in lyn. gwb inline.]

inbox
 1. n inmandjie [Vindplek van ingekome pos] (1999-11-04)

incoming message
 1. inkomende boodskap

indent
 1. v inkeep [dg2. gwb.]

 2. n inkeping

indentation (indent)
 1. n inkeping

indented
 1. adj ingekeep(te)

infect
 1. <virusse> besmet

infinite loop (continuous loop)
 1. eindelose lus

infix notation
 1. <wiskunde> n tussenvoegnotasie [rekenkundige notasie waar die operasiemerkers (bv vermenigvuldig, verdeel, optel, aftrek, ens) tussen die operateurmerkers (bv

 2. getalle, wisselpunte, ens) ingebed is.] "Op skool leer ons tussenvoegnotasie, byvoorbeel 1+1=2." / "At school we learnt infix notation, eg 1+1=2."
 3. Kyk ook #postfix_notation

inheritance
 1. oorerwing

initialisation
 1. inisiëring

ink-jet printer
 1. inkspuitdrukker [dg2 EN ink jet printer, AF inkstraaldrukker. gwb.]

input
 1. toevoer

input box
 1. toevoerboks, toevoerkassie

install
 1. v installeer

instance variables
 1. eksemplaarveranderlikes

integrated
 1. geïntegreer

interactive
 1. interaktief, interaktiewe

interface
 1. n koppelvlak [dg2 koppelstuk. gwb tussenvlak.]

interface agent
 1. <intelligente stelsels> n koppelvlakagent, koppelvlak- helper ['n Semi-intelligente stelsel wat gebruikers help met alledaagse persoonlike rekenaarmatige take.] "Dit het nogal lank geduur voordat my koppelvlakhelper my rekenaargewoontes aangeleer het." / "It took my interface agent a while to learn my computer usage behaviour." (1999-12-06)

interlace
 1. <rekenaarmonitors> v inryg, beurtryg [Die tegniek wat gebruik word om die beeld op 'n monitorskerm op te bou - die ewe en onewe horisontale lyne word om die beurt 'geskryf'] (1999-12-14)

interlaced
 1. <monitors> afwisselende vertoon

interleave
 1. <hardeskyf> v ineenvleg, tussenvleg, formateer met afwisseling

internal modem
 1. interne modem

internationalisation
 1. <internasionalisasie> n internasionalisasie [Om 'n rekenaarstelsel versoenbaar te maak by die verskillende alfabette en skryfwyses van die wêreld.] (1999-12-06)

internet
 1. internet

internet cafe
 1. kuberkafee, netkafee, internetkafee (1999-12-09)

internet cloud
 1. internetwolk, internetkolk

internet connection
 1. internetaansluiting "My pa het vir ons 'n internetaansluiting gereël." / "My dad organised us an internet connection".
 2. internetverbinding "My pa wou die telefoon gebruik, toe moes ek die internetverbinding verbreek." / "My dad wanted to use the phone, so broke off my internet connection".
 3. internetkoppeling "My internetkoppeling is baie swak, dalk verwissel ek ISP's." / "My internet connection is very slow, perhaps 'll change ISP's."

internet relay chat (IRC)
 1. internetaflosklets (IRC)

internet service provider (ISP)
 1. internetdiensverskaffer (ISP)

internet shop
 1. internetwinkel

internet terminal
 1. internetterminaal ['n soort foonhokkie gekruis met 'n muntoutomaat waarby jy die internet kan gebruik vir 'n paar minute.]

interrupt (IRQ)
 1. onderbrekingsversoek (IRQ) [gwb.]

intranet
 1. intranet, binnenet

invalid
 1. ongeldig [dg2. gwb EN illegal.]

invite
 1. nooi, uitnooi

invoke
 1. in werking stel, oproep

italicise
 1. v kursiveer, kursief maak

italics
 1. n kursief, skuinsdruk [alt kursiewe letters, kursiewe skrif]

iterator
 1. <oo-programmering> itereerder

job
 1. taak [bv EN print job, AF druktaak. dg2 werkstuk, amp. gwb.]

joystick
 1. <randapparatuur> n speelstok, stuurstok ['n invoertoestel wat lyk soos 'n vliegtuigstuurstok, wat gebruik word om bevele oor skynreële bewegings aan die rekenaar oor te dra.] "'n Stuurstok is 'n integrale deel van verskeie rekenaarspeletjies." / "A joystick in an integral part of many computer games."

juke box
 1. n blêrkas, CD-kas, CD-laai, snitlaai

jump
 1. n sprong [dg2. gwb.]

 2. v spring [dg2. gwb.]

junk mail
 1. gemorspos

justified
 1. <teksformaat> adj alkanthaaks, alkantgerig

keep track
 1. hou tred van

key pad
 1. sleutelbordjie, toetsbordjie

keyboard
 1. sleutelbord [dg2 toetsbord, toetspaneel, sleutelbord (angl). gwb.]

keyword
 1. sleutelwoord [dg2 kenwoord, kenterm. gwb.]

kick
 1. skop

kill
 1. <e-klets> v vermoor, pos

 2. <programloop> v stop

killfile
 1. smoorfilter, moorfilter, filter "His address is in my killfile." / "Sy adres is op my smoorlys."

kit
 1. stel

kneetop (kneetop computer)
 1. Kyk #laptop

l10n
 1. localisation [etim localisation = l + 10 letters + n.]

lame
 1. <programmering> adj mank [Vrae of programkode wat 'n swak begrip van die onderwerp en onbedagte handeling verraai.] (1999-12-07)

lamer
 1. <programmering> n mankie [Iemand wat verseg om vir hom- of haarself te dink en verwag dat ander mense hulle tegniese probleme moet oplos. Iemand wat kwaadwillig moeite veroorsaak uit verveling of verdwaaldheid] (1999-12-07)

landscape
 1. landskap, dwars [gwb EN landscape form, AF dwarsvorm.]

laptop (laptop computer)
 1. skootrekenaar

laserprinter
 1. laserdrukker [dg2 EN laser printer. gwb.]

latency
 1. wagtyd [dg2 latensie. gwb.]

launch
 1. bekendstel [bv 'n produk bekendstel.]
 2. laat loop, hardloop [bv 'n program of 'n programsiklus]
 3. Kyk ook #run

launch button
 1. oopmaakknoppie

layer
 1. <mikroëlektronika> laag

 2. <netwerktopografie> vlak

layout
 1. uitleg, uitlegte [dg2. gwb.]

leased line
 1. gehuurde lyn

left-aligned
 1. <teksformaat> adj linkshaaks, hothaaks, linksgerig

legacy
 1. <programmering> adj argaïese [alt antieke. Verwysend na uitgedateerde sagteware of soms hardeware.] "Ons het ons argaïese COBOL programme op die S/88 na Y2K veilige programme op die AS/400 omgeskakel" / "We converted our legacy COBOL programs on the S/88 to Y2K safe programs on the AS/400" (1999-12-14)

lesser than (<)
 1. <leestekens> kleiner-as (<)

level
 1. n vlak [dg2 pyl, stand. gwb.]

library browser
 1. klasbekyker, biblioteekbekyker

lifo
 1. <datastrukture> stapel, laaste-in-laaste-uit-struktuur, lieu-struktuur, lieu [etim. eng. last-in-first-out.]

 2. Kyk ook #fifo

line
 1. n reël [Spasie vir karakters, bv 'n oop reël. gwb.]

 2. n lyn [alt streep.]

link
 1. n koppeling [alt skakel. gwb.]

 2. Vergelyk #connection

 3. v koppel, koppel met [alt skakel. dg2. gwb.]

 4. Vergelyk #connect

link code
 1. koppelkode

linked
 1. adj koppel=, gekoppel [alt geskakel, skakel=]

linking
 1. [gwb.]
 2. Kyk #binding

list
 1. n lys [dg2. gwb.]

 2. v lys [dg2 druk, maak 'n lys van.]

list box
 1. lyshokkie

listbox
 1. n lyshokkie

livelock
 1. swewing ['n vorm van ossilasie]
 2. kyk ook #deadlock

load average
 1. lasgemiddeld

local area network (LAN)
 1. plaaslike netwerk (LAN) [dg2 lokale areanetwerk (??). gwb.]

locale
 1. <internasionalisasie> n lokaliteit [Die raamwerk van nasionale skryf- en spreekwyses waaraan 'n rekenaaromgewing voldoen.] "The display formats of dates, currency, numbers and #collation order are determined by the locale." / "Die vertoonformate vir datums, bedrae, nommers asook sorteervolgorde word bepaal deur die lokaliteitsinsteling van die rekenaarstelsel." (1999-12-06)

localisation
 1. <internasionalisasie> v lokalisasie [Om 'n rekenaaromgewing outomaties te laat aanpas by die skryfwyses van verskillende nasionaliteite. gwb. alt. plaaslikmaking.]

 2. Kyk ook #internasionalisasie (1999-12-06)

locate
 1. v kry, vind

 2. v lokaliseer

location
 1. n lokaliteit, posisie, plek

 2. n lokalisering [dg2.]

lock
 1. grendel, slot

log file
 1. staaflêer, loglêer

log in (login)
 1. v aanteken, inteken [alt inlog. Op 'n rekenaar, webruimte, intranet, ens jouself identifiseer sodat jy daarvolgens toegelaat kan word om die fasiliteit te benut. gwb EN sign on, AF aanlog, aanmeld.] "These days, it is possible to log in to your account from just about anywhere." / "Deesdae kan 'n mens omtrent van orals af aanteken op jou rekening."

 2. Kyk ook #log_on

 3. Vergelyk #log_out (1999-10-27)

log off (logoff)
 1. [dg2 afteken, uitteken.]
 2. Kyk #log_out (1999-10-27)

log on (logon)
 1. [dg2 aanmeld, aanteken, inlog. gwb.]
 2. Kyk #log_in (1999-12-06)

log out (logout)
 1. v afteken, uitteken [alt uitlog. gwb aflog, afmeld. Jou benutting van 'n rekenaarfasiliteit (rekenaar, webruimte, intranet) beëindig.] "He forgot to log out, with the result that his data was compromised." / "Hy het vergeet om af te teken, met die gevolg dat sy data gekompromitteer is."

 2. Kyk ook #log_off

 3. Vergelyk #log_in (1999-10-27)

logging
 1. stawing, boekstawing

login name (login)
 1. n aantekennaam, aantekenkode "At registration, every student gets a login name for the computer network." / "Tydens registrasie, kry elke student 'n aantekennaam vir die rekenaarnetwerk."

 2. Kyk ook #logon_name, #logon, #user_id (1999-10-27)

logon
 1. Kyk #login_name (1999-10-27)

logon name
 1. Kyk #login_name (1999-10-27)

loopback
 1. teruglus

loophole
 1. skuiwergat, misbruikgat

lossless
 1. <grafika> adj verliesloos ['n grafikakompressie- enkoderingsmetode waarin geen grafikainformasie verlore gaan nie, sodat die gedekompresseerde grafika presies dieselfde prentkwaliteit as die oorspronklike ongekompresseerde grafika het. GIF en PNG is voorbeelde van verlieslose grafika.] "Eenvoudige lyntekeninge word gewoonlik in verlieslose grafikaformaat gestoor." / "Simple line drawings are generally stored using lossless graphics format."

 2. Kyk ook #lossy

lossy
 1. <grafika> adj verliesend ['n grafikakompressie- enkoderingmetode waarin 'n mate van grafikainformasie verlore gaan en nie herwin kan word wanneer die grafika gedekompresseer word nie. JPG is 'n voorbeeld van verliesende grafika.] "By fotografiese werwe word dikwels van verliesende grafika gebruik gemaak." / "Photographic sites often make use of lossy graphics."

 2. Kyk ook #lossless

lower case
 1. onderkas, kleinletters

lurk
 1. v uitkyk, skuil, hurk, loer [om in 'n gespreksforum vir 'n tyd lank nie deel te neem nie, maar slegs dophou om te kan aflei wat die reëls of heersende gesprekslyne in die forum is.]

m-commerce
 1. #mobile_commerce

macro
 1. makro

mail list
 1. Kyk #mailing_list

mail server
 1. posbediener, e-posbediener

mailbase
 1. e-poslys, poslys
 2. Kyk ook #mailing_list

 3. poslysbasis, poslysdatabasis
 4. Kyk ook #mailing_list

mailing list
 1. n poslys ['n lys posadresse]

 2. Kyk ook #distribution_list

 3. e-poslys, poslys ['n gespreksforum waar die medium van kommunikasie per sentraal gekoördineerde e-posbriewe is.]

mainframe
 1. hoofraam [dg2 EN main frame, AF hoofrak (verouderd). gwb.]

manual
 1. hand=

map
 1. v bind aan, toewys, las, roeteer, bind

 2. Kyk ook #mapping

mapping
 1. n binding, toewysing

 2. Kyk ook #map

markup language
 1. markeertaal [alt opmerktaal.]

mass mailing virus
 1. massaposvirus

master
 1. meester

master boot record (MBR)
 1. meesterselflaairekord

master file
 1. meesterlêer [dg2 hooflêer.]

master text
 1. meesterteks

match
 1. <internetsnuffel> n treffer, soektreffer, soekresultate, trefslag, resultaat

matching
 1. adj gelyke, gepaarde

maximalised (maximalised)
 1. gemaksimeer, gemaksimaliseer

maximisation (maximalisation)
 1. maksimalisering, maksimering

maximise
 1. v vergroot [dg2. gwb.]

maximise (maximalise)
 1. v maksimaliseer, maksimeer

member
 1. lid

memory
 1. geheue [dg2. gwb.]

memory stick
 1. geheuestafie, datavinger
 2. Kyk ook #flash_memory

menu
 1. kieslys, keuselys [dg2 agenda, menu, spyskaart. gwb.]

menubar
 1. <gebruikerskoppelvlak> n kieskaartbalk, menubalk

 2. Kyk ook #toolbar (1999-12-14)

merge
 1. v saamsmelt [dg2 ineenorder, saamvleg, saamvoeg. gwb.]

merger
 1. n samesmelting

message
 1. boodskap [dg2 berig. gwb.]

message filtering
 1. boodskapfiltering

message window
 1. boodskapruitjie, booskapventer

method
 1. metode

mini tower case
 1. <hardware> minitoringkas, kleintoringkas

 2. Kyk ook #tower_case

minicomputer
 1. minirekenaar, miniraam [gwb.]

minimisation (minimalisation)
 1. minimalisering, minimering [gwb.]

minimise
 1. v verklein [dg2. gwb.]

minimise (minimalise)
 1. v minimaliseer, minimeer

minimised (minimalised)
 1. geminimaliseer, geminimeer

mirror
 1. v spieëlberg [om 'n kopie van 'n lêer op 'n ander plek te stoor sodat mense wat stadige toegang tot die hoofligging het, maar wel vinnige toegang tot die spieëlligging, die lêers vinniger kan aflaai.]

mirror site
 1. spieëlwebwerf [alt spieëlwebruimte, spieëlwebplek.]

mobile PC
 1. mobiele PC, mobiele PR, mobiele rekenaar

mobile commerce (m-commerce)
 1. m-handel, mobiele handel [etim EN mobile + commerce, AF mobiele + handel.]

mobile solution
 1. <pendelary> n mobieloplossing, mobiele oplossing ['n Oplossingspakket vir mobiele rekenaars of rekenaarpendelaars.]

mobility
 1. beweeglikheid, mobiliteit

mode
 1. modus [dg2. gwb.]

modem
 1. modem [etim EN modulator-demodulator, AF moduleerder- demoduleerder. dg2. gwb.]

moderated
 1. gemodereer

modifier
 1. <programmering> n modifiseerder (1999-12-14)

modular bay
 1. <hardeware> n modulêre dok, modulêre vak ['n gat in die wand van die rekenaarboks waar 'n randapparatuur ingevoeg en gedok of vasgemeer kan word.]

modulation
 1. modulasie

monitor
 1. <apparatuur> monitor, skerm, vertoonpaneel

 2. <bedryfstelsels> monitor

monochrome
 1. monochroom

mother board
 1. <hardeware> moederbord, moederkaart ['n hardewarekaart waarop ten minste die SVE en die geheue gemonteer is, en waarvandaan randapparatuur gekoppel kan word.]

mount
 1. <lêerstelsels> v heg [Aanhegting van 'n skyf, of eksterne lêerstelsel as 'n punt, #mount_point, in die lokale lêerstelsel se lêergidshierargie]

 2. Kyk ook #unmount (1999-12-14)

mount point
 1. <lêerstelsels> n hegpunt [Plek in die lêerstelsel hierargie waar 'n skyf op eksterne lêerstelsel geheg word.] "Die hegpunt vir die NT kantoorbediener is /mnt/nt-1"/ "The mount point for the NT office server is /mnt/nt-1" (1999-12-14)

mouse
 1. muis [gwb merkergids.]

mouse button
 1. muisknoppie

mouse pad
 1. muismatjie, muismat

move
 1. verskuif, skuif

multifunctional
 1. multifunksioneel, veelfunksioneel

multimedia
 1. multimedia

multiple recipients
 1. meervoudige ontvangers

multitasking
 1. adj multitaak=

 2. n multitaakverwerking [dg2 multitaakbedryf. gwb.]

mutli-user
 1. n veelvoudige gebruiker

 2. adj veelgebruiker=

name server
 1. naambediener

namespace
 1. naamruimte, naamkonteks

narrow a search
 1. <indeksering> soektog vernou, meer kieskeurig soek, meer noukeurig soek [Algemeen, om soektog so aan te pak dat dit 'n baie spesifieke resultaat tot gevolg het. Spesifiek, om 'n soektog voort te sit in die resultaat-bladsye van 'n vorige, wyer, algemener soektog.]

navigate
 1. navigeer, rondsoek, snuffel

neighborhood
 1. Kyk #neighbourhood

neighbourhood
 1. buurt [AM neighborhood]

nested structure
 1. nesstruktuur, geneste struktuur

net
 1. net [etim internetwerk.]

net PC
 1. netwerk-PR, net-PR

netcentric computing
 1. netsentriese verwerking, netwerkverwerking

netiquette
 1. netiket [etim EN internet + etiquette, AF internet + etiket]

netmask
 1. netmasker

network
 1. netwerk [dg2 net. gwb.]

network computer
 1. netwerkrekenaar

networking
 1. netwerkwerk, netwerkery, netwerking

networking layer
 1. netwerklaag

newbie
 1. nuweling, groentjie

news ticker
 1. nuusflitser

newsgroup
 1. n besprekingsgroep

 2. Vergelyk #chatgroup)

 3. n nuusgroep

newsreader
 1. nuusleesprogram, nuusleser, nuusblaaier

nickel-cadmium battery
 1. nikkelkadmiumbattery

nickname
 1. skuilnaam, alias

noise
 1. <strooipos> gemors, strooi, geraas

 2. <seine> geruis, steuring

notebook computer
 1. n notaboekrekenaar, skootrekenaar

 2. 1999-11-19)

null key sequence
 1. kyk #empty_key_sequence

numbered list
 1. genommerde lys

numeric lock (Num Lock)
 1. numeriese slot, Numslot

object
 1. n objek [gwb.]

 2. n doel [dg2 objekprogram, doelprogram (?).]

object oriented
 1. objekgerigte, objekgeoriënteerde

off-line
 1. adj plaaslik " have some off-line resources right here on my hard disk." / "Ek het plaaslike hulpbronne net hier op my hardeskyf."

 2. adj van lyn, van lyn af, ongekoppel [dg2 niegekoppel, ontkoppel. gwb.]

off-list
1. van die lys af, agterlangs, direk [privaat gesprekke tussen mense wat mekaar ken as deelnemers aan 'n gespreksforum.]
 1. Kyk ook #backchannel_I

on-board computer
 1. ritrekenaar [dg2 aanboordrekenaar.]

on-line
 1. adj gekoppel, aanlyn

 2. adj web-, aanlyn-, elektroniese

on-site warranty
 1. perseelwaarborg, perseelgebonde waarborg

online
 1. Kyk #on_line

open
 1. v open [alt oopmaak. gwb.]

 2. adj oop, geopen [gwb.]

open source software
 1. n oopbronsagteware, opebronsagteware, naakware [alt oopware. sagteware waarvan die ongekompileerde bronkode vrylik vir inspeksie en vir ontwikkeling beskikbaar is aan die publiek]

operating system
 1. bedryfstelsel [dg2 bedryfsisteem (ongewoon).]

operator
 1. operator, operateur, bewerking

option
 1. opsie [dg2. gwb.]

optional
 1. opsioneel [gwb.]

order form
 1. bestelvorm

origin
 1. n oorsprong [plek waar die materiaal geskep is. dg2 begin. gwb.]

 2. n bron [plek vanwaar die materiaal afgelaai is]

original poster (OP)
 1. <nuusgroepe> oorspronklike plaser (OP)

originate
 1. v ontstaan [dg2.]

outbox
 1. uitmandjie [lokaliteit van pos wat gestuur moet word]

outgoing message
 1. uitgaande boodskap

outline
 1. n raamwerk, skema [dg2 hooftrekke. drukkersterm. hoofpunte van 'n dokument. gwb buitelyn.]

 2. v skematiseer, skematies voorstel

 3. n buitelyn

 4. n hoofpunte van 'n dokument

 5. v skets

outline level
 1. n skemavlak

outline master
 1. skemameester

output
 1. afvoer

package
 1. <verkope> pakket [verskillende programme saam.]

 2. <netwerksein> pakkie

packet
 1. n pakkie [dg2 pakket. gwb.]

packet vector
 1. pakkievektor

page
 1. n bladsy [dg2 blad, pagina. gwb.]

 2. <bedryfstelsels> n bladsy ['n vaste grootte van data wat as 'n eenheid in geheuebestuur gemanipuleer word.]

page break
 1. bladsybreuk, bladknip [kode in woordverwerking wat plek van nuwe bladsy aandui]

page frame
 1. <bedryfstelsels> bladsyraam [vaste grootte eenhede waarin die primêre geheue verdeel word om die in- en uitlaai van bladsye (dataeenhede) te vergemaklik.]

paging
 1. <bedryfstelsels> bladruil

palm computer
 1. handrekenaar

palmtop
 1. Kyk #palm_computer

paper
 1. n papier

paper size
 1. n papiergrootte

paragraph
 1. paragraaf [gwb.]

parallel port
 1. parallelpoort, parallelle poort

parameter
 1. parameter [dg2 fopparameter, fopveranderlike, formele parameter. gwb.]

parent directory
 1. n moedergids [Die gids wat die lêers of gidse onder bespreking bevat.] "The relative links in subpages on the website refer to their parent directory." / "Die relatiewe skakels in subblaaie op die webblad verwys na hul moedergids." (1999-12-06)

parity
 1. pariteit

parse
 1. verdeel, opdeel, opbreek, ontleed, parseer

parse tree
 1. verdelingsboom, verdeelboom, opdeelboom

parser
 1. verdeler, struktureerder

partial name
 1. broknaam, gedeeltelike naam

passphrase
 1. wagwoord

password
 1. wagwoord [dg2 kenwoord, slotwoord, sleutel. gwb.]

paste
 1. plak

patch
 1. <programmering> v lap, laslap, pleister [dg2 regstelling, korreksie, bywerking. 'n Stel klein veranderings (korreksies of aanpassings) aan bronkode. Normaalweg geskied die integrasie met die bestaande kode outomaties. gwb.] "Die gelapte weergawe van die bediener is meer stabiel." / "The patched version of the server is more stable."

pay-as-you-go access
 1. betaal-soos-jy-gebruik-toegang

peer-to-peer network
 1. <netwerke> n eweknienetwerk ['n netwerk waarin al die rekenaars in gelyke mates as beide kliente en bedieners van mekaar optree.] "Kragtige mikrorekenaars met groot storingskapasiteite word dikwels in eweknienetwerke saamverbind." / "Powerful microcomputers with large storing capacities are often linked together in a peer- to-peer network."

percentage (%)
 1. persentasie (%)

performance
 1. werkverrigting

peripherals
 1. randapparatuur, randapparaat [gwb randtoestelle.]

personalisation
 1. verpersoonliking, personalisering

personalise
 1. verpersoonlik, personaliseer [gwb.]

personalised
 1. verpersoonlik, gepersonaliseer

phone line
 1. telefoonlyn

phreaking
 1. <kraak, telefonie> v foonvroetel [Om informasie oor telefoonnetwerke uit te snuffel met die oogmerk om ongemagtigde toegang of gebruik te bewerkstellig] "Danksy foonvroetelary hoef ek nooit geld in te gooi by 'n tiekieboks nie." / "Thanks to phreaking never need to put money in a coin-operated phone."

 2. (AntiOnline's Phreaking Box Archives #http://www.antionline.com/archives/text/_phreaking_boxes/) (1999-12-09)

picture
 1. n prent [dg2 beeld. gwb.]

ping
 1. pieng

pipe
 1. (v) pyp

pipe character
 1. pypkarakter [|]

pixel
 1. <grafika> pixel, beeldelement, pel [etim EN picture element. gwb EN pel. Dit is een van die derduisende kolletjies waaruit rekenaargrafika opgebou is.] "Rekenaarskerms met individueel-aanspreekbare pixels het verbeterde grafikamoontlikhede" / "Computer screens with individually addressable pixels have enhanced graphic capabilities."

 2. (1999-12-06, 2000-07-01)

place holder
 1. n plekhouer

plaintext
 1. skoonteks [teks sonder beheerkarakters]

platform
 1. platform

plotter
 1. stipper [alt plotter.]

plug in
 1. v inprop, insok

plug into
 1. koppel, aanlê

plug-in (plug-in program)
 1. <toepassings> n inprop, inpropprogram [Derdeparty sagteware wat funksionaliteit by 'n groter program byvoeg. Gewoonlik nie alleenstaande nie.] "Kai skryf inprop-programme vir Photoshop." / "Kai writes plugins for Photoshop." (1999-12-02)

point of presence (PoP)
 1. toegangspunt (TGP), inbelpunt (IBP)

pointer
 1. wyser [Die muispyltjie. dg2. gwb.]

polite
 1. <indeksering> adj manierlik, goed gemanierd [Beskrywend van 'n soekgogga wat tot 'n gegewe groot mate probeer om die geïndekseerde bediener nie onnodig te pla met soorte versoeke wat op daardie bediener onwelkom sou wees nie. Onmanierlike versoeksoorte kan o.a. insluit om instruksies van robot.txt- en robot-metamerkers te ignoreer, om te veel versoeke in 'n kort tydperk te stel, of om ongewenste versoeke te stuur vir bepaalde lêertipes, gidsdieptes of sirkelhiperskakelings.]

poor rank
 1. <indeksering> swak lysrang, swak ordening

pop-up menu
 1. opspringkieslys

port
 1. <apparatuur> n poort [fisiese prop, meestal agterop 'n rekenaar waaraan randapparatuur soos 'n muis of sleutelbord gekoppel word.] "The serial, parallel, PS/2 and USB-ports are examples of ports on a PC." / "Die serie-, parallel-, PS/2- en USB-poorte is voorbeelde van poorte op 'n PC."

 2. <programmering> n poort [Program wat die produk is van 'n poort-proses.] "People assume that a port will not perform as well as a program that was developed natively on a platform." / "Mense neem aan dat die werkverrigting van 'n poort nie so goed is soos 'n program wat plaaslik op 'n platform ontwikkel is nie."

 3. <programmering> v poort, porteer [Proses waarvolgens bronkode wat oorspronklik vir een platform geskryf is, maar aangepas is om 'n ander platform te kompileer en werk.] "The company is porting its Windows application to Linux" / "Die maatskappy poort hulle Windows-toepassing na Linux."

 4. <netwerke> n poort [Netwerkkonneksie in 'n TCP/IP omgewing] (1999-12-22)

port scan
 1. <netwerke> v poortskandering (akad), poortmoer (inf) [Skandering van 'n ander werkstasie of bediener se TCP en UDP poorte om te bepaal watter poorte beskikbaar is vir verbindings. Word meestal gedoen om sekuriteitsgate te soek] (1999-11-29)

portal site
 1. n poort-webtuiste, poort-webwerf, poort-webruimte

 2. n toegangspoort

portrait
 1. portret, regop [gwb EN portrait form, AF regopvorm.]

post
 1. <bbs/forum> v plaas

 2. <bbs/forum> n plasing, boodskap

post office protocol
 1. Kyk #POP3

postfix notation
 1. <wiskunde> n agtervoegnotasie, Poolse notasie [rekenkundige notasie waar die operasiemerkers (bv vermenigvuldig, verdeel, optel, aftrek, ens) direk op die operateurmerkers (bv getalle, wisselpunte, ens) volg. Ook genoem "Poolse notasie", uitgevind deur die Pool Jan Lukasiewicz.] "Sommige ouer wetenskaplike rekenaartjies gebruik agtervoegnotasie, bv 1 1+ =2." / "Some older calculators use postfix notation, eg 1 1+ =2."

 2. Kyk ook #infix_notation

postmaster
 1. posmeester

pound (#)
 1. #hash

pound (£)
 1. pond (£)

power supply unit
 1. <hardeware> kragboks, kragbron

power user
 1. n kraggebruiker, kundige gebruiker ['n Gebruiker wat baie veeleisend of baie kundig en baie vaardig met die rekenaar omgaan.]

ppm (pages per minute)
 1. bpm (bladsye per minuut)

pre-installed
 1. vooraf geïnstalleer

precaution
 1. voorsorg, voorsorgmaatreël

preempt
 1. <bedryfstelsels> afruk, wegneem

preference
 1. voorkeur

preloaded
 1. vooraf gelaai [gwb vooruitgelaai.]

prerelease version
 1. <programmering> voorvrysteluitgawe

 2. Kyk ook #beta

press
 1. v druk

preview
 1. n voorskou [dg2. gwb.]

 2. v voorskou

print
 1. druk

print preview
 1. drukvoorskou

print spreed
 1. drukspoed, druktempo [dg2.]

printer
 1. drukker [dg2. gwb.]

printer setup
 1. drukkersopstelling

printer speed
 1. drukspoed [dg2.]

printing
 1. n drukwerk

printout
 1. drukstuk [alt uitdruk, by sommige afbeveel. dg2 druklys, druksel. gwb EN print out.]

privacy
 1. privaatheid

process
 1. n proses [dg2. gwb.]

 2. v verwerk [dg2 prosesseer. gwb.]

processed
 1. adj verwerk

processing
 1. n verwerking

processor
 1. verwerker [dg2 prosesseerder, prosessor (mens).]

prompt
 1. n por [Die teks wat verskyn om aan te dui dat die #shell gereed is vir invoer. dg2 aanporboodskap, porboodskap. gwb.] "My por-teks sluit informasie oor die omgewing in." / "My prompt contains information about the #environment." (1999-11-19)

property
 1. n eienskap, kenmerk [dg2. gwb.]

 2. n eiendom, besitting [dg2.]

proportional font
 1. proporsionele font, proporsionele lettertipe

protocol
 1. protokol

proxy
 1. n volmag

proxy server
 1. n instaanbediener (1999-11-19)

public access
 1. openbare toegang

public key
 1. openbare sleutel, publieke sleutel

public-domain software
 1. publieke programme [alt openbare programme, openbare sagteware. dg2 programmatuur in openbare besit, sagteware in openbare besit, openbaar beskikbare programmatuur.]

publish facility (publishing facility)
 1. publikasiefasiliteit

publisher
 1. uitgewer

purge
 1. n skoonmaak [Vee lêers of items wat as geskrap gemerk is uit.] "You may purge your database to recover space freed by deletions." / "Jy behoort jou databasis skoon te maak om ruimte wat bevry is deur skrappings te herwin." (1999-11-04)

query
 1. n bevraging [dg2 vraagteken. gwb.]

 2. n navraag

queue
 1. n tou [dg2 wagtou, volgtou. gwb.]

 2. v toustaan, wag [dg2. gwb.]

quickstart guide
 1. woerts-warts-gids

quit
 1. 1. v eindig, geëindig, stop [van 'n taak.]

 2. 2. v afsluit, verlaat [van 'n program.]

race condition
 1. <bedryfstelsels> wedrentoestand, rentoestand

radio button
 1. klinkknoppie [tbt. alt skakelknoppie.]

rank
 1. <indeksering> v orden, lysrang gee

ranking
 1. <indeksering> n lysrang, ordening [hoe goed 'n dokument vaar in 'n soektog na sleutelterme in die dokument.]

 2. Kyk ook #positioning

rate
 1. tempo [bv baud.]

re-send
 1. n herpos, tweede pos (derde pos, ens)

 2. v weer stuur, weer pos, herstuur, herversend

readme
 1. n leesmy [Generiese term vir kortbegrip wat data- of programlêers vergesel. Vertaling is opsioneel.] (1999-11-19)

real time
 1. <programmering> adj intyds(e) [dg2 EN real-time, AF reëletyd=. gwb. Wanneer 'n program vinnig genoeg is om by te bly by die toestande in die buitewêreld waarop dit veronderstel is om in te werk of te reageer] "Sunsat se aanboordrekenaar moet intydse aanpassings aan die antenna-oriëntasie aanbring." / "Sunsat's onboard computer has to execute realtime adjustments to the antenna orientation."

 2. Kyk ook #runtime (1999-12-07)

realtime
 1. #real_time

recycle
 1. v hersikleer [gwb hergebruik.]

recycle bin
 1. herbruikblik, herwinblik [alt prutpot, asblik.]

recycled
 1. adj hergesikleer

redirect
 1. v aanstuur, deurstuur [Wanneer 'n versoek van 'n kliënt deur 'n bediener herroeteer word na 'n ander bron of bediener.] "We do an external HTTP redirect for all non-canonical URLs to fix them in the location view of the Browser and for all subsequent requests." / "'n Eksterne HTTP aanstuur word gedoen vir alle niekanonieke URLs, om hul voorkoms in die Blaaier se plek-wyser en vir alle volgende versoeke te korrigeer." (1999-10-28)

redo
 1. herdoen

redundancy feature
 1. <hardeware> oortolligheidfunksie ['n komponent wat nie broodnodig is nie, maar wat handig te pas kom wanneer ander komponente breek.]

reengineer
 1. hergenieer
 2. Kyk ook #reverse_engineer

refactoring
 1. herfaktorering, herskikking

reference
 1. verwysing

refine
 1. verfyn

refinement
 1. verfyning [dg2. gwb.]

refresh
 1. verfris

regex
 1. #regular_expression

registered to
 1. geregistreer in X se naam, geregistreer in naam van [alt geregistreer aan.]

regular expression
 1. <programmering> n stringpatroon-uitdrukking, regex [Standaard metode om komplekse soekkriteria uit te druk. Word veral in tale soos Perl, Python en Javascript gebruik. Ook in bekende nutsprogramme soos awk en grep. Is deel van die POSIX standaard] "Gebruik /\d?/ om alle lyne wat met syfers begin te onttrek" / "Use /\d?/ to retrieve all lines starting with a digit"

reliable
 1. betroubaar

reload
 1. herlaai

remail
 1. kyk #re_send

remailer
 1. herverspreider

render
 1. <grafika> v verbeeld, lever [Om 'n vektor- voorstelling (dikwels van 'n poligoon) om te sit in 'n beeld saamgestel uit pixels.] "Die nuwe 3D Max kaart verbeeld 3 miljoen poligone per sekonde." / "The new 3D Max card renders 3 million polygons per second." (1999-12-02)

reply
 1. v antwoord

 2. n opvolgboodskap

request for comment
 1. kommentaarversoek

require
 1. vereis

requirement
 1. vereiste, verwagting

resend
 1. kyk #re_send

reset form
 1. <grafiese koppelvlak> v doen oor, doen weer, herstel vorm [Byskrif by 'n knoppie wat gedruk word om al die ingevulde velde van 'n webvorm weer leeg te maak.]

resize
 1. v grootte verstel

resizing
 1. n grootteverstelling

restart
 1. v herbegin, oorbegin, weer begin, laat weer loop

restoration
 1. n herstel, herstelwerk

restore
 1. v herstel [dg2 terugstel. gwb.]

restored
 1. adj herstel

return
 1. n terugkom [dg2 terugkeerinstruksie, terugopdrag. gwb.]

 2. v terugstuur [dg2 terugkeer.]

return address
 1. terugstuuradres [dg2 terugkeeradres. gwb.]

return screen
 1. n terugkomskerm

revenge spam
 1. <strooipos> n strooiwraak, varkwraak [die metode om 'n slagoffer se besonderhede beskikbaar te stel sodat dit lyk of die persoon 'n strooiposser is, sodat mense wat anti-strooipos is, en daardie slagoffer optree.]

 2. Kyk ook #spoof_mail

reverse engineer
 1. teruggenieer, demonteer en rekonstrueer, ontmantel
 2. Kyk ook #reverse_engineering

reverse engineering
 1. teruggeniëring, omgekeerde ontwikkelingwerk, demontering en rekonstruering, ontmanteling; dekompilering, truwaartse ontwerp

right-aligned
 1. <teksformaat> adj regshaaks, haarhaaks, regsgerig

right-click
 1. regskliek, regsklik [Taalkommissie verkies "klik".]

roll out
 1. <bestuur> v uitrol, implimenteer [Grootskaalse implimentering van 'n groot projek.]

root directory
 1. n stamgids, wortelgids [Die gids in 'n lêerstelsel waarvan alle ander gidse subgidse is.] "The root directory branches into eight subdirectories." / "Die stamgids vertak in agt subgidse." (1999-11-04)

root partition
 1. wortelpartisie

root window
 1. <gebruikerskoppelvlak> n moedervenster, basisvenster Die heel eerste venster wat in die grafiese koppelvlak geskep word. Alle ander vensters en hulptuie, sigbaar en onsigbaar is kinders van hierdie venster] (1999-12-14)

rot13
 1. rot13

round brackets (( ))
 1. hakies, ronde hakies

router
 1. <netwerke> roeteerder, versender

rules
 1. reëls

run
 1. loop, laat loop [bv laat loop 'n program. dg2 uitvoer. gwb.]

running footer
 1. loopvoetreël, loopvoet

running header
 1. loopkopreël, loopkop

runtime
 1. <programmering> adj intyds [Terwyl of wanneer 'n proses uitgevoer word.]

 2. <programmering> n looptyd [Terwyl of wanneer 'n proses uitgevoer word] "Die taal van die gebruikerskoppelvlak kan tydens looptyd verander word." / "The language of the user interface may be changed at runtime."

 3. Kyk ook #real_time (1999-12-07)

save
 1. v stoor "My rekenaar toor my gestoorde data sommer heel weg, dan is ek verstoor oor die getoorde stoorvermoëns van my rekernaar."

scan (scanning)
 1. 1. n skandering, inskandering, aftasting [deur 'n toestel. dg2 tasting.]

 2. 1. v inskandeer, skandeer, aftas [masjinaal. dg2 aftas, tas. gwb.]

 3. 2. v deursoek, ondersoek [van 'n gids of lys.]

scanner
 1. skandeerder, aftaster [toestel. dg2 taster, brontaster, leksiese ontleder. gwb.]

schedule
 1. skedule

scratch space
 1. kladarea, werkarea

screen capture
 1. n skermkiekie

screen dump
 1. n skermstorting

screen saver
 1. n sluierskerm, skermbewaarder, skermwag, skermskut

script
 1. skrip

scroll
 1. v glylees, rollees, gliplees, rol [dg2.]

scroll bar
 1. rolstaaf

scroll down
 1. v afrol [dg2. gwb ondertoe rol.]

scroll up
 1. v oprol [dg2. gwb boontoe rol.]

search
 1. n soektog [dg2 soeking. gwb.]

 2. v soek [dg2. gwb.]

search box
 1. soekhokkie, soekblokkie

search button
 1. soekknoppie

search command
 1. soekopdrag

search criteria
 1. soekkriteria

search engine
 1. soekprogram

search report
 1. soekverslag

search result
 1. soekresultaat

search word
 1. soekwoord [gwb.]

secure
 1. v beveilig, dig

 2. adj veilig, dig, beveiligde

secure system
 1. veilige stelsel, gesekerde stelsel

secured
 1. adj beveilig

security
 1. n sekuriteit [dg2 beveiliging, sekering. gwb.]

self-extracting
 1. selfuitpakkend

send
 1. v verstuur, stuur [dg2 versend. gwb.] "If you're done writing, send the mail." / "As jy klaar geskryf is, verstuur die berig." (1999-10-28)

sent
 1. n verstuurde pos [Die algemene naam vir die bergplek van reeds-verstuurde pos.] "Move all your own mails into the sent folder." / "Skuif al jou eie boodskappe na die verstuurde pos gids toe." (1999-10-28)

sent box
 1. gestuurdeposmandjie [lokaliteit van afgestuurde pos]

separator
 1. #delimiter

serial port
 1. seriepoort [gwb seriële poort.]

server
 1. n bediener ['n Rekenaar op 'n netwerk wat sekere dienste beskikbaar stel aan ander rekenaars. gwb.] "Die drukker-bediener se tou is geblokkeer." / "The printer server's queue is blocked." (1999-11-19)

service provider
 1. diensverskaffer

set
 1. n stel [bv 'n stel instruksies. dg2 versameling, kolleksie, aggregaat. gwb.]

 2. v instel [dg2 stel. gwb.]

set up
 1. v opstel [dg2 oprig, inrig. gwb.]

setting
 1. n instelling [dg2.]

setup
 1. n opstelling [bv van 'n rekenaar. dg2 oprigting, inrigting. gwb.]

 2. n opset [bv van 'n sakedepartement]

share
 1. <netwerke> v saamdeel [om 'n netwerkhulpbron beskikbaar te stel sodat ander gebruikers dit ook kan benut, of om 'n netwerkhulpbron wat deur iemand anders beskikbaar gestel is, saam met ander gebruikers te benut.]

shareware
 1. deelware, deelprogrammatuur

shebang-line
 1. <programmering> n klapreël ['n Rëel wat lyk soos: #!/usr/bin/perl of #!/bin/sh aan die begin van 'n 'script'. Dit spesifiseer die interpreteerder waardeur die daaropvolgende kode uitgevoer moet word, hetsy 'n dop soos 'bash', 'tcsh' of 'ksh' ('/bin/sh' is gewoonlik 'n skakel (#symlink) na die stelseldop) of 'n taal soos #Perl__http://www.perl.org_, #Python__http://www.python.org_, #Rexx__http://www.rexxla.org_ of vele ander. 'n # word 'n 'hash'-karakter genoem, en 'n ! word 'n 'bang' genoem: vandaar 'shebang'.] (1999-12-07)

shell
 1. n dop, tolk ['n Proses wat aan die gebruiker 'n koppelvlak tot die bedryfstelsel bied, sodat die gebruiker ander prosesse kan inisieer of staak, hul afvoer aan 'n bepaalde vertoon- of afvoereenheid kan rig, die lêerstelsel kan administreer, en sy vorige invoere kan redigeer.] (1999-12-06)

 2. Kyk ook #system_shell

shortcut
 1. n kortpad

 2. v kortpad vat

show
 1. v vertoon

 2. Kyk ook #hide

 3. Kyk ook #expand, #collapse

shutdown
 1. <beheerstelsels> n afsluit [Om 'n stelsel op 'n sistematiese basis te bring tot op 'n punt waar dit veilig afgeskakel kan word] (1999-12-20)

sibling
 1. genoot, sibbe [mv sibbes]

sign off
 1. uitteken
 2. Kyk ook #log_out

signature
 1. n volgreëls, stempel, naskrif [alt handtekening, naamtekening. Teks wat (dikwels outomaties) onderaan e- pos gevoeg word om die boodskap te kontekstualiseer.] "Bram's signature includes random Monty Python quotes." / "Bram se stempel bevat lukrake Monty Python aanhalings." (1999-12-06)

siliconnaire
 1. silikonnêr [etim EN silikon + millionnaire. 'n Persoon wat 'n miljoenêr geword het met 'n webbesigheid.]

simplified address
 1. <e-kommunikasie> eenvoudige adres, kort adres

single mode
 1. enkelmodus

singleton
 1. <oo-programmering> enkeling

sink
 1. <javaprogrammering> bestemming

 2. kyk ook #source

site
 1. <web> werf, tuiste, ruimte, webplek [versameling hiperteksbladsye.]

 2. <netwerk> perseel, plek, ruimte, werf [subgids op 'n netwerk wat lêers bevat.]

site architecture
 1. werfargitektuur

sitemap
 1. <internet> n werfkaart, navigasiekaart, werfuitleg, padvinder ['n Skematiese voorstelling - grafies of teks - van die inligting op 'n webwerf. Skakels na verskillende bladsye is integraal.]

size
 1. n grootte [gwb.]

skeleton code
 1. skeletkode

skim
 1. v vlugsoek

 2. v dobber, dobbersoek

skin
 1. <grafiese koppelvlak> n vel, baadjie, omslag ['n gebruikerdoelmaakbare aanpassing van 'n enkele koppelvlakelement, gewoonlik die witspasie rondom bestaande knoppies en gewels.]

slash
 1. skuinsstreep, vooroor skuinsstreep [dg2 solidus, virgule. gwb. RSG per.]
 2. Kyk ook #backslash

small caps
 1. n klein hoofletters, klein kapitale

 2. n klein bokas

smart card
 1. slimkaart, knapkaart

smarts
 1. <heuristiek> selfleerslimmighede

smiley
 1. n glimlag [di 'n emotikon. 'n 'Prentjie' gemaak van ASCII-karakters, om gevoelsnuanses oor e-pos te probeer oordra. Mens bekyk hulle sydelings -- die dubbelpunt is ie ogies. Voorbeelde is:

 2. Smile :) glimlaggie

 3. Smile :) knipoog

 4. ;> skertsende knipoog

 5. Sad :( ontevrede

 6. :.( in trane ] (1999-12-07)

snailmail
 1. sloerpos, slakkepos, slakpos [pos wat op die
 2. tradisionele manier versend word, in plaas van elektronies.]

snapshot
 1. <betatoetsing> bougreep [alt kiek, kiekie.]

 2. <grafika> kiekie, kiek

sniffer
 1. snuffelaar

software
 1. programme, programmatuur [alt sagteware. dg2 sagteware spreektaal). gwb.]

solid state memory
 1. vastetoestandgeheue
 2. Kyk ook #flash_memory

sound card
 1. klankkaart

source
 1. <javaprogrammering> bron

 2. kyk ook #sink

source code
 1. oorsprongtaal, brontaal [van 'n gekompileerde program.]
 2. bronskrif [van 'n gekompileerde markeertaal.]

source directory
 1. n brongids

 2. Vergelyk #target_directory (1999-11-04)

space bar
 1. spasiebalk [dg2. gwb EN skip bar.]

spam
 1. <kommunikasie> n spam, varkpos, geraaspos, sproeipos [1. irriterende nierelevante nuusgroepboodskappe. irriterende nuusgroepboodskappe wat herhaaldelik gestuur word. Nierelevante nuusgroepboodskappe wat van meer relevante nuusgroepe af gekruispos word. onaangevraagde internetkommunikasie. Onaangevraagde kommersiele internetkommunikasie.]

 2. Kyk ook #junk_mail

 3. v sproei, bestook

spam detector
 1. <indeksering> strooiklikker [alt spamfilter, spamverklikker. 'n Funksie in 'n soekenjin se sagteware wat strooilading-metodes uitsnuffel en daarvoor penaliseer.]

spamdexing
 1. <indeksering> strooilading, strooideksering, besousing [etim EN spam + indexing.]

spamming
 1. bestoking

speech bubble
 1. <koppelvlak> praatruitjie, spraakruitjie, spraakkassie

 2. Kyk ook #bubble

spelling tester
 1. spelkyker, speltoetser, spelklikker, spelnasiener

spellingchecker (spelling checker)
 1. Kyk #spelling_tester

spelltester
 1. Kyk #spelling_tester

spider
 1. <soekenjins> spinekop, kruipers [alt. snuffelaars.]

splash screen
 1. splatskerm ['n webbladsy, wat 'n hiperteksstelsel voorafgaan, waarop daar geen nuttige inligting of verdere skakel is nie behalwe 'n korporatiewe beeld en 'n skakel na die hiperteksselsel.]
 2. splatbeeld, logobeeld, logoskerm ['n prentjie met die program se logo en ander inligting wat verskyn in die paar sekondes voordat die program laai. Gewoonlik 'n reghoekige prentjie en kleiner as die skerm, maar gewoonlik altyd bo-op ander vensters.]
 3. splatskerm, dwangskerm, dwangblad, tussenblad ['n web bladsy met 'n advertensie op, wat laai en 'n paar oomblikke vertoon voordat die webblaaier aangestuur word na die verlangde bladsy.]

spoof
 1. <indeksering> v spoef, flous

 2. Kyk ook #spamdexing

spoof mail
 1. <rekenaarsekuriteit> sluikpos, mompos, vermomde e-pos ['n E-posboodskap wat so aangepas is dat dit lyk of dit van 'n ander afsender afkomstig is as wat werklik die geval is. Sodanige aanpassing kan gebruik word om weerwraak op 'n onskuldige persoon te laat plaasvind, of om handelsgeheime by onoplettende e-poslesers te steel.]

 2. Kyk ook #revenge_spam

spreadsheet
 1. n ontledingstaat, spreitabel, spreistaat [dg2 spreiblad. gwb werkstaat. alt sigblad.]

spyware
1. spioenware [sagteware wat nielegitiem inligting oor die gebruiker aan 'n derde party verskaf sonder dat die gebruiker daarvan bewus is; 'n soort trojaanse perd.]
 1. Kyk ook #trojan_horse

square brackets ([])
 1. blokhakies, vierkantige hakies ([])

stack
 1. <datastrukture> stapel

 2. <netwerktopografie> stapel [versameling protokols.]

 3. Kyk ook #layer

stack processor
 1. stapelverwerker

start page
 1. beginbladsy

start up
 1. v laai, selflaai

 2. n laaifunksie

starvation
 1. <bedryfstelsels> verhongering

stationary user
 1. stasionêre gebruiker

stiffy
 1. stiffie

stop bit
 1. stopbis

storage medium
 1. stoormedium

streaming video
 1. <multimedia> stroomvideo

string
 1. string

style sheets
 1. stylbladnotasie, stylvelle, stylbaaie, stylbladsye

subdirectory
 1. n subgids [Enige gids wat laer af in die gidsboom hiërargie is as die stamgids.] " save my work in a subdirectory of my home directory." / "Ek stoor my werk in 'n subgids van my tuisgids." (1999-11-04)

subject (subject header)
 1. <e-pos> kop, onderwerpkop, onderwerpreël

subject field
 1. onderwerpveld, onderwerpreël
 2. Kyk ook #subject_line, #subject

subject line
 1. onderwerpreël
 2. Kyk ook #subject_field, #subject

submit a site
 1. dien webwerf in, meld webwerf aan

subscribe
 1. inteken, inteken op, inskryf
 2. kyk ook #unsubscribe

subscriber
 1. intekenaar [dg2 huurder.]

subscriber identification module (SIM)
 1. intekenaaridentifikasiemodule (SIM) [EN akkr SIM. 'n Soort slimkaarttoepassing.]

subscription
 1. n intekening

 2. n intekengeld

subscription fees
 1. intekengeld

subshell
 1. subdop

substring
 1. substring

suite
 1. suite [verskillende programme saam.]

surf
 1. v ry, rondry, rondrits, rits, sweef op

surround echo
 1. <multimedia> n omringeggo

surround mixing
 1. <multimedia> n omringvermenging

suspend
 1. <energie besparing> v uitsit [Om aktiwiteit van 'n monitor, SVE of hardeskyf te staak om energie te bespaar] "Die monitor sal uitgesit word na 15 minute se onaktiwiteit" / "The monitor will be suspended after 15 minutes of inactivity" (1999-12-15)

swap drive
 1. <beheerstelsels> n ruilskyf ['n Skyfaandrywer waarop daar 'n ruilarea is] (1999-12-14)

swap file
 1. n ruillêer

swap memory
 1. <bedryfstelsels> n ruilgeheue [Die totale geheue beskikbaar uit niegeheue toestelle] (1999-12-14)

swap partition
 1. <beheerstelsels> n ruilpartisie ['n Hardeskyfpartisie waarop daar 'n ruilarea is] (1999-12-14)

swap space
 1. <beheerstelsels> n ruilarea, ruilspasie, ruilruimte ['n Toegekende area op 'n sekonderegeheuemedium wat gebruik word om die primere geheue van 'n rekenaar te vergroot]

switch
 1. <netwerke> n skakel, skakelbord, skakelapparaat, verdeelbord

symbolic link
 1. <bedryfstelsels> n simskakel, simboliese skakel ['n Merker in die lêerstelsel wat verwys na 'n lêer of gids wat elders in die lêerstelsel te vinde is] "Sorg dat /bin/sh 'n skakel is na die stelseldop." / "See that /bin/sh is a symlink to the #system_shell." (1999-12-07)

symlink
 1. #symbolic_link

syntax
 1. sintaksis [alt sintaks. dg2. gwb.]

syntax highlighting
 1. kyk #highlight

syntax hilighting
 1. kyk #highlight

sysop
 1. <netwerke> n sisop [etim EN system + operator.]

system shell
 1. <koppelvlak> n stelseldop [Die dop wat vir alle gebruikers op 'n stelsel beskikbaar is] "As jy 'n ander dop as die stelseldop verkies, verander jou .bashrc" / "If you prefer a different shell, rather than the system shell, change your .bashrc" (1999-12-07)

t9n
 1. translation [etim translation = t + 9 letters + n.]

tab
 1. <GUI-element> oortjie, gewel

 2. <tekselement> n keepkarakter, stootkeep, tabelkeep

 3. v keep

tag
 1. <markeertaal> n merker [alt etiket, plaatjie.]

 2. v kies, merk

 3. kyk ook #untag

tape
 1. <hardeware> n band [gewoonlik 'n magnetiese band waarop data gestoor word.]

target directory
 1. n doelgids

 2. Vergelyk #source_directory (1999-11-04)

taskbar
 1. taakbalk

template
 1. n sjabloon, profielvorm

temporary directory
 1. n tydelikelêer-gids [Gids vir tydelike lêers.] "The temporary directory is used as scratch space by all users, and is automatically cleared periodically." / "Die tydelikelêer-gids word deur alle gebruikers as kladarea gebruik, en word outomaties van tyd tot tyd skoongemaak." (1999-11-04)

teraflops
 1. Kyk #floating_point_operations_per_second__FLOPS_

terminal
 1. terminaal [dg2 terminaaleindpunt. gwb eindpunt.]

terminate
 1. <kommunikasie> termineer, beëindig

 2. <kabels> termineer

terminate-and-stay-resident (TSR)
 1. termineer maar sit reg (TSR)

test site
 1. n toetsruimte [op die skerm]

 2. n toetsplek [bv êrens op aarde]

text
 1. teks

the wild
 1. <krakers> daarbuite

thin client
 1. <netwerke> n dun kliënt, maerkliënt ['n Kliëntrekenaar op 'n netwerk wat slegs die nodigste programmatuur en apparatuur bevat, en die meeste van die dataverwerking aan 'n bedienerrekenaar oorlaat. Gewoonlik sonder CD-ROM en met baie min geheue en skyfspasie.]

thrashing
 1. <bedryfstelsels> spartel, sparteling

thread
 1. <kommunikasie> n rygdraad, gesprekslyn, storielyn, rafel [Direk opeenvolgende inskrywings in 'n elektroniese tekskommunikasiemedium waarvan die onderwerp van bespreking verwant is aan en direk aansluit by direkvorige inskrywings.] "Iemand het weer gevloek op die poslys en nou't dit in 'n lang rygdraad ontstaan oor wat toelaatbaar is op die lys al dan nie." / "Someone said a swear word on the mail list and it resulted in a long thread on what is or isn't permissible on the list."

 2. <bedryfstelsels> uitvoerdraad, draad

threading
 1. <bedryfstelsels> draadverwerking

three-d accelleration
 1. Kyk #3D_accelleration

thumb
 1. skuifblokkie [onderdeel van rolstaaf.]
 2. #thumbnail

thumbnail
 1. duimnaelskets [piepklein weergawe van 'n groter beeld.]

tilde
 1. tilde (~) [alt slangetjie.]

time out
 1. n tyd verstreke [dg2 tydsopskorting. gwb tydafsnyding.]

 2. v uittel

timed out
 1. adj uitgetel

title bar
 1. <koppelvlak> n titelbalk (1999-12-06)

title blend
 1. <gebruikerskoppelvlak> n titelversmelt, titelvermenging [kleurverandering van links na regs in die agtergrondkleur van 'n titelbalk] (1999-12-14)

to-do list
 1. taaklys

todo
 1. tedoen, moetdoen [Vertaling is opsioneel.]

toggle
 1. (v) verwissel, omswaai
 2. (n) swikskakel, wisselskakel

toner
 1. <drukwerk> n drukstof [Die poeier wat deur laserdrukkers en fotokopieërders aan die drukoppervlak vasgebrand word.] (1999-12-06)

tool (tools)
 1. gereedskap

toolbar
 1. <gebruikerskoppelvlak> n nutsbalk

 2. Kyk ook #menubar (1999-12-14)

top-down processing
 1. bo-na-onder verwerking, afwaartse verwerking [dg2 EN top- down, AF bo-af.]

touch
 1. <lêers, Unix> raak

touchpad
 1. n streelpaneel [Navigasiepaneeltjie wat reageer op vingeraanraking.] (1999-12-06)

tourist
 1. <irc> toeris, kanaalsteker [in kletskanale, iemand wat inloer, rondkyk en weer die kanaal verlaat.]

tower case
 1. <hardeware> toringkas ['n soort rekenaarkas wat nie plat lê nie maar regop staan soos 'n klein torinkie.]

trace route
 1. v roete naspoor

 2. n naspoorroete [die roete wat 'n pakkie van een rekenaar deur 'n netwerk heen na 'n ander rekenaar neem.]

track changes
 1. v speur wysigings na, spoor wysigings na, volg wysigings na

 2. v wys wysigings, wys redigering, hou wysigingsrekord

trailing
 1. slepende, naslepende

transfer
 1. n oorplasing [dg2 oordrag. gwb.]

 2. v oorplaas [dg2 oordra. gwb.]

transmit
 1. oorsend, versend

transparent image
 1. deursigtige beeld

trash
 1. rommel
 2. rommelmandjie, drommetjie, snippermandjie

traverse
 1. deurreis, deurstap, deurkruis ['n binêre-boom- datastruktuur kan op verskillende maniere deurstap word.]

tree
 1. <datastrukture> boom

 2. vloeidiagram

tree browser
 1. <koppelvlak> n voublaaier, gidsblaaier ['n Toepassing waarmee boomstrukture (soos lêergidse) in verskillende grade van detail bekyk kan word] (1999-12-09)

trigger
 1. sneller

trojan
 1. #trojan_horse

trojan horse
 1. <sekuriteit> trojaanse perd ['n ekstra funksie van 'n rekenaarprogram wat nie die voorgehoue hooffunksie van die program is nie, en waarvan die gebruiker gewoonlik nie bewus is nie.]

tutorial
 1. breiklas, groepklas, praktiese of private klas, studieklas, selfstudie

umlaut
 1. umlaut (bv ü) [skryfteken wat vokaalverandering aandui.]
 2. Kyk ook #diaeresis

uncomment
 1. (v) ontkommenteer
 2. kyk ook #comment

undelete
 1. herstel, ontskrap

under construction
 1. in aanbou

underline
 1. onderstreep

undo
 1. v herroep [bv 'n bevel.]

 2. v ongedaan maak [bv 'n dag se werk.]

unedited
 1. adj ongeredigeer

uniform resource locator (URL)
 1. bronadres (BA)

uninstall
 1. v ontinstalleer, oninstalleer, deïnstalleer

unique visit
 1. <lêeroordrag> unieke besoek ['n enkele aanvraag en redelik volledige aflaaiing van 'n webtekslêer deur 'n webblaaier. Verskillende maatskappye het verskillende maatstawwe om te bepaal watse soort besoek is uniek.]

 2. Kyk ook #visit

unlink
 1. ontkoppel [alt ontskakel.]
 2. Kyk ook #disconnect

unmatching
 1. adj ongelyke, niegelyke, ongepaarde

unmount
 1. <lêerstelsels> v ontheg [onkoppeling van 'n bestaande hegpunt, #mount_point]

 2. Kyk ook #mount (1999-12-14)

unshielded twisted pair (UTP)
 1. <netwerkkabels> onafgeskermde draadpaar ['n soort koperkabel waarvan die kabels gedraai is soos 'n draaikoeksister, waarvan daar nie 'n draadmaasbeskerming rondom die paar is nie]

unsubscribe
 1. afteken, subskripsie kanselleer, inskrywing kanselleer
 2. kyk ook #subscribe

unsupported
 1. nieondersteunde

untag
 1. ontkies, ontmerk
 2. kyk ook #tag

unzip
 1. v dekompakteer, uitpak

unzipper
 1. uitpakprogram

up-front moderated
 1. Kyk #forward_moderated

upgrade
 1. n opgradering [alt verbetering.]

 2. v opgradeer [alt verbeter. gwb.]

upgraded
 1. adj opgegradeer [alt verbeter.]

upgrading
 1. n opgradering [alt verbetering. gwb.]

upper case
 1. bokas, hoofletters [dg2.]

upwards
 1. <sagteware> adj nuwer, jonger, hoër [alt opwaarts.] "Hierdie werf is gemaak vir Netscape 3.0 en hoër." / "This site was designed for Netscape 3.0 and upwards."

user
 1. n gebruiker [Persoon of groep persone wat 'n rekenaarstelsel of -toepassing gebruik. dg2.] "A username is assigned to every user." / "Daar word 'n gebruikersnaam aan elke gebruiker toegeken." (1999-11-04)

 2. n gebruiker [Abstrakte 'persoon' waarvolgens toegangs- en gebruiksregte op 'n rekenaarstelsel toegeken word. gwb.] (1999-11-04)

user agent
 1. n gebruikersagent [Die program waardeur 'n toepassing vir 'n gebruiker bemiddel word.] "'n Blinde gebruiker lees die web met behulp van 'n spraakgebaseerde gebruikersagent." / "A blind user browses the #web using a speech-based user agent." (1999-12-06)

user id
 1. n gebruikerskode [Kode waardeur 'n gebruiker aan 'n stelsel geïdentifiseer word. dg2 gebruikerkenteken, gebruikeridentifikasie.]

 2. Kyk ook #user_name, #login_name (1999-10-29)

user name
 1. n gebruikersnaam [Naam waardeur 'n gebruiker aan 'n stelsel geïdentifiseer word.]

 2. Kyk ook #user_id, #login_name (1999-10-29)

uses relationship
 1. <objekgeorienteerde programmering> "gebruik"-verwantskap

 2. kyk ook #has_a_relationship

utility
 1. <programmatuur> n nutsprogram, nutsfunksie [Enige program of programfunksie wat nuttige, gewoonlik administratiewe take uitvoer of bemagtig. dg2. gwb.]

 2. Vergelyk #accessory

utility program
 1. #utility

uudecode
 1. uu-dekodeer (Unix to Unix decode)

uuencode
 1. uu-enkodeer (Unix to Unix encode)

valid
 1. geldig [gwb.]

vcard
 1. #electronic_business_card

vector
 1. <programmering> vektor

 2. Kyk ook #array

vending machine
 1. n verkoopoutomaat, muntoutomaat

video graphics adaptor (VGA)
 1. videografika-aanpasser (VGA)

video streaming
 1. Kyk #streaming_video

view
 1. n aansig

 2. v bekyk

viewer
 1. bekyker, beskouer

virtual
 1. virtueel, skynreëel, skynwerklik, amperreëel

virtual reality
 1. virtuele realiteit, skynrealiteit, skynwerklikheid, virtuele werklikheid, amperrealiteit

visit
 1. <lêeroordrag> besoek [die aanvra en redelik volledige aflaai van 'n webtekslêer deur 'n webblaaier.]

 2. Kyk ook #unique_visit

voice
 1. n stem [gwb spraak.]

voice mail
 1. stempos

voice print
 1. n stemafdruk [gwb spraakafdruk.]

voice recognition
 1. stemherkenning [gwb spraakherkenning.]

voice-recognition technology
 1. stemherkenningstegnologie

wack
 1. flap (vorentoeskuinsstrepie) [alt terug-skuinsstrepie.]
 2. Kyk #slash

watermark
 1. watermerk

web
 1. web

web browser
 1. #browser

web design
 1. webontwerp

web design application
 1. webontwerp-toepassing

web server
 1. webbediener

web site
 1. webwerf, webruimte, webtuiste [alt webplek, webblaai, webkoerant. 'n versameling hiperteksbladsye.]
 2. Vergelyk #home_page

webcam
 1. webkamera

webcast
 1. webbeeldsend
 2. kyk ook #webcam

webcasting
 1. v webuitsaai [Om 'n deurlopende inligting (soos TV- of radiouitsendings) oor die Internet uit te saai.] "Ons saai uit oor die web." / "We are webcasting it." "Daar was gisteraand 'n webuitsending." / "There was a webcast last night." (1999-11-19)

webmaster
 1. webmeester, werfmeester [etim web site master.]

widget
 1. handvatseltjie, geriefie, hulptuig, gui-element, koppelvlakelement, dingesie

wild card
 1. instaankarakter, troef (mv troewe), oorheersstring, wisselkaart ['n plekhouerkarakter wat alle ander karakters oorheers, oftewel, wat enige ander karakter kan verteenwoordig.]

window
 1. <koppelvlak> n venster [dg2. gwb. 'n Venster is 'n afsonderlike kykplek op 'n rekenaarskerm wat verskeie kykplekke toelaat as deel van 'n grafiese koppelvlak (#GUI). Vensters word beheer deur 'n venstermaker (#window_manager) as deel van 'n vensterstelsel (#windowing_system).] (1999-12-06)

window manager
 1. <koppelvlak> n venstermaker [Beheer die vertoning, oorvleueling, wisseling en ander aspekte van die vensters (sien: #window) waarin rekenaarprogramme vertoon word.]

 2. Kyk #windowing_system

windowing system
 1. <koppelvlak> n vensterstelsel ['n Stelsel om 'n rekenaar se vermoëns om grafiese afvoer te vertoon te deel tussen verskeie toepassings, soms ook oor netwerke heen (sodat ek byvoorbeeld 'n toepassing wat uitgevoer word op die rekenaar by my werk, tuis kan vertoon).] (1999-12-02)

wireless application protocol (WAP)
 1. draadloseapplikasieprotokol (WAP) [alt DAP.]

wizard
 1. <gebruikerskoppelvlak> n wysgeer, assistent, slimmerd, wysneus [Hulpprogram wat konfigurasie, instelling en skepping van 'n ander program of dokument vir die gebruiker vereenvoudig. Deens trold, DE Einrichtungs-Assistent.] (1999-12-14)

 2. slimkop ['n Persoon wat goed is met rekenaars] "He is a real wizard" / "Hy is 'n regte slimkop" (1999-12-14)

 3. baas, goëllaar, meester [eretitel van die stelseladministrateur] (1999-12-14)

word wrap
 1. woordvou, woordomvou, omvou, reëlafbreking, reëlverbreking

wordprocessing
 1. woordverwerking [dg2 EN wordprocessing (WP), AF woordverwerking (WV).]

wordprocessor
 1. woordverwerker [gwb.]

worksheet
 1. <sigblad> taakblad, werkstaat

worldwide web
 1. wêreldwye web

wristtop computer
 1. polsrekenaar

yank
 1. v kopieer, pluk [om te kopieer; etim Unix-sleng]

zip
 1. v kompakteer, inpak

zip code
 1. <sloerpos> poskode, amerikaanse poskode

zipped disk
 1. kompakskyf

zipper
 1. inpakprogram

zoo
 1. <krakers> dieretuin, proeftuin, proefplaas

AfrikaansTranslators/WAITTwoordeboek (last edited 2010-07-03 08:10:13 by 196)