ntfs_mount_with_utf8

 • Това е своеобразно HOWTO (за начинаещи) за монтиране на дял от твърд диск форматиран със NTFS (Windows XP) файлова система, съдържащ файлове/директории, чиито имена имат нестандартни символи (в това число символи на кирилица). Включени са два варианта - автоматично монтиране при зареждане на системата чрез /etc/fstab и "ръчно" само при нужда да бъде използван дяла - чрез командния ред.

  Командите въведаждани от командния ред започват със знака ">", който не се въвежда, а го използвам за да покажа че става въпрос за коменден ред.

1. Автоматично чрез /etc/fstab

1.1 За целта първо трябва да смените текущия потребител на root, това може да стане по два начина:

а) ако root акаунта е изключен (по подразбиране при ubuntu)

> sudo su 

След което системата пита за паролата на ТЕКУЩИЯ потребител и съответно я въвеждате.

б) ако сте си активирали root акаунта посредством > sudo passwd root

> su -

След което системата пита за паролата на ROOT потребителя и съответно я въвеждате.

1.2 Създавате директорията /windows/d/

> mkdir /windows
> cd /windows
> mkdir d

Можете да замените името на директорията d със съответната буква на дяла както е във Windows, напр. c ако е C: или f ако е F: и т.н.

1.3 Разбирате кой по ред е въпросния (NTFS) дял.

> fdisk -l

Виждате в края на кой ред пише HPFS/NTFS

Примерен списък с дялове (списъка върнат от > fdisk -l ):

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/hda1  *      1     549   4409811  7 HPFS/NTFS
/dev/hda2       550    4998  35736592+  f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5       550    3778  25936911  7 HPFS/NTFS
/dev/hda6      3779    4629   6835626  83 Linux
/dev/hda7      4630    4959   2650693+ 83 Linux
/dev/hda8      4960    4998   313236  82 Linux swap / Solaris

Дяла, който искам да монтирам (в случая) е:

/dev/hda5       550    3778  25936911  7 HPFS/NTFS

Това е D: във Windows, а /dev/hda1 е C:

1.4 Сменяте текущата директория на /etc/

> cd /etc

1.5 Стартирате любимия си текстов редактор (mcedit, pico, joe, vim) и заедно с това отваряте файла fstab

  > mcedit fstab
или > pico fstab
или > joe fstab

Примерен файл fstab:

# /etc/fstab: static file system information.
#
# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
proc      /proc      proc  defaults    0    0
/dev/hda6    /        ext3  defaults,errors=remount-ro 0    1
/dev/hda7    /home      ext3  defaults    0    2
/dev/hda8    none      swap  sw       0    0
/dev/hdc    /media/cdrom0  udf,iso9660 ro,user,noauto 0    0
/dev/hdb    /media/cdrom1  udf,iso9660 ro,user,noauto 0    0
/dev/fd0    /media/floppy0 auto  rw,user,noauto 0    0

1.6 На нов ред (под реда /dev/fd0...) добавяте следния ред

/dev/hda5    /windows/d   ntfs  ro,user,nls=utf8,uid=1000,gid=1000 0    0

Като /dev/hda5 сменяте със съответния зя вяс дял открит чрез > fdisk -l . Директорията /windows/d трябва да е същата, която създадохте в точка 1.2

1.7 Излизате от текстовия си редаткор като преди това записвате файла /etc/fstab

Вече си имате монтиран NTFS дял във /windows/d/ като при това дяла е добавен и в Места->Този Компютър във GNOME.

2. Монтиране от командния ред:

2.1 За целта трябва да сте сменили тикущия потребител на root (виж точка 1.1) и да замените /dev/hda5 със съответния за вас (виж точка 1.3)

> mount -o ro,user,uid=1000,gid=1000,nls=utf8 /dev/hda5 /mnt

Сега NTFS дяла е монтиран в /mnt.

HTH NK

BulgarianDocumentation/ntfs_mount_with_utf8 (last edited 2008-08-06 16:20:38 by localhost)