LoCo-organisering

Under utarbeidelse

Dette dokumentet er under utarbeidelse og det som er skrevet er forslag og ikke vedtak. Hvis noe er feil, slettes det og erstattes. Hvis det er et forslag, kommentarer, argumenter eller liknende, legges det til under det som allerede er skrevet, som kursiv fet og etterfulgt av ditt navn.

Som for eksempel dette... - Jo-Erlend Schinstad

Når dette dokumentet er "fullført", bør det legges til som en lenke under NorwegianTeam

Hva gjør Ubuntu Norge

Pressemeldinger, pressekontakt, brukerkontakt, rekruttering, drift, support… (skriv prosatekst her)

Målet med Ubuntu Norge er å samle norske brukere av Ubuntu å legge tilrette for at folk kan hjelpe, lære av hverandre og dele erfaringer. Et medlemskap i Ubuntu Norge medfører ingen forpliktelser, men gir enkel tilgang til nyttige verktøy som gir oversikt, hjelp og evne til å bidra med det man har tid, lyst og mulighet til. (Her bør vi ha en lenke til en wiki med oversikt over verktøy, SSO, etc)

Som et norsk Ubuntu lokalmiljø (LoCo) er det ønskelig å bidra til utvikling i Ubuntu, fra et norsk perspektiv. Det innebærer oversettelse av programvare til norsk, men også at vi bidrar til at norske nettsteder fungerer best mulig med Ubuntu. Et eksempel kan være at vi sørger for at NRKs nett-tv og -radio er godt integrert med Ubuntu, som er noe vi ikke kan forvente at det internasjonale miljøet vil prioritere, men som vil gjøre Ubuntu enda bedre for norske brukere.

For at vi skal nå frem til så mange som mulig, er det nødvendig at vi også når frem i pressen, sosiale medier, etc. Ubuntu Norge skal skrive artikler, utvikle pressemeldinger og videoer som bidrar til å skape interesse og ønske om å dele videre.

Trenger vi et styre/styringsgruppe

Før har vi hatt kontaktpersoner med varierende tid. Et definert styre hjelpe oss med:

 • Flere verv med flere ansvarsoppgaver
 • Definerte tidsrom for verv
 • Et styre kan jobbe sammen på vegne av gruppa uten at hele irc/mailliste trenger å være enig
 • Kanskje lettere å få økonomisk og annen støtte?
 • ++?

Poenget er vel mest å få definert ansvarsområder, som folk kan melde seg til. Det er ingenting i veien for at f.eks drift besørges av en gruppe, og at én i gruppa er ansvarlig, og da kanskje med i styret, om det er en definert styreoppgave.

Ansvarsområder

For at vi skal kunne vite nøyaktig hva som fungerer og hva som ikke fungerer, trenger vi tydelige ansvarsområder. Disse bør utvikles over tid, etterhvert som behov og muligheter blir synliggjort av miljøet og defineres her. Personer bør derimot ikke navngis i dette dokumentet, men bare konkretisering av roller, arbeidsoppgaver og ansvar.

Leder/Kontaktperson

En leder i Ubuntu Norge er en person som har signert Ubuntu Code of Conduct, og som har betydelig tid og vilje til å jobbe for miljøet. Lederens hovedoppgaver er:

 • Å sørge for at alle verktøy fungerer som de skal og er godt administrert.
 • Kommunikasjon internt i miljøet. (Dette må utdypes; kanskje i eget dokument)
 • Å samkjøre med andre lokalmiljøer, Ubuntu Community Team, Ubuntu LoCo Council, etc.

 • Å være tilgjengelig for presse og andre eksterne enheter.
 • Kalle inn til møter og annen virksomhet for å bygge et aktivt og velfungerende miljø.
 • Å fatte endelige beslutninger hvis/når det er uenighet i miljøet.
 • Andre ting som følger av Ubuntu Code of Conduct.

NorwegianTeam/Aktiviteter/LoCo-organisering (last edited 2012-11-21 16:41:46 by joerlend.schinstad)