Ubuntu-Afar

Qafar afat Ubuntu afeytissa hortak Wikî gali

Qafar afat Ubuntu afeytisaanam hebeltô numuh mare lem hinna. Kulli num gaba edde yassagallem duudah immay, inki'mmiy nagay yaaxigeenim faxximta tan. Toh macaay itte sin tekkek, toh Qafar afa.

  • Ubuntu akak iyyaanam macaay?
  • Qafar afah maca xiqtaamaay?
  • Tet maqnissoh maca faxximata?

Ubuntu akak iyyaanam

kombiiter qilmi kinni.

Qafar afah maca xiqtaanay

Qafar af, aki afittek kaxxih, kombiiteril geytime le, toh:

  • Feeraysiyyi caddol
  • Mablah caddol
  • Kawsiyyi caddol

Tet maqnissoh faxximtam

Afti dudda loonum faxximta. Qafar af kee Ingiliiz af inkih yaaxigeenim faxximta.

Ellecaboh faxximtam

Qafar isi af, aki afitteh innah kombiiter af kaa abtaama.


Eglâ Xiso

Ubuntu-Afar (last edited 2010-07-03 23:57:17 by c-68-55-108-45)