Books

Кнігі

Тутака зьмешчаны сьпіс кніг, якія могуць быць карыснымі для перакладальнікаў.

Асноўная літаратура

  1. В. К. Шчэрбін. Асноўныя этапы тэрмінатворчай дзейнасці // Тэрміналагічны зборнік "89—"90 / АН Беларусі. Тэрмінал. каміс., Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; Рэд. М. В. Бірыла, А. I. Жураўскі, Л. А. Антанюк. — Мн.: Навука і тэхніка, 1992. ISBN 5-343-00964-6
  2. Тэорыя і практыка беларускай тэрміналогіі / Арашонкава Г. У., Булыка А. М., Люшцік У. В., Падлужны А. І. ; Навук. рэд. А. І. Падлужны. — Мн.: Беларуская навука, 1999. ISBN 985-08-0317-7.
  3. Ангельска-беларускі слоўнік / Пашкевіч В. - Мн.: Выдавец Зьміцер Колас, 2006. ISBN 985-6783-15-1.

Дадатковая літаратура

  • кнігі і артыкулы Сцяцка.
  • руска-беларускі фізічны слоўнік (1999) пад яго ж рэдакцыяй.
  • артыкулы з галіны матэматыкі, фізікі, наогул натуральных навук, у БелСЭ

UbuntuBelarusianTranslators/Books (last edited 2008-08-06 16:32:03 by localhost)