Details

Inne ustalenia

Rodzaje komunikatów

Niby oczywiste, a jednak powstaje tutaj sporo błedów

success, ...succeeded - powodzenie, ...udane/powiodło się

failure, ...failed - niepowodzenie, ...nieudane/nie powiodło się

info - informacja

warning - ostrzeżenie

error - błąd

fatal error - błąd krytyczny

UbuntuPolishTranslators/Details (last edited 2008-08-06 16:31:47 by localhost)