Exemples

Síntesi de veu, exemples d'ús

Exemples d'ús de la veu catalana del Festival

Resum: Indiquem alguns exemples de com fer servir les veus catalanes, com llegir l'hora en veu alta, fer-la servir amb OpenOffice i amb Orca per llegir la pantalla, i com generar arxius de so. Per instal·lar i desinstal·lar les veus, veieu Com instal·lar la veu catalana del Festival

Cal que els arxius de text a convertir tinguin codificació latin-1

Veieu altres exemples a: http://www.talp.cat/festcat/download/LLEGEIX-ME

Segons l'opció que hem triat al pas anterior, ara tenim dues opcions:

Requisits

Cal haver instal·lat les veus, veieu Com instal·lar la veu catalana del Festival

Comprovació.

Per llegir en veu alta la frase hola mon, copiem al terminal la línia següent:

 $ echo hola mon | padsp festival --libdir /usr/share/festival --language catalan --tts

Llegir l'hora en veu alta

Per llegir l'hora en veu alta al terminal hi ha prou amb escriure la següent línia (Atenció: les 'cometes' abans i després de date... són accents, no cometes!!!):

echo "Són les `date +%k` hores, `date +%-M` minuts amb `date +%-S` segons." |padsp festival --tts --language catalan

Si volem, per exemple que ens digui l'hora en veu alta a les hores en punt hem de preparar un arxiu de text amb dues línies (Atenció: no hem de deixar cap espai a la primera línia, són aquí només per limitacions d'aquest wiki!!!):

# ! /bin/bash
echo "Són les `date +%k` hores, `date +%-M` minuts amb `date +%-S` segons." |padsp festival --tts --language catalan

Al desar l'arxiu anterior, és molt important triar la codificació ISO-8859-1 o ISO-8859-15, ja que si triem UTF-8, que és l'opció per omissió, el Festival no podrà llegir-ho, i donarà l'error 'LTS_Ruleset catala_downcase: no rule matches:'.

posem que l'anomenem digueshora.sh

De nou al terminal fem:

crontab -e

i afegim a l'arxiu de programacions la línia:

0 * * * * bash [ruta]/digueshora.sh

on hem de substituir [ruta] per la ruta absoluta on hem desat l'arxiu digueshora.sh.

No oblidem desar fent Crl+O, abans de sortir amb Ctrl+X

Una altra opció sense els minuts és:

echo "Són les `date +%k` hores, i `date +%-M` minuts." |padsp festival --tts --language catalan

Per que digui les hores amb quarts, podríem fer alguna cosa així (us animem a millorar-ho):

hora=`date +%-I`
hora_seg=$(echo "scale=0; $hora+1" | bc)
if [ "$hora_seg" -eq "13" ]; then hora_seg="una"; fi
minuts=`date +%-M`
case $hora in
    0 ) xe_hora="Són les dotze" ;;
    1 ) xe_hora="És la una" ;;
    2 ) xe_hora="Són les dues" ;;
    * ) xe_hora ="Són les $hora";;
esac
case $minuts in
    0 ) xe_minuts="" ;;
    * ) xe_minuts=", i $minuts minuts.";;
esac
case $minuts in 
    15 ) xerra="És un quart de $hora_seg." ;;
    30 ) xerra="Són dos quarts de $hora_seg." ;;
    45 ) xerra="Són tres quarts de $hora_seg." ;;
    * ) xerra="$xe_hora$xe_minuts" ;;
esac
echo $xerra |padsp festival --tts --language catalan

Possibles millores:

* Que digui "d'una', en lloc de "de una", o "Són dos quarts i cinc", "Són dos quarts i 3 minuts",...

Extensió per a OpenOffice

Read Text és una extensió per a OpenOffice que permet llegir el text seleccionat. Un cop instal·lades les veus segons les instruccions anteriors, podem instal·lar Read Text com qualsevol altre extensió (al menú 'Eines' | 'Gestor d'extensions...' | 'Afegeix...' 1) i funciona directament amb les veus catalanes.

Com llegir la pantalla amb Orca

Per instal·lar l'Orca, copiem al terminal la línia següent:

 $ sudo apt-get install orca

Amb el menú Aplicacions | Accés universal | Lector de pantalla i ampliador Orca

El primer cop caldrà triar les opcions de configuració, responen unes preguntes al terminal. Es pot canviar la configuració inicial fent orca --text-setuporca --text-setup. Un cop contestades les preguntes, que es llegeixen en veu alta, apareixerà aquesta finestra:

../imatges_OrcaCA.png

Anem a Preferències i a la pestanya Pronúncia triem:

../imatges_OrcaPreferenciesCA.png

Síntetitzador de pronunciació: Festival GNOME Speech Driver

Persona: triem una de les veus catalanes que heu instal·lat

Com fer arxius de so (wav)

Es pot aconseguir fent uns enllaços simbòlics així (si no ho hem fet al punt 1.4):

$ cd /usr/lib/festival/
$ sudo ln -s /usr/share/festival/voices
$ sudo ln -s /usr/share/festival/dicts
$ sudo ln -s /usr/share/festival/upc_catalan

Això també permet arrencar festival sense el paràmetre de la ruta de libdir.

Exemple d'ús:

(Cal que l'arxiu tingui codificació latin-1)

Per convertir un arxiu txt a wav, copiem al terminal:

 $ text2wave -o arxiu.wav -eval '(language_catalan)' arxiu.txt

Alternativa (sense text2wave)

Una altra forma per generar arxius wav, podem fer (1):

 $ festival
festival> (save_waves_during_tts)
(language_catalan)
(tts_file "arxiu.txt")
(exit)

Per convertir a ogg (preferible)

Si no ho està caldrà instal·lar oggenc, copiant al terminal:

 $ sudo apt-get install vorbis-tools

Podem fer servir oggenc així, copiant al terminal:

 $ oggenc arxiu.wav

També podeu fer servir aquest script

Per convertir a mp3

Atenció: l'mp3 no és lliure!

Si no ho està caldrà instal·lar lame, copiant al terminal:

 $ sudo apt-get install lame

Podem fer servir lame, copiant al terminal:

 $ lame arxiu.wav arxiu.mp3

També podeu fer servir aquest script

Scripts per convertir un arxiu a ogg i a mp3

Estan escrits suposant que tenim la veu catalana triada per omissió (veieu el punt 1.5, més amunt).

 • text2ogg: Converteix un arxiu de text a ogg llegint-lo amb Festival, afegint el nom de l'arxiu a l'etiqueta ogg del títol, i opcionalment l'autor

 • text2mp3: Converteix un arxiu de text a mp3 llegint-lo amb Festival, afegint el nom de l'arxiu a l'etiqueta ogg del títol, i opcionalment l'autor

Els podem trobar aquí

Com integrar les veus amb Python

Veieu aquí un mòdul Python amb una funció especifica.

Referències

ReadText: http://extensions.services.openoffice.org/node/2649 (en anglès

Gestor d'extensión de l'OpenOffice: http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/Administration_Guide/Using_Package_Manager (en anglès

HOWTO: Make festival TTS use better voices (MBROLA / CMU / HTS)

Crèdits Antonio Bonafonte, Sergi Oller, PacoRivière http://galindaines.blogspot.com/


CategoryTutorialsEnCatala

CatalanTeam/Tutorials/SíntesiDeVeu/Exemples (last edited 2010-05-29 07:35:59 by 23)