nso

Ubuntu loCo Council e hlongwe ka baemedi ba tikologo ya Ubuntu ba maikemišetšo bao ba kgethilwego. Ka moka ba tšwa mafelong a go fapana ebile ba a fapana, eupša ka moka ba kwešiša gabotse gore ke eng seo se dirago LoCo gore e atlege. LoCo Council e hlongwe gore e buše dihopha tša Ubuntu LoCo,ebile ba šomiša tšeo ba di bonego kgale, go hlahla le go thuša mo go hlokegago, le go bontšha dihlopa tsela ya maleba.

LoCo Council e buša tikologo ya LoCo, e tšea diphetho tša gore ditšweletšwa di abelwa bjang, e rarolla dikgaruru ebile e tšea dipheto tša gore diprojeke di tšwela pele bjang.

LoCo Council e buša tikologo ya LoCo; a mangwe, eupša e sego ka moka maikarabelo a yona ke:

  • Go tšweletša hlahlo ya go ikemela tikologong ya LoCo.

  • Go kgonthišiša gore pušo ya tikologo ya LoCo ke ya maleba.

  • Go Kgonthišiša gore dihlopha ka moka di maemong a maleba.
  • Go buša dikarolokutu tša LoCo bjale ka go romela ga mangwalo(mailing list) le tše dingwe tše bohlokwa. (Ge o palelwa ke go hwetsa Request Ticket(RT) ya LoCo, o ka ikgokaganya le rena.)

  • Go tšhutšhumetša le go tla ka megopolo ya gore ditšweletšwa tša LoCo di abelwane bjang.

  • Go tšhutšhumetša ponelopele ya diprojeke tša Ubuntu le maitapišo a dihlopha tša LoCo.

  • Go hlohloletša batho ba LoCo gore ba be bobona ba makgonthe.

LoCoCouncil/nso (last edited 2010-04-07 12:31:46 by srvwinisa003)