AccesSortida

Versió definitiva aprovada en reunió de data 2007-07-08 i ratificada en votació al Launchpad.

1. Accés


1.1 Mèrits per a ser alta

La persona que vulgui ser membre haurà d'acreditar activitat en algun dels àmbits del CatalanTeam LoCo Team: donant suport als usuaris a les llistes de correu, fòrum o canal de xat, participant activament en l'organització i portada a terme dels esdeveniments que l'equip convoca, participació com a ponent en xerrades, cursos, etc.., traducció de documents o de programari, etc. Així mateix, el canditat haurà d'entendre, i fer-se entendre, en llengua catalana, en qualsevol de les seves variants geogràfiques.

En qualsevol cas, aquesta activitat hauria de tenir un mínim d'història i de continuïtat (p. ex., no serà suficient participar amb tres correus a la llista en una setmana), essent un bon inici un mínim de tres mesos d'activitat visible i mantinguda. Evidentment, aquesta activitat s'haurà de demostrar. Una pàgina al wiki pot servir per a documentar les activitats (http://wiki.ubuntu.com/NomCognom).

1.2. Procediment


1.2.1 Dins l'ordre del dia

Hi haurà un apartat fix a l'ordre del dia, excepte a les reunions extraòrdinàries, on s'efectuarà l'avaluació dels candidats a membres de l'equip, sempre que hi hagi temps després dels punts ordinaris i just abans de la finalització de la reunió.

En cas de que per manca de temps s'hagi d'ajornar l'avaluació de candidats a la següent reunió, fet el qual s'ha d'evitar per tots els mitjans sempre que sigui possible, l'avaluació dels candidats ajornats passarà a ser el primer punt de la següent reunió que es convoqui, o de la primera on els candidats puguin estar presents".

1.2.2 Quòrum mínim necessari

No es podrà validar l'accés a l'equip de cap candidat, o la suspensió o expulsió de cap membre actiu, si no s'assoleix el quòrum mínim necessari de membres de l'equip a la reunió segons la següent taula i fórmula:

Quantitat de
membres

Quòrum
mínim

fins a 100 membres

5

fins a 150 membres

7

fins a 200 membres

10

fins a 250 membres

12

fins a 300 membres

15

pels successius
blocs de 50

aplicar fòrmula

La fórmula que s'aplica (per a cada bloc de 50 a partir de 100) és la següent:

mpd = membres de ple dret

qmn = quòrum mínim necessari

  • qmn = 5% mpd (Arrodonit a la unitat inferior)

1.2.3 Presentació i defensa de candidatures

Si es compleix el quòrum mínim especificat al punt anterior, el candidat podrà defensar la seva candidatura amb les proves de la seva activitat. Un cop acabada l'exposició, els membres de l'equip podran efectuar preguntes i comentaris al candidat i, finalment, formularan el seu vot, a poder ser de manera raonada.

Quan un candidat sigui acceptat, els administradors del Launchpad procediran a donar-lo d'alta tant bon punt puguin, i passarà a ser des d'aquell moment membre de ple dret de l'equip, amb tots els drets i deures.

En cas de no ser acceptat, no podrà tornar a presentar la seva candidatura fins al cap de tres mesos, un mes si té feina feta però no es considera suficient, a partir de la data de la reunió on s'hagi decidit la seva no acceptació.

Els membres de ple dret de l'equip tindran veu i vot a les reunions i en qualsevol tema que es plantegi. També tindran dret a qualsevol avantatge de què puguin disposar els membres de l'equip en cada moment (p. ex. adreces ubuntu.cat, publicació al planet). Així mateix, queden subjectes a aquesta normativa interna.

3. Baixa, suspensió i expulsió


Els membres de l'equip poden ser donats de baixa, suspesos i expulsats de l'equip.

3.1 Baixa

3.1.1 Voluntària

Els membres de l'equip podran demanar-ne la baixa voluntària, amb la qual cosa perdran tots els drets que tinguessin com a membres de ple dret en aquell moment. Per fer efectiva la baixa, hauran d'enviar un correu al compte que es determini en acceptar aquesta proposta, on, prèvia confirmació de la identitat del remitent, es tramitarà la baixa. Per a tornar a ser alta, haurà de passar pel mateix sistema que qualsevol altre nou candidat.

3.1.2 Per inactivitat

Si un membre de l'equip deixa de mantenir activitat durant un període superior als sis (6) mesos sense cap explicació i no es pot contactar amb ell a fi de determinar-ne la causa, serà donat de baixa i perdrà tots els drets vigents dels membres de ple dret. Per a tornar a ser alta a l'equip, haurà de passar pel mateix sistema que qualsevol altre nou candidat.

3.1.3 Per expulsió

Es detalla el procediment al següent punt 3.3.

3.2 Suspensió

3.2.1 Voluntària temporal

Els membres de l'equip poden demanar la suspensió voluntària temporal si preveuen que durant un termini màxim de 12 mesos, i per la causa que sigui, no podran mantenir l'activitat que els membres de l'equip han de tenir per a mantenir la seva qualitat. Si, passats aquests 12 mesos, segueix sense estar en disposició de poder mantenir l'activitat i no preveu que en un termini raonable la pugui reprendre, sempre prèvia consulta personal amb el membre de l'equip, es tramitarà la seva baixa definitiva per inactivitat (punt 3.1.2).

Aquesta suspensió voluntària temporal es podrà sol·licitar reiteradament sempre que passi un termini de sis (6) mesos entre una i altra petició, i es mantingui un mínim d'activitat entre les diferents suspensions.

Aquest període de suspensió voluntària temporal, evidentment, no comptarà a efectes de la baixa per inactivitat detallada al punt 3.1.2.

3.2.2 Disciplinària

a) Si els membres de l'equip en reunió, en la qual es tingui el quòrum mínim especificat al punt 1.2.2, i prèvia proposta de com a mínim cinc (5) membres de ple dret, determinen que l'actuació d'un dels membres ha estat lesiva per a l'equip o per algun dels seus components, o va en contra dels principis del programari lliure o de les normes de conducta segons la Netiquette d'Ubuntu, es podrà aplicar una suspensió, de com a mínim un mes i com a màxim un any (12 mesos). Durant aquest termini, el membre sancionat perdrà tots els drets vigents pels membres de ple dret, quedant aquests suspesos.

b) Si, en acabar el període de suspensió, el membre segueix tenint interès a formar part de l'equip i no ha causat cap més problema que pugui ser causa de mesura disciplinària, tornarà a ser un membre de ple dret, sempre que el membre suspès ho soliciti i havent-se de ratificar en la propera reunió de l'equip.

Aquesta suspensió només es podrà aplicar dos (2) cops. En cas que un membre reincideixi tres (3) cops en motius per a la suspensió, serà immediatament expulsat (punt 3.3).

Així mateix, si en acabar el període de suspensió el membre ja no té interès en seguir a l'equip, es tramitarà la seva baixa voluntària (punt 3.1.1), i si ha tornat a incórrer en fets mereixedors de sanció serà expulsat amb efectes immediats (punt 3.3).

3.3 Expulsió

Si els membres de l'equip en reunió, en la qual es tingui el quòrum mínim especificat al punt 1.2.2, i prèvia proposta de, almenys, deu (10) membres de ple dret de l'equip, determinen que la actuació dins l'equip d'un dels membres ha estat greument lesiva per a l'equip o per algun dels seus components, o va en contra dels principis del programari lliure o les normes de conducta especificades a l'anterior punt 3.2.2 apartat a, podrà ser expulsat a perpetuïtat de l'equip.

Aquesta persona no podrà tornar a formar part de l'equip.