FriulianTeam

Revision 2 as of 2010-07-10 19:50:26

Clear message


Risorsis

Piçul notes par scomençà

Ubuntu

Alore, metin ca vedis Ubuntu come sisteme operatîf. Scomencin di chest, se invezit ves Windows e sarà di fa un capitul a part dulà che ca si sostituì li aplicazions difarentis.

meti Ubuntu par furlan

Metin che voledis provà lu par furlan. In te ultime version di uè (Lucid 10.04) a si fas (metin che lu vedis par taliàn) Sistema -> Amministrazione -> Supporto Lingue Ta Lengute "Lingue" a ves di instalà cul boton e di sielzi Friulian (furlan scrit par inglês) e instalà lu. Se dopo ves 3 lenghis instaladis, metin Talian, Ingles e Furlan e dovês cambià l'ordin metin par prin Furlan e dopo podês meti Talian e Inglês. Ce che si met dopo Inglês no conte; l'ordin vuel di che cuant ca al è la traduzion furlane tu viodis la traduzion furlane dai menù, altrimentri che taliane, altrimentri che inglês. Tu puedis meti furlan ancje te lengute Testo e ta dôs lengutis aplicâ par dut. Cun cheste sielte dutis lis vuestri aplicazion e an un leam diret al sisteme di traduzions Launchpad: lant tal Jutori (Aiuto / Help ) e cjatais 'Tradûs cheste aplicazion' che e viers diretementri la pagjine Launchpad par tradusi la. Cjalait sote par 'tradusi cun Launchpad'.

Traduzi Ubuntu e lis sos aplicazions par furlan

Launchpad

Metin ca vedis di juda a tradusi une aplicazion dal to Ubuntu. Al mut plui facil e veloz al è 'meti Ubuntu par furlan' e dopo par ogni aplicazion ca tu puedis tradusi tu cjatis tal Jutori (Aiuto / Help ) un leam che viers diretementri la pagjine Launchpad par tradusi la aplicazion. Come par dut bisugne prime regjistrasi cun tune mail e un non utent. Dopo si pôl scomençà di subit a tradusi. Se tu vuelis zontiti al grop dai tradutôrs furlans di Launchpad tu cjatis sote il leam. Se tu puedis seguìs i 'conseis pa uniformitât' tra lis nestris traduzions, rispiete il lavôr di cheatris. Un altre maniere al è che di navigà in Launchpad tra lis aplicazions e i modui disponibii a jessi tradots vierzint le aplicazion che tu vualaressis scomençà a tradusi par prime. Sta atent che se la version di Ubuntu e des aplicazion e je la stesse che tu as tu, pol jessi che tal prossim agjornament tu viodedis diretementri lis vôs dal menù ca tu as tradot da to aplicazion. Un biel tornà indaûr no ?

Risorsis utilis

Conseis pa uniformitât

Come co savìn ancje tal furlan o vin tanc dialets. Par chest par ve une lenghe uniche ultimementri si à stabilît de lis regulis par cui al Furlan Uficiâl al ven a jessi al Furlan centrâl (Udin e li ator). Chest no vôl di ca dûc chei atris muts di dì e fevelà a sedin di mancul, dome ca se si vôl capissi di dovarès imparà a doprà tai documents par dûc (ufiziâi) al Furlan Uficiâl, cule so Grafie Uficiâl e la so ortografie uficiâl. Se al significhe chest ? Magari doprà une peraule ca si capis ma no je proprie la forme che si dopre localmentri, magari localmentri si dopre la a invezit da e. Ancje jo fassi fadie ma ciri di imparà. Naturalmentri tai documents no uficiâi, libris poesiis e altris robis nestris, a puedin, savint ce ca si fas, doprà la variant locâl. Al ven a jessi plui biel e inricjìs dûcs.

Vocabularis - Grant dizionari bilengâl

Tu cjatis ca CFL un grun di robis utilis. On-line tu puedis controlà se tu as dubis un paragraf intîr (Coretôr Ortografic), une peraule (Dizionari Ortografic) e tu puedis ancje in Ubuntu instala il Grant dizionari bilengâl une aplicazion une vore util. Chistis risorsis e seguissin al Furlan Uficial. Cjale ben tal leam dat ca son un grun di robis utilis, ancje il storic 'Pirona' in version scanerizade. Pôl jessi util par vegni a cognossi une peraule dificile o poc doprade o tirà fur une peraule antighe.

Vocabularis - contestuai

Contestuâl el significhe che mentri che tu scrivis e ven fûr (se ativade) une liniute a ondis rosse sot dal test. Se tu calchis parsore le peraule sotlineade cul boton gjestri da pantianute e ven fûr un menù dulà che par solit tu puedis sielzi ancje le peraule juste; se tu la sielzis e va a sostituì che sbaliade. Al è une piçule aplicazion che fas chest e naturalmentri e pôl sbalià e ancje jessi corete zontant tal so dizionari une peraule juste. A secont da aplicazion se predisposte, a pol jessi doprat un dizionari se al è stat preparat. Par che risorsis on-line cun caselis di test, metint ca tu dopris Firefox (invezit di Internet Explorer e al funzione ancje par Windows) tu puedis zontà gi (se compatibil) une buine version di Coretôr/Dizionari ca si cjate culi addon 4742. Chest ti pôl judà un grum a evità erôrs di ortografie e a meti cualchi acent di plui la cal va. Se invezit di instalalu dome tal Firefox tu lu scjariis, tu puedis vierzilu come archivi e tirà fur doi files (i dizionaris) ca podin jessi utii par atris aplicazions, par esempli gedit e pspad(al è une aplicazion windows par cambia files di test e a pol jessi instalade sote wine, i file e van metus te cartele interne di instalazion Spell, dopo si cjate di sielzi furlan tal coretor ortografic). In mut simil e ven instalât ancje al coretôr par Open Office (une zonte) che si cjate culi par instalàle dict-fur.oxt Coretôr Furlan

Leams

Supuart

#language en


CategoryLoCoTeams


CategoryTranslations